..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

ทำเนียบเจ้าเมืองร้อยเอ็ด PDF Print E-mail
รายนาม เจ้าเมืองผู้ว่าราชการเมือง และ ข้าหลวงบริเวณร้อยเอ็ด1.พระขัติยะวงษา ( ธน ธนสีลังกูร ) 2308 – 2326
**

2.พระขัติยะวงษา ( สีลัง ธนสีลังกูร ) 2326 – 2389 **

3.พระขัติยะวงษา ( อินทร์ ธนสีลังกูร ) 2389 – 2392 **

4.พระขัติยะวงษา ( จันทร์ ธนสีลังกูร ) 2392 – 2408 **

5.พระขัติยะวงษา ( สาร ธนสีลังกูร ) 2408 – 2419 **

6.พระขัติยะวงษา ( เสือ ธนสีลังกูร ) 2420 – 2425 **

7.พระขัติยะวงษา ( เภา ธนสีลังกูร ) 2429 – 2434 **

8.พ.ท.พระยาพินิจสารา (ทับทิม บุญยรัตพันธุ์) 2434 – 2446 **

9.พระยาขัติยะวงษาเอกธิกะสตานันท์ (เหลา ณ ร้อยเอ็ด) 2445 – 2450**

10.มหาอำมาตย์โท ม.ล.ธำรงศิริ ศรีธวัช 2455 – 2457 **

11.มหาเสวกโทพระยารณชัยชาญยุทธ (ถนอม บุญยเกตุ) 2457 – 2464 **

   
รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด


1.ม.อ.ต.พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ทศทิศวิชัย (จาบ สุวรรณฑัต) 2451–2464
**

2.อ.ท.พระยาแก้วโกรพ (ทองสุข ผลพันธ์ทิน) 2464 – 2469 **

3.อ.อ.พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) 2469 – 2470 **

4.อ.ค.พระนรินทร์ ภักดี (สุข ทังศุภูดิ) 2471 – 2472 **

5.อ.ท.พระวิจารย์ภักดี (เอี๋ยน โอวาทสาร) 2472 – 2476**

6.อ.ท.พระชาติตระการ (ม.ร.ว.จิตร คเณจร ณ อยุธยา) 2476 – 2478 **

7.หลวงพำนักนิกรชน (อุ่น สมิตตามร) 2478 – 2480 **

8.พ.อ.พระศรีราชสงคราม (ศรี สุขวาที) 2480 – 2481 **

9.พระบริบูรณ์วุฒิราษฎณ์ (ชุบ ศรลัมภ์) 2481 – 2486 **

10.พระบรรณศาตร์สาธร (สง่า คุปตารัตน์) 2487 – 2490 **

11.หลวงเดิมบางบริบาล (ไชยศรี กุลฑลบุตร) 2490 – 2490 **

12.นายยุทธ จรัญยานนท์ 2490 – 2494 **

13.นายสง่า ศุขรัตน์ 2494 – 2495 **

14.นายสวัสดิ์ พิบูลย์นครินทร์ 2495 – 2496 **

15.ขุนบำรุงรัตนบุรี (กุหลาบ จูฑะพุทธิ) 2496 – 2496 **

16.นายสนิท วิไลจิตต์ 2496 – 2497 **

17.ขุนอักษรสารสิทธิ์ (พินิต อักษรสารสิทธิ์) 2497-2500 **

18.นายกิตติ โยธการี 2500 – 2501 **

19.นายสมบัติ สมบัติทวี 2501 – 2502 **

20.นายสมาส อมาสตยกุล 2502 – 2507 **

 
21.นายวิญญู อังคณารักษ์ 2507 – 2509 **

22.ร.ต.ต.ชั้น สุวรรณทรรภ 2509 – 2512**

 
23.นายประจักษ์ วัชรปาน 2512 – 2514 **

 
24.นายประมูล ศรัทธาทิพย์ 2514 – 2516 **

25.พลตรีชาย อุบลเดชประชารักษ์ 2516 – 2516 **

26.นายประมวญ รังสีคุต 2516 – 2517 **

 
27.นายประมูล จันทรจำนง 2517 – 2520

 
28.นายเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ 2520 – 2520 **

sukda

 
29.นายศักดา อ้อพงษ์ 2520 – 2522 
30.นายปราโมทย์ หงสกุล 2522 – 2524 **


taeuschai

 
31.นายธวัชชัย สมสมาน 2524 – 2526

 

32.นายปรีชา คชพลายุกต์ 2526 – 2528 **pramoch 002

 
33.นายปราโมทย์ แก้วพรรณนา 2528 – 2531

 
preecha

 
34.นายปรีชา พงศ์อิศวรานนท์ 2531 – 2532

 
dumrong

 
35.นายดำรง รัตนพานิช 2532 – 2533

 
supon

 
36.นายสุพร สุภสร 2533 – 2534

 
hiughan

 
37.นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์ 2534 – 2537

 
manid

 
38.นายมานิต ศิลปะอาชา 2537 – 2538

 
weera

 
39.นายวีระ เสรีรัตน์ 2538 – 2541

 
aukkarugpong

 
40.นายอัครพงศ์ พยัคฆันตร 2541 – 2543

 
prasongsuk

 
41.นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช 2543 – 2544

 
kawee

 
47.นายธวัชชัย ฟักอังกูร
ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2552 - ปัจจุบัน42.นายกวี มินวงษ์ 2544 – 2546

 
noppon

 
43.นายนพพร จันทรถง 2546 – 2549

 


pinit
 

44.นายพินิจ พิชยกัลป์ 2549 - 2551


 
pongsiri

 
45.นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ 2551-2552

 
chidpong

 
46. นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์

 

 

47.นายธวัชชัย   ฟักอังกูร
      ดำรงตำแหน่ง   1  ตุลาคม 2552  -   2553

 

48.นายสมศักดิ์  ขำทวีพรหม

     ดำรงตำแหน่ง 2553 - 2555

49.นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ 
    
ดำรงตำแหน่ง 2555 - ปัจจุบัน


หมายเหตุ  สัญลักษณ์ ** หมายถึง ไม่มีภาพ