..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

รายงานการประชุมเดือน ธันวาคม 2552 PDF Print E-mail

   *** รายงานการประชุมเดือน ธันวาคม 2552   ดาวน์โหลดคลิ๊ก

 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  และนายอำเภอ

ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๒

เมื่อวันอังคารที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๒

ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น    ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

.................................................

ผู้มาประชุม

 

 

๑.

นายธวัชชัย 

ฟักอังกูร

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด    ประธาน

๒.

นายพิทยา

สุนทรวิภาต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

๓.

นายณฐพลษ์

วิเชียรเพริศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

๔.

นายธานี

ปลูกเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

๕.

นายอุดม

สมรส

ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

๖.

น.ส. อรุณวรรณ

แก้วจินดา

แทน อัยการจังหวัด

๗.

นายอนวัช

อิศโร

อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด แผนกคดีเยาวชนฯ

๘.

พ.ต.สันติพงษ์

ชิงดวง

แทน ผบ.พล.ร.๖

๙.

พ.ต.อ.วัฒนา

เขตร์สมุทร

รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

๑๐.

นายสรสิทธิ์

ฤทธิ์สรไกร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

๑๑.

นายภาสกร

ไชยเศรษฐ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

๑๒.

นางจิตต์สัมพันธ์

พิมพิสุทธิ์

แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

๑๓.

นางเสาวณี

ภูวนานนท์

คลังจังหวัด

๑๔.

นายวิโรจน์

เตชะจันตะ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

๑๕.

นายสมจิต

สัจสัญญาวุฒิ

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด

๑๖.

พ.อ. วิระ

สอนถม

สัสดีจังหวัด

๑๗.

นายสุรชาติ

กันทวิชยานนท์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด   

๑๘.

นายพีระวัฒน์

สังข์น้อย

เกษตรจังหวัด

๑๙.

นายอุดม

แก้วนิล

ขนส่งจังหวัด

๒๐.

นายคำนวณ

สุวรรณดี

พาณิชย์จังหวัด

๒๑.

นายประยูร

จิรเจษฎาพร

อุตสาหกรรมจังหวัด

๒๒.

น.ส.วิภาดา

รัตนโรจนา

แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัด

๒๓.

นายวรวรรณ

กลิ่นแก้ว

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

๒๔.

นายฉลอง

ประดับสุข

พัฒนาการจังหวัด

๒๕.

นายดำริ

วชิโรดม

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

๒๖.

นายชัยรัตน์

หินทอง

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

๒๗.

นางเยาวดี

พันธุ์หินกอง

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

๒๘.

นายสมวงศ์

คงเพชร

ปศุสัตว์จังหวัด 

 

 

 

                                                 /๒๙. นายนรินทร์...

๒๙.

นายนรินทร์

บุญพร้อม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด     

๓๐.

นายธนูศร

ตาสระคู

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

๓๑.

นางยุพินท์

วิวัฒนชัยเศรษฐ์

ประมงจังหวัด

๓๒.

นายสุพจน์

วัฒนวิเชียน

สหกรณ์จังหวัด

๓๓.

นายประยุทธ

ทินกร

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

๓๔.

นางสาววิลาวัณย์

หวังสถิตย์วงษ์

ประกันสังคมจังหวัด

๓๕.

นายสุชาติ

วิชชาวุธ

แรงงานจังหวัด

๓๖.

นายสมบัติ

นิเวศรัตน์

จัดหางานจังหวัด 

๓๗.

นางธัญชนก

ณ  ระนอง

สถิติจังหวัด

๓๘.

นายวิรัตน์

ทองเจริญ

วัฒนธรรมจังหวัด

๓๙.

นายมงคล

เหล่าเขตกิจ

พลังงานจังหวัด

๔๐.

นายจิระพล

แสวงเจริญ

แทน ประธาน กกต.จังหวัด

๔๑.

นายธวัชชัย

เปลี่ยนสี

ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด

๔๒.

๔๓.

นายสุทัศน์

นายพีระดล

วิวัฒนชัยเศรษฐ์

จงเจริญรัตน์

สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

๔๔.

นายสนอง

คำแข้

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

๔๕.

นายมนตรี

ทัดเทียม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓

๔๖.

นายจรูญ

มะลาดวง

ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

๔๗.

นายณรงค์

อึ้งตระกูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๔๘.

นายประภาส

บุญสุข

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

๔๙.

นายภูเบศ

ฝอยทอง

แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด

๕๐.

นายทองสุข

บุตราศรี

แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด

๕๑.

นางสาวปิยรัตน์

ตรีนิติ

หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

๕๒.

นายชาติชาย

ประสาระวัน

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด

๕๓.

นายประชาชาติ

นพเสนีย์

ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด

๕๔.

นายวีระชาติ

จอมทอง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด    

๕๕.

นายสมพล

ไวปัญญา

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด

๕๖.

นายณัฐ

เอกก้านตง

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

๕๗.

นางสาวนงนุช

สุวรรณเพ็ง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด 

๕๘.

นายสุชาติ

กลิ่นทองหลาง

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ ๓ จังหวัดร้อยเอ็ด

๕๙.

นายอำพัน

วรรณพฤกษ์

รองผู้จัดการ อ.ต.ก.จังหวัด

 ๖๐.

๖๑.

นายวีระบุตร

นายสิทธิชัย

วงศ์ประทุม

จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด

 ผอ.สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

 

 

 

                                  /๖๒. นางสาวปณิดา...

๖๓.

นางสมบัติ

ศิลาคุปต์

ผอ.สนง.คกก.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด

๖๔.

นายสุรสี

ลานนท์

หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

๖๕.

นางกอบกาญจน์

สุทธิประภา

แทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 

๖๖.

นายยุทธนา

อินทรจินดา

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 

๖๗.

นายเสกสรรค์

ทรัพย์นิเวศน์

ผอ.สำนักอำนวยการศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

๖๘.

นายฉัตรพงษ์

กิตติพร

ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด

๖๙.

นายไวกูณฑ์

พรหมอ่อน

ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางฯ

๗๐.

นายอุดมเอก

โฆษะษุ

หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา จ.ร้อยเอ็ด

๗๑.

นายนฤชาติ

อภิชัยณรงค์

ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๖ จังหวัด

๗๒.

นายสมพล

โสมทัพมอญ

แทน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

๗๓.

นายศุภมิตร

จารุธัญลักษณ์

แทน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)

๗๔.

นางสาวศิริรัตน์

สุดรัมย์

แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐

๗๕.

นางสาวกนกวลี

สุริยะธรรม

หน.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

๗๖.

นางวรรณดี

บัวภา

ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัด

๗๗.

นายสุรชาติ

มาลาศรี

นายช่างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง

๗๘.

นายวราวุฒิ

โคตรพันธ์

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

๗๙.

นางศิริญญา

อัคนิจ

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

๘๐.

นายศุภมิตร

จารุธัญลักษณ์

แทน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)

๘๑.

ร.อ. กุญชร

คงขาว

หน.สถานีวิทยุกระจายเสียง จ.ส. ๓ ร้อยเอ็ด

๘๒.

นายพิชัย

คชพิมพ์

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

๘๓.

นายมังกร

ยนต์ตระกูล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๘๔.

นายบรรจง

โฆษิตจิรนันท์

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

๘๕.

นายเรืองรัตน์

รัตนโภคาสถิต

ประธานหอการค้าจังหวัด

๘๖.

นางสาวเนตรนพิศ

ป้องเขต

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

๘๗.

นายสุริยันต์

วงศ์สุริยา

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด

๘๘.

นายสุรเดช

วิญคาม

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เสลภูมิ

๘๙.

นายโกศล

พานิชพันธ์

แทน หน.ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด

๙๐.

นายสาคร

วังโน

แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัด

๙๑.

นายภูมิเดช

เอกก้านตรง

ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

 ๙๒.

นายเชิดชัย

สงวนสินธุ์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด

๙๓.

ดร.เกรียงศักดิ์

ศรีสมบัติ

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

๙๔.

นายเจษฎา

ภูมิศรีแก้ว

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

๙๕.

นายวิทยา

ชิณโย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

 

 

 

                                             /๙๖. นายนิเทศน์....

๙๖.

นายนิเทศน์

จันโทมุข

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด

๙๗.

นายชยุตม์

แสนกลาง

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

๙๘.

นายพชร

ศิลาน้อย

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

๙๙.

นายอดิพล

ไผ่แสวง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

๑๐๐.

นายประสิทธิ์

แสงศรี

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

๑๐๑.

นายเรืองเวช

ผาสุก

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

๑๐๒.

ผศ.สุนทร

อาจนิยม

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

๑๐๓.

นายภิเศก

วัฒนมงคล

นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

๑๐๔.

นายชำนาญ

ชื่นตา

แทน นายอำเภอสุวรรณภูมิ

๑๐๕.

นายสมเกียรติ

รัตนเมธาธร

นายอำเภอโพนทอง

๑๐๖.

นายสุวัสส์

ศังขจันทรนันท์

นายอำเภอเกษตรวิสัย

๑๐๗.

นายรัฐฐะ

สิริธรังศรี

นายอำเภอเสลภูมิ

๑๐๘.

นายปณิธาน

สุนารัตน์

นายอำเภอพนมไพร

๑๐๙.

นายสมประสงค์

พาหุรักษ์

นายอำเภอธวัชบุรี

๑๑๐.

นายธีระชัย

นวลยง

นายอำเภออาจสามารถ

๑๑๑.

นายสุวิทย์

ศรีสมบุญ

นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

๑๑๒.

นายสมชัย

คล้ายทับทิม

นายอำเภอจังหาร

๑๑๓.

นายสนั่น

วรินทราวาท

นายอำเภอปทุมรัตต์

๑๑๔.

นายประดิษฐ์

ศรีประสิทธิ์

นายอำเภอโพธิ์ชัย

๑๑๕.

นายจรินทร์

แสนเมือง

แทน นายอำเภอหนองพอก

๑๑๖.

นายอดิเทพ

กมลเวชย์

นายอำเภอเมยวดี

๑๑๗.

นายธวัชชัย

บูรณ์เจริญ

แทน นายอำเภอโพนทราย

๑๑๘.

นายสมยศ

รักษกุลวิทยา

นายอำเภอเมืองสรวง

๑๑๙.

นายชุมพล

ทรัพย์ประเสริฐ

นายอำเภอศรีสมเด็จ

๑๒๐.

นายศราวุธ

ไทยเจริญ

นายอำเภอเชียงขวัญ

๑๒๑.

นายเฉลิมศักดิ์

แหงมงาม

นายอำเภอหนองฮี

๑๒๒.

นายพิบูลย์

แพนพา

นายอำเภอทุ่งเขาหลวง

๑๒๓.

พ.ต.อ.สมประสงค์

พิมพ์พิลา

ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

๑๒๔.

พ.ต.อ.ธนันท์ชัย

สุขา

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ

๑๒๕.

พ.ต.อ.สิงห์ทอง

พลลา

ผกก.สภ.โพนทอง

๑๒๖.

พ.ต.ท. ปรีชา

เสริฐศร

แทน ผกก.สภ.พนมไพร

๑๒๗.

พ.ต.อ.ชิรญาณ

ปาจรียานนท์

ผกก.สภ.ธวัชบุรี

๑๒๘.

พ.ต.อ.เอกชัย

อนันตชัย

ผกก.สภ.จตุรพักตรพิมาน

 

 

 

                            /๑๒๙. พ.ต.อ. วิรวัฒน์...

๑๒๙.

พ.ต.อ. วิรวัฒน์

ภูพิเศษศักดิ์

ผกก.สภ.เกษตรวิสัย

๑๓๐.

พ.ต.อ. วรพล

มะกล่ำทอง

ผกก.สภ.หนองพอก

๑๓๑.

พ.ต.อ.พสิษฐ์

สมบูรณ์

ผกก.สภ.ปทุมรัตต์

๑๓๒.

พ.ต.อ. ชลัท

ใจจักรคำ

ผกก.สภ.เมืองสรวง

๑๓๓.

พ.ต.ท.นิคม

ธิโย

แทน ผกก.สภ.โพธิ์ชัย

๑๓๔.

พ.ต.ท.ดนัย

หนูสูงเนิน

แทน ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ

๑๓๕.

พ.ต.อ.ศักดา

แสงเดือน

ผกก.สภ.อาจสามารถ

๑๓๖.

พ.ต.ท.วันชัย

สินทะสมนึก

แทน ผกก.สภ.จังหาร

๑๓๗.

พ.ต.อ.ชาติชาย

ยมาภัย

ผกก.สภ.โพนทราย

๑๓๘.

พ.ต.อ.วิทูรย์

ศิระเลิศ

ผกก.สภ.เมยวดี

๑๓๙.

พ.ต.อ. จีระวัฒน์

อิศรพันธ์

แทน ผกก.สภ.เชียงขวัญ

๑๔๐.

พ.ต.อ. ปริญนิช

โภคทรัพย์

ผกก.สภ.หนองฮี

๑๔๑.

