..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผวจ.ร้อยเอ็ด PDF Print E-mail

ประวัติ      นายสมศักดิ์   ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติ ผลงาน กิจกรรม

วัน เดือน ปี วันที่ 11  พฤศจิกายน  2499

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีรัฐศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาอบรม

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 36


ประวัติการรับราชการที่สำคัญ


- สิงหาคม 2537 นายอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม


- พฤษภาคม 2540 นายอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


- พฤศจิกายน 2540 นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


- กุมภาพันธ์ 2541 นายอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


- พฤศจิกายน 2542 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น นักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น


- ธันวาคม 2545 รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง


- มีนาคม 2547 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง


- สิงหาคม 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช


- ตุลาคม 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี


- ตุลาคม 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


-1  ตุลาคม 2553  ดำรงตำแหน่ง   ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

- 25 เมษายน 2555  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


- 8  ตุลาคม 2555    ดำรงตำแหน่ง   ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด