..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

1.สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ PDF Print E-mail
1. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
     โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้นอยู่กับ ภาคการค้าส่งและการค้าปลีก ภาคการเกษตรกรรม และภาคการศึกษา เป็นสำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ปี 2551 จำนวน 49,564 ล้านบาท รายได้เฉลี่ย 36,702 บาท/คน และมีการผลิตทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ
     1.1 การเกษตร   จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
ดีที่สุด โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งถือว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีที่สุดและมีเอกลักษณ์ความหอมเฉพาะตัวเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สามารถที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลกได้ ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,107,690 ไร่ ครอบคลุม 5 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้มากที่สุดถึง 986,807 ไร่ และการผลิตข้าวหอมมะลิของจังหวัดที่ผ่านมา พบว่า มีข้อจำกัดในเรื่องการขยายพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากได้ใช้พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวเต็มศักยภาพแล้ว จังหวัดจึงกำหนดแนวทางการพัฒนาในด้านการยกระดับคุณภาพข้าวให้เป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพปลอดสารโดยการผลิตด้วยกระบวนการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP : Good Agricultural Practice) และมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ในขั้นต่อไป ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพที่ต้องการ คือ น้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทานเพียง 142,500 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 ของพื้นที่ทำนาทั้งหมด ปัญหาการขาดแคลนน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพัฒนาเป็นอันดับแรก โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้วเข้าสู่พื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิ จะทำให้ลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากฝนแล้ง ซึ่งที่ผ่านมาเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ที่ทำให้สูญเสียทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร
     นอกจากข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดแล้ว ยังมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เช่น อ้อย มีพื้นที่ปลูก จำนวน 63,208 ไร่ ผลผลิต 625,449 ตัน มันสำปะหลัง มีพื้นที่ปลูก จำนวน 51,672 ไร่ ผลผลิต 189,687 ตัน และยางพารา มีพื้นที่ปลูก จำนวน 35,154 ไร่ ผลผลิต 1,209 ตัน
     1.2 อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจากการเกษตร คือ โรงสีที่ทำการ
แปรรูปข้าวหอมมะลิ ทั้งของภาคเอกชนและองค์กรเกษตรกร จังหวัดจึงกำหนดแนวทางที่ต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวสารหอมมะลิ และส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสารให้มีประสิทธิภาพสูงตามแนวทาง GMP และรวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดึงดูดผู้ซื้อ นอกจากนี้ มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ ผลิตแหอวน และผลิตเสื้อผ้าอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือเฉพาะด้านที่จังหวัดกำหนดแนวทางการยกระดับฝีมือแรงงานที่อยู่ในระบบและกำลังเข้าสู่ระบบให้รองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่

     1.3 การค้าปลีกและค้าส่ง มีห้างค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่มาดำเนินธุรกิจ 2 ห้าง คือ แม็คโคร และโลตัส ทำให้เกิดการแข่งขันกับผู้ค้าปลีกรายย่อยเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยต้องปรับตัวอย่างมาก หากไม่มีผู้ค้าปลีกรายใหญ่อื่นเข้ามาอีกก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น
  
     1.4 การท่องเที่ยว นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวถือเป็นวาระแห่งชาติที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากและจัดได้ว่าเป็นรายได้ที่กระจายลงสู่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายและทั่วถึง จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้เล็งเห็นลู่ทางในการสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งในเชิงประวัติศาสตร์โบราณสถาน/โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ซึ่งจังหวัดจะมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวิถีพุทธ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เช่น พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี วัดบูรพาภิราม พระสังกระจาย วัดสระทอง งานบุญผะเหวด งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป งานเข้าปริวาสกรรม วัดผาน้ำย้อย และงานประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่ ในอำเภอต่างๆ ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น 

     1.5 แรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ดมีประชากรที่เป็นกำลังแรงงาน 798,998 คน (มีงานทำ 795,189 คน / ไม่มีงานทำ 3,809คน / รอฤดูกาล 7,191 คน) ซึ่งจัดได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าของจังหวัดร้อยเอ็ด และสามารถทำรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าคุณภาพฝีมือแรงงานยังไม่ได้รับการพัฒนา หรือที่เรียกว่าเป็นแรงงานไร้ฝีมือ หากว่าได้รับการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้เป็นประเภทมีฝีมือและกึ่งฝีมือก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดได้อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ การนำผู้ว่างงานมาพัฒนาศักยภาพและหางานที่เหมาะสมให้ทำก็จะทำให้มูลค่าของรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย และแรงงานที่อยู่ในระบบจะต้องพัฒนายกระดับฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพต่อไป