..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

2.สถานการณ์ด้านสังคมฯ PDF Print E-mail
   2. สถานการณ์ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

     2.1 การศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดมีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา จำนวน 16 แห่ง มีจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 808 คน จำนวนนักศึกษา 19,944 คน มีสถาบันการศึกษาในระดับอนุบาล - มัธยมศึกษา จำนวน 924 แห่ง มีจำนวนครูทั้งหมด 12,505 คน จำนวนนักเรียน 227,309 คน อัตราส่วนนักเรียน 18 คน ต่อ ครู 1 คน

     2.2 การสาธารณสุข
   มีโรงพยาบาล จำนวน 20 แห่ง เตียงสำหรับผู้ป่วย 1,349 เตียง บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ 129 คน ทันตแพทย์ 39 คน พยาบาล 1,222 คน ผู้ช่วยพยาบาล 11 คน สัดส่วนแพทย์ต่อประชาชนคือ 1 : 10,128 คน และนอกจากนี้ยังมีสถานีอนามัย 230 แห่ง คลินิคเอกชน 211 แห่ง

      2.3 ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
   ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดนับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในเกือบทุกชุมชน วัดบึงพระลานชัยเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ในชุมชนจะมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมถือปฏิบัติอย่างจริงจัง มีประเพณีต่างๆตลอดปีที่ในภาคอิสานเรียกว่า " ฮีตสิบสองครองสิบสี่" ที่สำคัญ คือ ประเพณีงานบุญผะเหวด งานประเพณีบุญข้าวจี่ งานประเพณีบุญคูณลาน งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ งานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป งานประเพณีทอดกฐิน 101 วัด เป็นต้น

     2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   โดยภาพรวมของจังหวัดมีความสงบเรียบร้อยดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่ในบางครั้งอาจจะมีปัญหาเด็กและเยาวชนก่อกวนสังคมบ้างเล็กน้อย รวมทั้งไม่มีปัญหาด้านอาชญากรรมที่รุนแรง ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แต่เนื่องจากกระแสความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันสังคม โดยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเอื้ออาทรในสังคม ตลอดจนการปรับปรุงระบบราชการให้ตอบสนองการบริการแก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจและสร้างความสุขให้กับประชาชนได้

     2.5 ยาเสพติด   
   จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติด เป็นเพียงเส้นทางลำเลียงของยาเสพติด โดยภาพรวมแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับเบาบาง แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีผู้เสพรายใหม่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา (อายุระหว่าง 13 - 15 ปี) กลุ่มอาชีพรับจ้าง กลุ่มคนว่างงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะนัดแนะรวมกลุ่มกันเสพยาในกลุ่มเพื่อนของตนเองและตามสถานที่ต่างๆ เช่น หอพัก ป่า ทุ่งนา สวนสาธารณะ บังกะโล รีสอร์ท ที่เปิดบริการตลอดวัน และสถานที่บันเทิงต่างๆ แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการสอดส่องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง