..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
ข้อมูลจังหวัด - ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               3.1 การคมนาคม  สามารถเดินทางได้ 2 ทาง ได้แก่

                        ¡ ทางรถยนต์  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 512 กิโลเมตร   

ใช้เวลาเดินทางเพียง 6 ชั่วโมง และสามารถเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียดนาม โดยใช้เส้นทางผ่านไปจังหวัดมุกดาหารและอุบลราชธานี

                        ¡ ทางอากาศ    มีท่าอากาศยาน 1 แห่ง    

                        3.2 การสื่อสาร :  มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 16 แห่ง  มีชุมสายโทรศัพท์ 100 ชุมสาย  มีจำนวน 32,093  เลขหมาย และเลขหมายที่มีผู้เช่า 26,020 เลขหมาย

                        3.3 สถานีวิทยุ : มีสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 6 สถานี ได้แก่  สถานีวิทยุกระจายเสียง จส.3  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2  สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธร ภาค 4  สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.  สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  และสถานีวิทยุชุมชน 106 แห่ง

                         3.4 ไฟฟ้า :   มีสำนักงานการไฟฟ้า จำนวน 22 แห่ง  ผู้ใช้ไฟฟ้า 303,881 ราย และมีการใช้กระแสไฟฟ้า 411,180,776.30 ยูนิต 

                    3.5 ประปา : ผลิตน้ำได้ทั้งสิ้น 10,943,810 ลบ.. และปริมาณน้ำที่จำหน่ายให้แก่ผู้ใช้  7,429,810 ลบ.. และมีจำนวนผู้ใช้น้ำประปา จำนวน 30,258 ราย

3.6 แหล่งน้ำ : มีลำน้ำสำคัญ ได้แก่  แม่น้ำชี  แม่น้ำยัง  แม่น้ำมูล  ลำน้ำเสียว  ลำน้ำพลับพลา  ลำน้ำเตา  มีแหล่งกักเก็บน้ำ จำนวน 1,577 แห่ง  ได้แก่

¡ แหล่งน้ำชลประทาน 428 แห่ง (ฝายขนาดใหญ่ 3 แห่ง / อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 13 แห่ง / อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและฝาย 302 แห่ง / โครงการพระราชดำริ  7 แห่ง / สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 103 แห่ง)

                             ¡ แหล่งน้ำขนาดเล็ก  1,261 แห่ง (หนองน้ำและคลองธรรมชาติ 1,046 แห่ง / แก้มลิงและหนองน้ำธรรมชาติ 110 แห่ง / ลำน้ำสาขาต่าง ๆ 105 แห่ง)

                   3.7 ถนน  : จำนวน 2,358.826 กิโลเมตร  (ไม่รวมถนนในความรับผิดชอบของ อบต.) แยกเป็น

                             ¡ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด  จำนวน 1,189.422 กิโลเมตร

                             ¡ สำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด   จำนวน 546.949 กิโลเมตร

                             ¡ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 622.455 กิโลเมตร

3.8 พื้นที่ป่า :  มีพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่า จำนวน 331,677 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 6.39  ของพื้นที่ทั้งหมด 5,187,156 ไร่