..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

4.สถานการณ์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง PDF Print E-mail
          4. สถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     
      จังหวัดร้อยเอ็ดมีศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิดีที่สุด โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีที่สุดและมีเอกลักษณ์ความหอมเฉพาะตัวเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สามารถที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลกได้ รวมทั้งเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวในเชิงวิถีพุทธ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา เนื่องจากมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมถือปฏิบัติอย่างจริงจัง มีประเพณีต่างๆ ตลอดปีที่ในภาคอิสานเรียกว่า " ฮีตสิบสองครองสิบสี่" และเป็นเมืองที่มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งไม่มีปัญหาด้านอาชญากรรมที่รุนแรง แต่ยังมีปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน และต้องได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

     (1) ปัญหาน้ำท่วม - ภัยแล้ง พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดประสบปัญหาน้ำท่วม 8 ปีติดต่อกัน และมักจะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยัง และครั้งที่ 2 เกิดขึ้นประมาณกลางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำชี และแม่น้ำมูล รวมทั้งลำน้ำสาขา ทำให้สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่การเกษตร ตลอดจนบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย คาดว่าเสียหายไม่ต่ำกว่าปีละ 1,200 ล้านบาท และประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำชี ของอำเภอจังหาร โพธิ์ชัย ธวัชบุรี เสลภูมิ อาจสามารถ พนมไพร โพนทอง เชียงขวัญ และทุ่งเขาหลวง ต้องอพยพขนย้าย ได้รับผลกระทบทางจิตใจซึ่งประเมินค่ามิได้ แต่ในขณะเดียวกันอำเภอซึ่งอยู่ห่างไกลจากลำน้ำสายหลักกลับประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอสำหรับทำการเกษตร ฉะนั้น การพัฒนาแหล่งน้ำทั้งเพื่อจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อป้องกันอุทกภัยจึงเป็นแนวทางการพัฒนาที่จะตอบสนองการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ดีที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบสู่เป้าประสงค์การสร้างสังคมให้สงบสุข
     (2) การผลิตข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ดมีชื่อเสียงเป็นแหล่งข้าวหอมมะลิดีที่สุดของโลก แต่มีข้อจำกัดในเรื่องการขยายพื้นที่เพาะปลูก และการพัฒนาให้เป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพปลอดสารพิษโดยการผลิตด้วยกระบวนการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP : Good Agricultural Practice) และมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ในขั้นต่อไป แต่ครัวเรือนเกษตรกร 193,183 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้ปริมาฯและคุณภาพที่ดี
     (3) ปัญหาราคาข้าวและผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ผลผลิตการเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ดเรียงตามลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจ คือ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา ผลผลิตที่มีปัญหาด้านราคาตลอดมาคือข้าวนาปี และโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่เป็นสินค้าหลักของจังหวัดซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรส่วนใหญ่ ทำให้รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรลดลง ประกอบกับเกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตเองได้ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดซึ่งไม่แน่นอน ทำให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก
     (4) ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ดจัดได้ว่ามีแรงงานเป็นจำนวนมาก แต่ขาดแหล่งทำงานในพื้นที่จึงทำให้ต้องเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปนอกจังหวัด โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบกับเป็นแรงงานขาดทักษะจึงทำให้ได้รับค่าตอบแทนต่ำ เกิดผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัว และความเป็นอยู่ในสังคม

     (5) การบูรณาการการปฏิบัติงานของส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น พบว่า ในปัจจุบันหน่วยงานส่วนกลางจัดทำแผนงาน/โครงการ (ตั้งงบประมาณ) ยังไม่ได้พิจารณาถึงศักยภาพของพื้นที่ หรือความต้องการ/ความจำเป็นของพื้นที่ (แผนพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) แต่ส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงภารกิจของกระทรวง/กรมเป็นหลัก ทำให้การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/แผนยุทธศาสตร์จังหวัดไม่สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
แนวทางแก้ไขปัญหา
     (1) พัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ (ภัยแล้ง) และการเพิ่มช่องทางระบายน้ำให้ลดความรุนแรงจากน้ำท่วม
     (2) ส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิ ด้วยวิธีการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP : Good Agricultural Practic) ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพข้าวเปลือกให้มีคุณภาพดีที่โรงสีข้าวต้องการ ที่จะเป็นการสร้างข้าวหอมมะลิให้มีมาตรฐาน และเป็นสิ่งที่จะยกระดับราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้นได้ตามกลไกตลาดที่แท้จริง เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคง ซึ่งจะบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดที่ตั้งไว้

     (3) ส่งเสริมการผลิตและบริการเชิงอุตสาหกรรม ทั้งสินค้าเกษตรและการบริการให้มีชนิด ปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด โดยเน้นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ และการบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจแบบมืออาชีพ
     (4) พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้เป็นประเภทมีฝีมือและกึ่งฝีมือแรงงาน และหางานที่เหมาะสมให้ทำก็จะทำให้มูลค่าของรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
     (5) ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข เอื้ออาทร ตามหลักพุทธศาสนา
     (6) หน่วยงานส่วนกลางควรจัดทำแผนงาน/โครงการให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อจะทำให้การพัฒนาจังหวัดไปสู่เป้าหมายและทิศทางเดียวกัน 
      
           การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     1. การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดร้อยเอ็ดมีศักยภาพในด้านการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตลาดมีความต้องการมากและและยังไม่มีคู่แข่งการผลิตในต่างประเทศ สามารถพัฒนาการผลิตให้สูงขึ้นได้อีกทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์ขณะนี้ที่เกิดการขาดแคลนอาหารทั่วโลก โดยการพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีเกษตรดีที่เหมาะสม ปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพและมีความจำเป็น ด้านแรงงานที่มีจำนวนมากแต่เป็นแรงงานขาดประสบการณ์ทำให้เกิดความไม่มั่นคงในการประกอบอาชีพรับจ้าง จังหวัดมีหน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถที่จะยกระดับฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือได้ ด้านวัฒนธรรมมีสถานที่สำคัญทั้งโบราณสถาน พุทธสถาน และสถานที่พัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาที่หลากหลาย เมื่อได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากและเกิดการสร้างงานในพื้นที่ให้แก่ประชาชน
      2. การวิเคราะห์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดการศึกษาในระบบอย่างทั่วถึง ประชาชนนับถือศาสนาและมีวัฒนธรรมอันดีงาม แต่จากสภาพความเจริญในยุคโลกาภิวัตน์
ทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนตามวัฒนธรรมตะวันตก จึงต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม ประกอบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงต้องมีการสร้างมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม สำหรับด้านคุณภาพชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ดมีสถานบริการสาธารณสุขทั่วถึงทุกตำบล หากแต่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชาชนค่อนข้างต่ำ จึงต้องมีการดำเนินการเชิงรุกด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการลดความจำเป็นที่ต้องรับการรักษาโรคต่างๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชาชน

      3. การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีความจำเป็นในการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรจำนวนมาก ทำให้สภาพป่าธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมมากและเหลือพื้นที่ป่าน้อยมาก จึงจะต้องมีการฟื้นฟูให้คืนสภาพธรรมชาติและคงพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุกอีก ส่วนสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ การกำจัดขยะ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงต้องผลักดันให้มีการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางอย่างจริงจัง และสภาพแหล่งน้ำที่มีการจัดการใช้ประโยชน์ในระดับประสิทธิภาพต่ำ จึงต้องพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งเพื่อการป้องกันน้ำท่วมและการกระจายไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่มีความจำเป็น นอกจากนี้ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
                                                    
    ....................