..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

2. ด้านการปกครองและประชากร PDF Print E-mail

2. ด้านการปกครองและประชากร  
         
จังหวัดร้อยเอ็ด  แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,444 หมู่บ้าน/20 ชุมชน ประกอบด้วย
   อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอเกษตรวิสัย  อำเภอปทุมรัตต์  อำเภอธวัชบุรี
   อำเภอจตุรพักตรพิมาน  อำเภอพนมไพร  อำเภอโพนทอง  อำเภอโพธิ์ชัย
   อำเภอหนองพอก  อำเภอเสลภูมิ  อำเภอสุวรรณภูมิ  อำเภอเมืองสรวง
   อำเภอโพนทราย  อำเภออาจสามารถ  อำเภอเมยวดี  อำเภอศรีสมเด็จ
   อำเภอจังหาร  อำเภอเชียงขวัญ  อำเภอหนองฮี  และ อำเภอทุ่งเขาหลวง
   มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ รวม 203 แห่ง  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาล 58 แห่ง คือ เทศบาลเมือง 1 แห่ง / เทศบาลตำบล 57 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล 144 แห่ง  แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น 3 เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 คน  และมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
  ประชากรทั้งหมด 1,307,212 คน แยกเป็น ชาย 652,862 คน หญิง 654,350 คน  จัดเป็นลำดับที่ 8 ของภาค  และลำดับที่ 12 ของประเทศ