พ.ต.อ.ทวีเกียรติ

อมรพันธ์

ผกก.สภ.ทุ่งเขาหลวง

 

ผู้ไม่มาประชุม

 

 

๑.

ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด

๒.

ผู้อำนวยสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

๓.

ท้องถิ่นจังหวัด

๔.

ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาจังหวัด

 

๕.

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

 

๖.

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ ๓ ร้อยเอ็ด

 

๗.

หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ำทิพย์

 

๘.

หน.สนง.สาขาชั่งตวงวัดเขต๒-๗ ร้อยเอ็ด

 

๙.

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด

 

๑๐.

ผู้จัดการประปาร้อยเอ็ด

 

๑๑.

หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด

 

๑๒.

ผอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด

 

๑๓.

ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัด

 

๑๔.

ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท.รอ.

 

๑๕.

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.รอ.

 

๑๖.

หน.สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงร้อยเอ็ด

 

๑๗.

ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.รอ.

 

๑๘.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

 

๑๙.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

 

๒๐.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 

 

 

                                                                                       ๒๑. ผู้อำนวยการ...

 

๒๑.

ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา

 

๒๒.

ผู้อำนวยโรงเรียนสตรีศึกษา

 

๒๓.

ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

 

๒๔.

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

 

๒๕.

ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี

 

๒๖.

ผกก.สภ.เสลภูมิ

 

๒๗.

สว.ส.ทล.๑ กก.๔ บก.ทล.

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

 

๑.

นายเชษฐา

สังฆรักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศน์และการสื่อสาร สนจ.

๒.

นายวิชา

สว่างขจร

หน.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.

๓.

นางสาวสิริมา 

วัฒโน

หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.

๔.

นายอนุชา

เจริญรักษ์

ป้องกันจังหวัด

๕.

นายคมกริช

อิฐรัตน์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สนจ.

๖.

นางสาวบุญศรี    

สมภักดี

รกน.เสมียนตราจังหวัด

๗.

นางละอองเพชร

พุฒิพัฒน์พานิช

แทน จ่าจังหวัด

๘.

นายศรายุทธ์

อันทะไชย์

ผู้แทน สภาพัฒนาการเมือง

๙.

นางสาวสมัย

วิชัด

จพง.ธุรการชำนาญงาน  ฝ่ายอำนวยการ สนจ.

๑๐.

นายภานุพงษ์

พรมมงคล

นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชำนาญงาน

 ๑๑.

นายสุริโย

บุษบง

เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

พิธีก่อนการประชุม  

                          ก่อนเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   ประธานในการประชุม ได้ทำพิธีก่อนการประชุม ดังนี้

                                ๑. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และโล่สำหรับกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับภาค                         ประจำปี ๒๕๕๒  จำนวน ๓ คน ได้แก่ นายทองดี  เพ็งจันทร์,  ดร.ดุลย์ตระกูล  ดอกบัว                    และนางสุนีย์   ปรีพุทธรัตน์

                        (สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด)

                    ๒. พิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณแก่เด็กชายธนาวินท์  เถาว์ทิพย์  นักเรียน

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๑ นักเรียนโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถ                           พิเศษ (Gifted) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้รับรางวัล ๑ เหรียญทอง และ ๒ เหรียญเงิน                         จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                          (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)

 

                                                                                                             /ระเบียบ...

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                              แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

                             (๑) นายนรินทร์  บุญพร้อม  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

                                                                ย้ายมาจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

                                                                 สมุทรสาคร

                             (๒) นายนิเทศน์   จันโทมุข   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด รักษา                                                              ราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด

                             (๓) นายสุพจน์  วัฒนวิเชียร  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ย้ายมาจากสหกรณ์จังหวัด

                                                                สกลนคร

                             (๔) นายภูมิเดช  เอกก้านตรง  ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย                                                                   จังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาจากผู้อำนวยการศูนย์

                                                                   การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

                             (๕) นายวิทยา  ชิณโย   ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  ย้ายมาจาก

                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด                                                      มหาสารคาม

ระเบียบวาระที่            เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒  วันจันทร์ที่  ๓๐                         พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

                                  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด/เลขานุการที่ประชุม     แจ้งว่าฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ

รายงานการประหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕

ลงในเว็บไซต์  www.roiet.go.th  ให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วจึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

                         มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

ระเบียบวาระที่ ๓            เรื่องรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

                                    ๓.๑ การน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปปฏิบัติ

                                           หัวหน้าสำนักงานจังหวัด      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒   ความสำคัญตอนหนึ่งว่า

                            ...ความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรา มีความเจริญมั่นคงเป็นปรกติสุข  ความเจริญมั่นคง จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคน ทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริต จริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น...

                            จังหวัดได้น้อมนำพระราชดำรัสข้างต้นไปปฏิบัติ โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น ๒ ส่วน

ส่วนแรก  ได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ อำเภอ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา ให้

 

                                                                                                                                    /ดำเนินการ....

 

ดำเนินการเผยแพร่พระราชดำรัสดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง โดยได้มีการจัดทำป้ายคัตเอ้าท์ติดตั้งตามสถานที่ราชการ ตลอดจนย่านชุมชนต่างๆ ในทุกพื้นที่ ส่วนที่ ๒ การจัดกิจกรรม  จังหวัดได้ดำเนินการใน ๒ ประเด็น  ประเด็นแรก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปปฏิบัติ โดยมีท่านรองณฐพลษ์ วิชียรเพริศ เป็นประธาน  และคณะกรรมการก็จะได้มีการนัดประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่อไป  ประเด็นที่สอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติโครงการบำรุงศาสน์ บำรุงราษฎร์  บำรุงรัฐ ขึ้น เพื่อขยายผลพระราชดำรัสให้เป็นรูปธรรม

                            กิจกรรมบำรุงศาสน์  หมายถึง รณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ทุกองค์การ ร่วมประกอบศาสนกิจในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ

                            กิจกรรมบำรุงราษฎร์ หมายถึง การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยต้องมีคำตอบเบื้องต้นภายใน ๓๐ วัน และแจ้งขั้นตอน ตลอดจนห้วงเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนให้ราษฎรทราบ โดยเฉพาะการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท

                            กิจกรรมบำรุงรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ น้อมนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสไปปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติของทางราชการ ยึดถือหลักจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด  และพ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประพฤติปฎิบัติตนภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

                            โดยทุกภาคส่วนต้องมีการจัดกิจกรรมตามโครงการอย่างน้อย ๑ กิจกรรม  ซึ่งคณะกรรมการจะได้พิจารณากำหนดกิจกรรมในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง  รวมทั้งจะได้นำกิจกรรมที่แต่ละส่วนราชการได้คิดริเริ่มขึ้นมาเป็นภาพรวมของจังหวัดด้วย

                                          ประธาน   ทุกส่วนราชการคงไม่มีข้อสงสัยว่าพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์อะไร เพราะเป็นพระราชดำรัสที่มีความชัดเจน และเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย คือทุกคนถ้ารู้จักทำตามหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความมีสติ รู้คิด รู้จักประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สมบูรณ์แล้ว  บ้านเมืองก็จะเจริญมั่นคงและเป็นปกติสุข  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ อำเภอ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนต่างๆ ที่ได้มีการขึ้นป้ายเพื่อเผยแพร่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอฝากให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ดูในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ ด้วย

                                                                               ที่ประชุม รับทราบ

                              ๓.๒  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๒

                                    คลังจังหวัด   เป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑  งบลงทุน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๑๒  ภาพรวม ร้อยละ ๒๐ 

                                           ๓.๒.๑  จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๒

 

 

ที่

รายการ

เงินงวดที่ได้รับ

(ล้านบาท)

เบิกจ่ายได้

(ล้านบาท)

คิดเป็น              ร้อยละ

๑.

งบประจำ

๓,๔๑๗.๗๓๐

๒,๖๘๙.๑๔๓

๗๘.๖๘

๒.

งบลงทุน

๑,๑๐๙.๐๖๐

๗๘๔.๓๖๖

๗๐.๗๒

๓.

ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น

๔,๕๒๖.๗๙๐

๓,๔๗๓.๕๐๙

๗๖.๗๓

 

 

 

          เบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ                                                                       /การเบิกจ่าย....

                   

                   การเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณงบไทยเข้มแข็ง จำนวน ๗ หน่วยงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๙ ล้านบาท  มีผลการเบิกจ่าย ๒๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕

                   สำหรับผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ จากการประชุมคณะทำงานพบว่า ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณล่าช้า คาดว่าในไตรมาสต่อไปก็จะเข้าเป้าตามที่รัฐบาลกำหนด

 ๓.๒.๒ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  จังหวัดร้อยเอ็ดมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเงินกัน ๑,๐๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  ๓๒ ดังนี้

 

เงินกันปี ๒๕๕๒

เงินกันก่อนปี ๒๕๕๒

รวม

เงินกัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

เงินกัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

เงินกัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๙๖๓.๒๑๒

๓๒๓.๔๑๒

๓๓.๕๘

๑๑๒.๘๖๙

๒๔.๒๐๙

๒๑.๔๕

๑,๐๗๖.๐๘๑

๓๔๗.๖๒๑

๓๒.๓๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธาน  สำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ ขอให้กลับไปทบทวนว่าเป็นเพราะอะไร ซึ่งไตรมาสแรกก็เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้เร่งรัดกันต่อไป

                             ที่ประชุม รับทราบ

                                    ๓.๓  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓

                                  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  การดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓

                        ๑. ช่วงระยะเวลาการรณรงค์  ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ โดยกำหนดให้เรียกช่วงรณรงค์ว่า "๗ วันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน"  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้หลักปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกของประชาชน คือ ไปสะดวก กลับสบาย

                        ๒. เป้าหมายในการดำเนินการ  ให้สามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ลงจากช่วงปี ๒๕๕๒ ร้อยละ ๕

                        ๓. การตั้งจุดตรวจ

                             ๓.๑ จุดตรวจหลัก  จำนวน ๖๒ จุด จุดตรวจรองและชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ จำนวน ๑๘๒ จุด

                             ๓.๒ จุดเตือน -จุดตรสจสกัดประจำหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๑,๓๒๗ จุด  โดยนโยบายจังหวัดกำหนดให้ทุกหมู่บ้าน ตั้งจุดเตือน-จุดสกัดประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อตักเตือน ป้องปราบผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน และผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน

                             ๓.๓  จุดบริการ  จำนวน ๒๐๗  จุด  รวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จำนวน ๒๓,๗๖๔ คน

                        ๔.  พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ จังหวัด  ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศาลกลางจังหวัด ชั้น ๕

                             ประธาน   สิ่งที่ได้พยายามได้มีมาตรการเพื่อให้การป้องกันในเรื่องของอุบัติภัยให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ประเด็นแรก คือการเพิ่มจุดตรวจของประชาชนที่อยู่ตามตำบลหมู่บ้าน เพราะจากสถิติที่ผ่านมาอุบัติเหตุจะเกิดไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก ส่วนหนึ่งก็จะมาจากการดื่มสุรา ซึ่งถ้าเราเพิ่มจุดตรวจให้มากขึ้นก็จะเป็นการลดอุบัติเหตุได้  และจุดตรวจก็ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา รวมทั้ง

                                                                                                          /เจ้าหน้าที่...

 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ประจำที่จุดตรวจด้วย  ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุมชี้แจง ณ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่จุดตรวจ   ประเด็นที่สอง  จะต้องมีการตื่นตัวกันอยู่ตลอดเวลา ในช่วงของ ๗ วันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน  ในส่วนของอำเภอก็จะมีการจัดตั้งศูนย์และประเมินสถานการณ์และรายงานผลทุกวัน และในส่วนของจังหวัดก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและได้มีการจัดแถลวงข่าวไปแล้ว โดยจะเป็นศูนย์กลางในการประเมินผลการปฏิบัติและเป็นศูนย์กลางในการสั่งการ มีการประชุมกันทุกเช้า นอกจากนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ  พยาบาล ก็มีการประสานการปฏิบัติ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนในการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งก็หวังว่าปีนี้อุบัติภัยต่างๆ จะมีอัตราที่ลดลงไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือ

                                    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการได้ประชาสัมพันธ์สอดส่องในเรื่องของการจำหน่ายสุราในสถานที่ต้องห้ามทั้ง ๗ ได้แก่ ร้านค้าในปั๊มน้ำมัน  สถานบริการสาธารณสุข สถานที่ราชการ หอพัก สถานศึกษา วัด สวนสาธารณะ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่ง  นอกจากนั้นก็อยากให้กวดขันดูแลในเรื่องของเวลาในการจำหน่ายด้วย หรือถ้าพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข ๑๗๑๓

                             ที่ประชุม รับทราบ

                             ๓.๔ การจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๓

                                   ปลัดจังหวัด  จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณ

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่ข้างเคียง  และกำหนดเปิดในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒  ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ  บริเวณเวทีกลางทางเข้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

                        การออกสลากกาชาดกำหนดหมุนวงล้อออกสลากกาชาดในวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๐๐ น.  ณ บริเวณร้านกาชาดจังหวัด   และในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดงาน Count Down  เริ่มตั้งแต่เวลา ๒๓.๔๕ น. ซึ่งได้มีหนังสือเชิญชวนส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมงานแล้ว

                         สำหรับการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในมกราคมนี้ กำหนดออก จำนวน ๒ ครั้ง  คือ วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล หมู่ ๓ ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย  และครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก  ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการนำบริการไปให้บริการแก่ประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน

                              ประธาน  สำหรับเรื่องงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดที่จัดขึ้น ก็คงจะสร้างความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ที่อยู่บริเวณงาน ร้านค้าก็มีจำนวนมาก การเข้า-ออกก็คงจะไม่สะดวก ผมเองก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดงาน แต่ก็พยายามแก้ไขปัญหาไปในหลายเรื่อง เช่น ไม่ให้จัดภายในบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัด  สำหรับเรื่องของการเก็บบัตรผ่านประตูก็ได้ต่อรอง

ให้เก็บเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ช่วงกลางวันไม่เก็บ  ในปีต่อไปถ้าไม่จัดจะได้ไหม เพื่อบ้านเมืองจะได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเอาเวลาไปดูแลในเรื่องอุบัติภัย หรือท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรที่จะเสนอก็ขอเชิญได้เลย

                              นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  ประเพณีปีใหม่และกาชาด เป็นประเพณีที่สืบทอด

                                                                                                          /ยาวนาน.....   

ยาวนาน เพื่อให้พี่น้องประชาชน หรือเกษตรกรได้มาจับจ่ายซื้อสินค้า และเป็นช่วงเทศกาลเที่ยวปีใหม่ด้วย

และที่สำคัญ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ก็จะได้นำรายได้ไปพัฒนาและทำสาธารณกุศลต่างๆ จังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้มีการจัดประเพณีปีใหม่นี้มาโดยตลอด ก็มีหลายส่วนที่มีผลกระทบ และมีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปที่จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด แต่ก็มีปัญหาผู้ประกอบการขาดทุน เพราะประชาชนไม่ไปจับจ่ายไช้สอย

ก็เลยต้องย้ายกลับมาที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งก็จะมีปัญหาในเรื่องของความไม่สะดวก ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องห้วงเวลาของการจัดงานก็คงจะไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่จัดเลยคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะถือเป็นงานประเพณี

                              ประธาน  คงจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ ซึ่งใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้ ช่วยกันคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

                              ที่ประชุม รับทราบ                                                                               

 

                          ๓.๕ การจัดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๓

                                วัฒนธรรมจังหวัด  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ให้เป็นงานประจำปีของจังหวัด ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย  สำหรับในปีนี้ กำหนดจัดงานในระหว่างวันศุกร์ที่ ๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย  ซึ่งจังหวัดได้เชิญคณะกรรมการจัดงานและเจ้าภาพกัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการจัดงานมาแล้ว ๒ ครั้ง  โดยสรุปรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

                       ๑. ในพิธีเปิดงานที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้ทำหนังสือนำเรียนแต่อย่างได

                       ๒. กิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการได้พิจารณากิจกรรมต่างๆ ให้คงไว้เช่นเดียวกับปีก่อนๆ ที่เคยจัดมา เช่น พิธีเทศน์มหาชาติ พิธีแห่ข้างพันก้อน การเจริญพระพุทธมนต์ การแจกสัตสดกมหาทาน การแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมงานให้ยิ่งใหญ่ และเพื่อเป็นการส่ง เสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  ได้แก่ พิธีเปิดงาน การจัดขบวนแห่ การจัดประกวดธงผะเหวด  การวาดภาพประเพณีผะเหวด ฯลฯ  ซึ่งในปี ๒๕๕๓ นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเป็นพิเศษ ได้แก่ กิจกรรมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยกำหนดให้วันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๕๓ โดยจะทำการนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาต ๑,๑๐๑ รูป มารับบิณฑบาต สถานที่อาจจะใช้ถนนรอบบึงพลาญชัย รอบใน หรืออาจจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความเหมาะสมและจะได้นำเรียนให้

หัวหน้าส่วนราชการทราบอีกครั้งหนึ่ง  และกิจกรรมศิลปินคืนถิ่นบ้านเฮามาเอาบุญผะเหวด โดยจะนำเอา

ศิลปินซึ่งเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีชื่อเสียง ได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญผะเหวด ซึ่งก็ได้มีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

                             ประธาน  ได้มีการประชุมกันมาแล้ว ๒- ๓ ครั้ง มีความก้าวหน้าตามลำดับ และถือว่าเป็นงานประเพณีงานบุญที่มีความสำคัญมากที่สุดในจังหวัด

                             ที่ประชุม รับทราบ

 

                                                                                                                                                                / ๓.๖ โครงการ.....

 

 

                             ๓.๖  โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประชาชน นักเรียน                                        นักศึกษา ข้าราชการ นอกเทศการออกพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

                                           วัฒนธรรมจังหวัด   จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มาตั้งแต่เทศกาลเข้าพรรษา โดยจัดในวันเสาร์ และวนอาทิตย์ โดยจัดตลอดพรรษา ซึ่งก็ได้ดำเนินการมาประมาณ ๑๐ - ๒๐ ปีแล้ว  สำหรับการอบรม

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในเทศการนอกพรรษานั้น จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดมาเป็นปีที่ ๔ โดยกำหนดจัดทุกวันอาทิตย์ตลอดนอกเทศกาลเข้าพรรษา ยกเว้นช่วงที่มีภารกิจเรื่องงานต่างๆ  โดยกิจกรรมที่จะจัดนี้จะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓  ไปสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓   โดยจะนำเด็กจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์ ตลอดจนอุบาสก อุบาสิกา ไปร่วมให้กำลังใจ แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และในปีนี้ทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรจะมีการจัดให้ยิ่งใหญ่ และจัดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งกำหนดการจะได้แจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  ในเบื้องต้นนี้ได้กำหนดพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓  ณ วัดบึงพระลานชัย  โดยได้นิมนต์พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ ธรรมยุติ มาเป็นองค์แสดงธรรมะ  ในหัวข้อ "แก่อย่างมีค่า ชราอย่างมีสุข" และในอาทิตย์ถัดไปก็จะหมุนเวียนกันไปตามวัดวาอารามต่างๆ ในเขตรอบเมืองร้อยเอ็ด  และในต่างอำเภอ ซึ่งจะได้แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานศึกษาได้ร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง

                   ประธาน  เป็นโครงการเกี่ยวกับวิถีพุทธ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องราวเหล่านี้ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากๆ โดยใช้สื่อต่างๆ ทั้งโปสเตอร์ คัตเอ้าท์ ซึ่งท่านเจ้าคณะภาค ๑๐ ท่านสามารถเทศน์สั่งสอนได้ทุกเรื่อง  ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นโครงการที่ดี เป็นการลดช่องว่างระหว่างพระกับฆราวาส โดยการให้มารับฟังแนวทางด้านธรรมะ

                             นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ขอฝากเรื่องเยาวชน เรื่องของการทะเลาะวิวาท ซึ่งก็จะมีอยู่เป็นประจำ ถ้าจะนำเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อในการเทศน์สั่งสอนก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี สำหรับเยาวชนโดยเฉพาะ

                    ที่ประชุม รับทราบ     

                   ๓.๗ โครงการก่อสร้างที่พักชั่วคราวญาติผู้ป่วย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

                                   ประธานหอการค้าจังหวัด   สำหรับโครงการที่จะนำเสนอเพื่อเป็นของขวัญของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการก่อสร้างที่พักชั่วคราวญาติผู้ป่วย ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ที่พักชั่วคราวไม่ได้หมายความว่าเป็นการก่อสร้างอาคารชั่วคราว แต่เป็นการก่อสร้างอาคารถาวร แต่ให้ญาติของผู้ป่วยซึ่งมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้พักชั่วคราว โครงการนี้คงจะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน ซึ่งก็คงจะมีหลายท่านสงสัยว่าความจริงโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดหรือไม่  โครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเชื่อว่าในศักยภาพของผู้ประกอบการ หรือผู้มีจิต

                                                                                                                                                                                /ศรัทธา...

 

ศรัทธาของจังหวัดร้อยเอ็ด น่าจะระดมงบประมาณในการก่อสร้างโครงการนี้ได้ โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด หรืออาจจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากราชการโดยทางอ้อมได้  สำหรับประเด็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น ก็จะมี ๒ ประเด็นด้วยกัน คือ ประเด็นแรก สภาพการจราจรและที่จอดรถ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ในการทำท่อระบายน้ำ รวมทั้งทางเท้าและที่จอดรถ ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ๑.๔ ล้านบาท บริเวณทิศตะวันตกของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จก็คงจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ในระดับหนึ่ง ประเด็นที่สอง  สภาพปัญหาในเรื่องของญาติผู้ป่วย ปัจจุบันการรองรับผู้ป่วยมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นและขณะนี้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดกำลังก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ๒ หลัง  รวมทั้งศูนย์การแพทย์ ดังนั้น ศักยภาพในการบริการผู้ป่วยสุงขึ้น จำนวนของผู้ป่วยก็จะสูงตามไปด้วย รวมทั้งญาติของผู้ป่วยก็ต้องมีจำนวนมากขึ้น ถ้าหากไม่มีการวางแผนเตรียมการรองรับ ก็คงจะเพิ่มปัญหามากยิ่งขึ้น  ดังนั้น ถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาในส่วนของอาคารสถานที่เพื่อรองรับญาติผู้ป่วยได้ชั่วคราวก็จะเป็นการบรรเทาและสร้างกุศลให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้เสนอโครงการก่อสร้างที่พักชั่วคราวญาติผู้ป่วย  โดยจัดหาบริเวณสถานที่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งได้มีการออกแบบเป็นตัวอย่าง มีเนื้อที่ขนาดกว้าง ๖.๒ เมตร  ยาว ๔๒.๕ เมตร ใช้งบประมาณ ประมาณ ๓ ล้านบาท สามารถรองรับญาติผู้ป่วยได้ ๑๐๐ คน  เป็นอาคารเรือนนอนติดมุ้งลวด มี ๒ ชั้น ติดพัดลม  ซึ่งก็คงจะไม่เพียงพอสำหรับญาติผู้ป่วย แต่ก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง และถ้ามีสถานที่ที่เหมาะสมก็จะมีโครงการเพิ่มเติมอีก  สำหรับสถานที่ก่อสร้างขอความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หาสถานที่ก่อสร้างที่เหมาะสมที่อยู่ใกล้ๆ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งน่าจะมีพื้นที่ที่ยังว่างอยู่

                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ปัญหาเรื่องที่พักญาติ เป็นปัญหาเรื้อรังของโรงพยาบาลมานาน ซึ่งถ้าผู้ป่วย ๑ คน จะมีญาติติดตามประมาณ ๑๐ คน และจะนอนเฝ้าตามระเบียง ตามทางเชื่อมเต็มไปหมด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีเรือนพักญาติอยู่ ๑ หลัง ก็จะไม่เพียงพอสำหรับญาติผู้ป่วย และสถานที่ของโรงพยาบาลที่จะใช้สำหรับก่อสร้างเรือนพักญาตินั้นตอนนี้เต็มหมด 
                             ประธานหอการค้าจังหวัด  ความน่าจะเป็นที่จะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่พักชั่วคราวญาติผู้ป่วยบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะมีพื้นที่ของกองร้อย อ.ส.  พื้นที่บ้านพักสัสดีจังหวัด พื้นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด

                             ประธาน  ปัญหาของการก่อสร้างก็คงจะเป็นเรื่องของสถานที่  ฝากท่านรองธานีได้ช่วยดูในเรื่องของสถานที่ที่จะก่อสร้างด้วย

                             ที่ประชุม รับทราบ

                             ๓.๘ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และ

                                   เทคโนโลยี" ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ                                      กระทรวงมหาดไทย

                                   ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อนำวิทยาศาสตร์และ

                                                                                                          /เทคโน....

