..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

3.สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ PDF Print E-mail
   3. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     3.1 ป่าไม้
  
จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 5,187,156 ไร่ มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 10 ป่า ในพื้นที่ 10 อำเภอ คือ อำเภอหนองฮี อำเภอพนมไพร อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก อำเภอเมยวดี อำเภอเสลภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภออาจสามารถ รวมเนื้อที่ 479,307 ไร่ และจากการตรวจสอบพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่า เหลือเพียง 331,677 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.39 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งปัญหาเกิดจากการบุกรุกทำลายป่า การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพื่อสร้างแหล่งน้ำและสร้างถนนผ่านป่า และการตัดไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์

   3.2 สิ่งแวดล้อม
  
 จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ คือ ปัญหาขยะ และปัญหาน้ำเสียจากชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในเขตเมืองและรวมถึงชุมชนในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสีย

   3.3 ดิน
   การใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างต่อเนื่องมานานหลายสิบปี โดยไม่ได้รับการปรับปรุงความอุดมสมบูรณอย่างเพียงพอทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่อุ้มน้ำ ไม่มีธาตุอาหาร เกิดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันลงสู่แหล่งน้ำทำให้ตื้นเขิน การแพร่กระจายของดินเค็ม

   3.4 น้ำ
   จังหวัดมีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำชี แม่น้ำยัง แม่น้ำมูล ลำน้ำเสียว ลำน้ำพลับพลา ลำน้ำเตา แต่ยังขาดแคลนอีกมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ทำการเกษตรที่ต้องใช้น้ำจากธรรมชาติเป็นหลัก แม้แต่น้ำต้นทุนที่มีอยู่ก็ยังนำมาใช้ได้ไม่ทั่วถึง รวมทั้งในปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ เกิดปัญหาอุทกภัยที่ขยายพื้นที่มากขึ้นและยาวนานขึ้น การบริหารจัดการน้ำที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค และเกิดภัยแล้ง