 

เทคโนโลยีไปพัฒนาจังหวัด เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชน ในทุกพื้นที่ของประเทศ ในบทบาทของกระทรวงมหาดไทยนั้น ด้มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การบริหารวิทยาศาสตร์จังหวัด โดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะมอบหมายสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นคลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายของวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัด และประสานการดำเนินการร่วมกับผู้บริหารของจังหวัด  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีความพร้อมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันที่เป็นตัวแทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะทำงานร่วมกับจังหวัด  โดยมีรูปแบบการดำเนินงานโดยมีคณะกรรมการ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ  โดยจะมีคณะกรรมการในระดับจังหวัดด้วย  และในเดือนมกราคม ๒๕๕๓ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะได้นัดประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อไป  และมหาวิทยาลัยราภัฎร้อยเอ็ดได้ไปร่วมประชุมที่กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว และเสนอเป็นจังหวัดนำร่องนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาจังหวัด ในโอกาสนี้ ขอเรียนหารือในที่ประชุมว่าพอจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ทางจังหวัดจะให้การสนับสนุน ในการที่จะเป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                             ประธาน  เป็นไปได้ คงไม่มีปัญหาอะไร เรื่องนำร่องเป็นเรื่องที่ดี และเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก ในหลักการก็ยอมรับ และอยากให้ไปดูแนวทางปฏิบัติว่าจะปฏิบัติย่างไรต่อไป ขอมอบให้ท่านรองณฐพลษ์ เป็นผู้รับผิดชอบ

                             ที่ประชุม รับทราบ

                             ๓.๙ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

                                   ผู้แทนสภาพัฒนาการเมือง  สำหรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ในการขับเคลื่อนตามแผนนั้น กระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาการเมือง เป็นกระบวนการที่ผ่านการทำประชาคมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตามลำดังขั้นตอน ๑-๔ และในขั้นตอนที่ ๕ เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นข้อเสนอของภาคประชาชนทั่วทั้งประเทศ และได้จัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง และแผนพังกล่าวได้ผ่านมติคณะ ครม.แล้ว และในแผนพัฒนาการเมืองมียุทธศาสตร์ที่สำคัญรวม ๖ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การคุมครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ -๖  เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถดูได้และจะดำเนินการในปีต่อๆ ไป   สำหรับยุทธศาสตร์ที่จะเน้นและนำไปปฏิบัติในปีนี้คือยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ เป็นยุทธศาสตร์ที่สภาพัฒนาการเมืองมอบภารกิจให้สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองทุกจังหวัดนำลงไปปฏิบัติในพื้นที่

                   สำหรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนด้วยรูปแบบการประสานงาน โดยการประสานงานกับหน่วยงานราชการองค์กรอิสระ   และประสานงานกับภาคประชาชนทุกภาคเครือข่าย ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ประกอบด้วย กลุ่มประชาชนโดยทั่วไป และกลุ่มของเด็กและเยาวชน  ในส่วนของเด็กและเยาวชนโดยจัดรุ่นแรกที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จำนวน ๗๐ คน และรุ่นที่สอง ที่

                                                                                                          /วิทยาลัย.....

 

 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จัดทำในนามของอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  รุ่นที่สาม ประชาธิปไตยในกลุ่มนักเรียนที่ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก จำนวน ๑๒๐ คน  สำหรับในกลุ่มของประชาชนทั่วไป ได้ไปดำเนินการนำร่องที่ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวน ๑๒๐ คน  จากการดำเนินการได้มีการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองหลายรูปแบบกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น  ตำบลที่สอง  ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร ก็ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ หลายหน่วยงาน ทั้งสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นโดยยึดหลักของการเมืองโปร่งใส การเมืองแบบธรรมาภิบาล ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง  ตำบลโนนชัยศรี  อำเภอโพนทอง ขอขอบคุณท่านนายอำเภอโพนทองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยการสร้างแกนนำประชาธิปไตยในตำบลนี้ ประมาณ ๙๐ คน  ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง แกนนำประชาธิปไตยในตำบลนี้หมูบ้านละ ๗ คน การแสดงออกของประชาชนถึงการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกในประเด็นใหญ่ๆ ๒ ประเด็น  ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง ปัญหาและความต้องการของชุมชน  ประเด็นที่สอง  ประชาธิปไตยชุมชน   จุดต่อมาที่อำเภอธวัชบุรี  มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๒๐ คน และในวันนั้นได้มีการจัดกิจกรรมที่ให้โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  นอกจากนี้ก็มีการดำเนินงานในอีกหลายๆ ตำบล ทั้งตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตำบลวังหลวง อำเภอเสภูมิ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ  ฯลฯ

                   สำหรับโครงการที่จะดำเนินการในปี ๕๓ เป็นโครงการที่เน้นเรื่องของการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สืบเนื่องจากที่เราได้เห็นความร่วมมือของหน่วยงานที่สำคัญในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น กศน.จังหวัด เป็นแม่งานหลักร่วมกับสภาพัฒนาการเมือง  เป้าหมายในปี ๕๓  จำนวน ๖๐ ตำบล ๒๐ อำเภอ เครือข่ายที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ได้แก่ สภาองค์กรชุมชนตำบล  สภาพัฒนาการเมือง  ท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ทำการปกครองจังหวัด  ซึ่งได้มีการประสานงานในเบื้องต้นแล้ว การดำเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงาน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของสภาพัฒนาการเมืองเป็นอย่างดี

                             ประธาน  เป้าหมายเรื่องเด็กและเยาวชนที่ดำเนินการกันอยู่ค่อนข้างที่จะกว้างขวาง  ซึ่งก็ได้เข้ามาร่วมกับส่วนราชการในบางประเด็นที่มีเป้าหมายเหมือนกัน   

                       

                             ที่ประชุม รับทราบ

                             ๓.๑๐ สรุปผลการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕

                                     ผู้แทน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  การเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีครบวาระวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒) และเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒  สรุปได้ ดังนี้

 • ๑. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก อบต. ทั้งสิ้น จำนวน ๙๐,๑๘๔ คน
 • - มาใช้สิทธิ์ ๖๙,๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๗
 • - บัตรดี จำนวน ๖๖,๑๒๓ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๓
 • - บัตรเสีย จำนวน ๒,๗๒๓ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๔
 • - บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน ๓๐๒ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๑

/๒. จำนวน...

 

 • ๒. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสิ้น ๘๘,๕๘๑ คน
 • - มาใช้สิทธิ ๖๗,๘๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐
 • - บัตรดี จำนวน ๖๖,๕๑๒ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๓
 • - บัตรเสีย จำนวน ๑,๑๔๔ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙
 • - บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน ๑๙๓ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘
 • ๓. ผู้สมัครนายก อบต. คนใหม่ได้รับเลือกตั้ง จำนวน ๑๑ คน
 • ๔. ผู้สมัครนายก อบต. คนเก่าได้รับเลือกตั้ง จำนวน ๑๕ คน
 • ๕. นายก อบต.หญิง ไม่มี
 • ๖. นายก อบต.ชาย จำนวน ๒๖ คน

             ประธาน  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล

          ที่ประชุม รับทราบ

             ๓.๑๑ การสำรวจคุณภาพน้ำในคลองคูเมืองและบึงพลาญชัย

                 ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

                คุณภาพน้ำในคลองคูเมือง และบึงพลาญชัย    บึงพลาญชัยจะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๙๕ ไร่ เป็นพื้นที่น้ำประมาณ  ๖๘ ไร่( ๓ แสนลูกบาศก์เมตร)  และกลางบึงประมาณ ๒๗ ไร่  มีการตรวจวัด ๕ จุด คือ ทางเข้าบึงฯ / หลังศาลหลักเมือง / สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ / ศาลากลางน้ำ /ตลาดหายโศรก  สรุปได้ว่า ได้มาตรฐานทุกตัว ความโปร่งแสงได้มาตรฐาน               สำหรับคลองคูเมือง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๒  วัดทั้งหมด ๗ จุด คือ จส.๓ / โรงแรมไหมไทย/ แยกวัดบูรพา /โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด / โรงเรียนสตรีศึกษา/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  สรุปได้ว่า คลองคูเมือง ได้มาตรฐานทุกตัว  สรุปได้ว่า มาตรฐานทุกตัว ความโปร่งแสงได้มาตรฐาน

                           มาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในบึงพลาญชัย  มีทั้งหมด ๗ ข้อ

 • ๑. เรื่องการเติมออกซิเจน ก็คงมีการเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้น้ำมีปัญหา
 • ๒. การเปิดแอร์เจ็ต
 • ๓. การปลูกหญ้าแฝก ซึ่งก็ได้มีการดำเนินการอยู่
 • ๔. การกำจัดขยะ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 • ๕. การควบคุมการจำหน่ายอาหารปลา
 • ๖. การเติมน้ำในบึง
 • ๗. การสูบดินเลน

มาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองคูเมือง มีทั้งหมด ๗ ข้อ            

 • ๑. การเติมออกซิเจน
 • ๒. การออกข้อกำหนดให้ร้านอาหารมีระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ถังดักไขมัน
 • ๓. โครงการบำบัดน้ำเสียรวม
 • ๔. การไม่ทิ้งขยะลงในคลองคูเมือง
 • ๕. การกำจัดวัชพืช

                                                                                                                                                                                                                                /การขุดลอก...

 

 • ๖. การขุดลอกคลองคูเมือง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว
 • ๗. การขุดคลองใหม่

                                    ประธาน ขอขอบคุณส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรายงานทุกส่วนราชการ ซึ่งคิดว่าคงจะต้องมีการจัดประชุมและพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกี่ยวพันกันกับหลายหน่วยงาน ตอดจนโครงการต่างๆ ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานจะได้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยจะได้มีการนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง

                                    ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเพื่อทราบ (นำเสนอโดยเอกสาร)

๔.๑  สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th   (สำนักงานจังหวัด)

๔.๒ สรุปดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๒ และ

       รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๒

          (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด)

                                                ๔.๓ สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

                                   (สำนักงานจังหวัด)

๔.๔ สรุปผลการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และการขึ้นทะเบียนหนี้

      (สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด)

๔.๕ การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๒

       (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

๔.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด

       (สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด)

๔.๗  สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำเดือน

       ธันวาคม  ๒๕๕๒ (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

 

ระเบียบวาระที่ ๕        เรื่องอื่นๆ 

                             การกำหนดนัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  กำหนดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

                             นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  สำหรับการทำบุญตัดบาตรขึ้นปีใหม่ของจังหวัด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตกำหนดไว้หรือไม่ เนื่องจากว่าเราได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี

                             วัฒนธรรมจังหวัด  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓  โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๑๐๑ รูป มารับบิณฑบาตบริเวณหน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  และในการนี้ได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ ธรรมยุต มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่ออวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อกล่าวอวยพรให้ประชาชนชาวจังหวัด

                                                                                                         /ร้อยเอ็ด.....

 

ร้อยเอ็ด ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา  ในการนี้จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และครอบครัว ได้ไปร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ในวันศุกร์ที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓ เวลา ๐๖.๓๐ น.

                             ประธาน  ให้ประสานกับท่านนายกเทศมนตรีในการจัดเตรียมสถานที่ด้วย หรือถ้าจะมีการขึ้นป้ายด้วยก็จะเป็นการดี

                             แรงงานจังหวัด   คณะกรรมการค่าจ้าง โดยปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างขึ้นในอัตรา ๑ - ๘ บาท จำนวน ๗๑ จังหวัด และอีก ๕ จังหวัด มีมติให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไว้ตามเดิม  โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่งวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป   ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ อีก ๓ บาท จากเดิมวันละ ๑๕๔ บาท เป็นวันละ ๑๕๗ บาท  ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะดำเนินการจัดทำประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง และนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมและประกาศในราชกิจจานุกเบกษาและประกาศใช้ต่อไป

                             ประธานหอการค้าจังหวัด  ขอเสนอแนะในการนำเสนอ ๒ เรื่อง เพื่อให้เกิดความเป็นประโยชน์

 • ๑. เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอและมีประสิทธิภาพ ถ้าเป็นไปได้ในกรณีซึ่งมี POWER POINT จำนวนหลายเฟรม ควรจะใช้พรีเซ็นเตอร์ในการควบคุมเอง เพื่อความสะดวกในการบรรยายให้สอดคล้องกัน

           ๒. ถ้าเกิดกรณีวันหยุดยาว ขอให้แจ้งผู้บริหารของสถานประกอบการ (เทสโก้โลตัส) ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจาจร ซึ่งจะเป็นการบรรเทาการจราจรได้ในระดับหนึ่ง จะเห็นว่าช่วงนี้รถติดยาวมากทั้งขาเข้าและขาออก  ถ้าได้มีการประสานงานกันก็จะสามารถบรรเทาปัญหาได้ และถ้าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวก็น่าจะมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรซึ่งจะแก้ปัญหาในจุดนี้ได้

                   ประธาน  จะได้นำไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป

                   นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  สืบเนื่องจากมีผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณหน้าห้างโลตัส ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งบังคับห้ามเลี้ยวขวาตอนขาออก ผู้ประกอบการ

ฝั่งขวาก็มีผลกระทบกับการจำหน่ายสินค้า ซึ่งในการแก้ไขปัญหาในนี้จะต้องมีการประชุมหารือกันอย่างละเอียดอย่างเร่งด่วน

                             ประธาน  เนื่องในโอกาสใกล้จะถึงวันปีใหม่ ขออำนวยอวยพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน และครอบครัวจงมีความสุข ทั้งกาย ใจ  นึกหวังสิ่งใดที่เป็นมงคลขอให้ได้รับสิ่งนั้นทุกประการ

เลิกประชุม   เวลา ๑๒.๓๐ น.

 

                                    (ลงชื่อ)                           ผู้จดรายงานการประชุม                                  

                                                 (นางสาวสมัย  วิชัด)                                     

                                          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน