..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

รายงานการประชุมฯเดือน ตุลาคม 2553 PDF Print E-mail

    ***รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 2553 คลิกดาวน์โหลด***

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  และนายอำเภอ

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๓

ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น    ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

.................................................

ผู้มาประชุม

 

 

๑.

นายสมศักดิ์ 

ขำทวีพรหม

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด     ประธาน

๒.

นายธานี

ปลูกเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

๓.

นายอุดม

สมรส

ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

๔.

ว่าที่ ร.ต.ชาญณรงค์

เนื้อนุ่ม

แทน อัยการจังหวัด

นายสิทธิผล

โพธิ์ชัย

อัยการจังหวัด แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

๖.

พ.ต.สุรเดช

สงวนเกียรติ

แทน ผบ.พล.ร.๖

๗.

พ.ท.ชิณวิช

เจริญพิบูลย์

แทน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด

๘.

พ.ท. สุนันท์

ไชยพัฒน์

แทน รอง ผอ.รมน.จว.รอ. (ฝ่ายทหาร)

๙.

พ.ต.อ.จิตจรูญ

ศรีวนิชย์

แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

๑๐.

นายสรสิทธิ์

ฤทธิ์สรไกร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

๑๑.

นายภาสกร

ไชยเศรษฐ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

๑๒.

นายวิศิษฐ์

เดชเสน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

๑๓.

นางเสาวณี

ภูวนานนท์

คลังจังหวัด

๑๔.

นายวิโรจน์

เตชะจันตะ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

๑๕

นายชาติชาย

ไชยรักษ์

แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด

๑๖.

พ.อ.เสนอ

อุปัญ

สัสดีจังหวัด

๑๗.

น.ส.สุนิดา

ฆารพอง

แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด   

๑๘.

นายพีระวัฒน์

สังข์น้อย

เกษตรจังหวัด

๑๙.

นายอุดม

แก้วนิล

ขนส่งจังหวัด

๒๐.

นายคำนวณ

สุวรรณดี

พาณิชย์จังหวัด

๒๑.

นางพาขวัญ

กาจหาญ

แทน อุตสาหกรรมจังหวัด

๒๒.

นางกมลพร

คำนึง

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

๒๓.

นายวรวรรณ

กลิ่นแก้ว

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

๒๔.

นายร่องกี้

พลเยี่ยม

แทน พัฒนาการจังหวัด

๒๕.

นายกฤษณ์

นิธิเรวดีพร

แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

๒๖.

นางเยาวดี

พันธุ์หินกอง

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

๒๗.

นางวาสนา

ปักกาโร

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

๒๘.

นายชัยรัตน์

หินทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

 

 

 

                                                 /๒๙. นายสมวงศ์.....

๒๙.

นายสมวงศ์

คงเพชร

ปศุสัตว์จังหวัด 

๓๐.

นายนรินทร์

บุญพร้อม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด     

๓๑.

นายอาคม

มีชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

๓๒.

นางยุพินท์

วิวัฒนชัยเศรษฐ์

ประมงจังหวัด

๓๓.

นายพิเชษฐ์

วิริยะพาหะ

แทน สหกรณ์จังหวัด

๓๔.

นายประยุทธ

ทินกร

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

๓๕.

นางสาววิลาวัณย์

หวังสถิตย์วงษ์

ประกันสังคมจังหวัด

๓๖.

นายสุชาติ

วิชชาวุธ

แรงงานจังหวัด

๓๗.

นายสมบัติ

นิเวศรัตน์

จัดหางานจังหวัด 

๓๘.

นางชัชชฎา

เจิมประไพ

แทน สถิติจังหวัด

๓๙.

น.ส.ขนิษฐา

เมืองเชียงหวาน

วัฒนธรรมจังหวัด

๔๐.

นายพงษ์ศักดิ์

นิธิวัฒนเลิศ

พลังงานจังหวัด

๔๑.

นายโรจน์พงษ์

แก่นจันทร์

ท้องถิ่นจังหวัด

๔๒.

นายประสิทธิ์

แก้วสมศรี

แทน ประธาน กกต.จังหวัด

๔๓.

นายธวัชชัย

เปลี่ยนศรี

ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด

๔๔.

นายบรรเจิด

ภักดีวุฒิ

แทน สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

๔๕.

นางละม่อม

อุตรมาตย์

แทน สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

๔๖.

นายสมาน

แก้วคำไสย์

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

๔๗

นายอภิชัย

กรมเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

๔๘.

นางสมพิศ

ตลับนาค

ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

๔๙.

นายแพทย์ณรงค์

อึ้งตระกูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๕๐.

นายประภาส

บุญสุข

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

๕๑.

นายภูเบศ

ฝอยทอง

แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด

๕๒.

นายเบญจพล

ดั่นประดิษฐ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด

๕๓.

น.ส.อัญมณี

ถิรสุทธิ์

หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

๕๔.

นายชาติชาย

ประสาระวัน

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด

๕๕.

นายประชาชาติ

นพเสนีย์

ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด

๕๖.

นายวิชาญ

เที่ยงธรรม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด    

๕๗.

นายจิระศักดิ์

ดามะนาว

แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด

๕๘.

นายณัฐ

เอกก้านตง

ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

๕๙.

นายชัยวัฒน์

รัตนดาดาษ

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด 

๖๐.

นายณรงค์ศักดิ์

สิงห์ประเสริฐ

แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ที่ ๓ จังหวัด

๖๑.

นางเบญจลักษณ์

กิติศรีวรพันธุ์

แทน รองผู้จัดการ อ.ต.ก.จังหวัด

 

 

 

                                          /๖๒ นายวีระบุตร....

๖๒.

นายวีระบุตร

วงศ์ประทุน

ผอ.สำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด

๖๓.

นายสิทธิชัย

จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

๖๔.

นางมรกต เบญจวรรณ

อิ่มวิเศษ

การค้าภายในจังหวัด

๖๕.

นางสมบัติ

ศิลาคุปต์

ผอ.สนง.คกก.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จว.

๖๖.

นายประทักษ์

ศรีสร้อย

หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

๖๗.

นางกอบกาญจน์

สุทธิประภา

แทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 

๖๘.

นายยุทธนา

อินทรจินดา

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 

๖๙.

นายเสกสรรค์

ทรัพย์นิเวศน์

ผอ.สำนักอำนวยการศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

๗๐.

นายฉัตรพงษ์

กิตติพร

ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด

๗๑.

นายสาธิต

พรสินศิริรักษ์

ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางฯ

๗๒.

นายวัชระ

ไชยราช

แทน หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา จ.ร้อยเอ็ด

๗๓.

นางสุจิตรา

พินดวง

ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๖ จังหวัด

๗๔.

นายกฎ

ชัยพินิจ

หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์

๗๕.

นาสมพล

โสมทัพมอญ

แทน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

๗๖.

นายกัมปนาท

ยุทธศิลป์

แทน หน.สนง.สาขาชั่งตวงวัดเขต ๒-๗ ร้อยเอ็ด

๗๗.

นางพิมพ์นารา

กิจโชติประเสริฐ

แทน ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๑๐

๗๘.

น.ส.กนกวลี

สุริยะธรรม

หน.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

๗๙.

นางวรรณดี

บัวภา

ผอ.สถานกักขังกลางจังหวัด

๘๐.

นายสุรชาติ

มาลาศรี

นายช่างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีฯ

๘๑.

นายถาวร

พลับเพลิง

แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

๘๒.

นางแสงอรุณ

ศรฤทธิ์

แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

๘๓.

พ.ต.กุญชร

คงขาว

หน.สถานีวิทยุกระจายเสียง จ.ส. ๓ ร้อยเอ็ด

๘๔.

นายพิชัย

คชพิมพ์

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

๘๕.

นายสุภาพ

จันทร์ภิรมย์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๘๖.

นายสาธิต

กฤตลักษณ์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

๘๗.

น.ส.เรืองนรี

เวียงอินทร์

แทน ประธานหอการค้าจังหวัด

๘๘.

น.ส.พัชรี

วรรณุแสง

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

๘๙.

นายสมประสงค์

โพธินาม

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด

๙๐.

น.ส.อรุณศรี

อิ่มเกตุ

แทน ผู้จัดการการฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

๙๑.

นายวิเชียร

สุชล

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เสลภูมิ

๙๒.

นางยุภาพร

สุวรรณผิว

แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด

๙๓.

นายไพศาล

แสนคุ้ม

ผอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด

๙๔.

นายวิชิต

ผลาพรม

แทน ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท.รอ.

 

 

 

                                            /๙๕. นายภูมิเดช....

๙๕.

นายภูมิเดช

เอกก้านตรง

ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

๙๖.

นางนิ่มนวล

ชนะชัยวิบูลยวัชรพล

แทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด

๙๗.

นายสมศักดิ์

ไวยานิกรณ์

แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

๙๘.

นายสมบูรณ์

แซ่หว่อง

แทน ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

๙๙.

นายนิเทศน์

จันโทมุข

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด

๑๐๐.   

นายเกษม

คำมี

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

๑๐๑.

นายเพิ่มสิน

เฉยศิริ

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

๑๐๒

นายปรีดา

ลำมะนา

ผอ.โรงเรียนสตรีศึกษา

๑๐๓.

นายมานพ

ขุราษี

แทน ผอ.โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

๑๐๔

นายประสิทธิ์

แสงศรี

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

๑๐๕.

นายเรืองเวช

ผาสุก

ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

๑๐๖.

ผศ.สุนทร

อาจนิยม

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

๑๐๗.

นายพรเทพ

วัชจีกุล

แทน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

๑๐๘.

นายอานนท์

ศรีรัตน์

นายอำเภอสุวรรณภูมิ

๑๐๙.

นายสมเกียรติ

รัตนเมธาธร

นายอำเภอโพนทอง

๑๑๐.

นายสุวัสส์

ศังขจันทรนันท์

นายอำเภอเกษตรวิสัย

๑๑๑.

นายรัฐฐะ

สิริธรังศรี

นายอำเภอเสลภูมิ

๑๑๒.

นายปณิธาน

สุนารัตน์

นายอำเภอพนมไพร

๑๑๓.

นายเริงวิทย์

ถนอมแสง

แทน นายอำเภอธวัชบุรี

๑๑๔.

นายสุเทพ

พิมพ์รัตน์

แทน นายอำเภออาจสามารถ

๑๑๕.

นายสุวิทย์

ศรีสมบุญ

นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

๑๑๖.

นายสมชัย

คล้ายทับทิม

นายอำเภอจังหาร

๑๑๗.

นายสนั่น

วรินทราวาท

นายอำเภอปทุมรัตต์

๑๑๘.

นายประดิษฐ์

ศรีประสิทธิ์

นายอำเภอโพธิ์ชัย

๑๑๙.

นายชัชวาลย์

ศิริพันธ์

นายอำเภอหนองพอก

๑๒๐.

นายสัญญา

ประเสริฐวิทย์

นายอำเภอเมยวดี

๑๒๑.

นายทิวา

วัฒนะไพบูลย์สุข

รกท.นายอำเภอโพนทราย

๑๒๒.

นายสมยศ

รักษกุลวิทยา

นายอำเภอเมืองสรวง

๑๒๓.

ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์

ฉ่ำมณี

แทน นายอำเภอศรีสมเด็จ

๑๒๔.

นายศราวุธ

ไทยเจริญ

นายอำเภอเชียงขวัญ

๑๒๕.

นายจำเริญ

สวนทอง

นายอำเภอหนองฮี

๑๒๖.

นายพิบูลย์

แพนพา

นายอำเภอทุ่งเขาหลวง

๑๒๗.

พ.ต.อ.สมประสงค์

พิมพ์พิลา

ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

 

 

 

                                              /๑๒๘. พ.ต.อ. ......

๑๒๘.

พ.ต.อ.ชวณิชย์

ทองแก้ว

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ

๑๒๙.

พ.ต.อ.สิงห์ทอง

พลลา

ผกก.สภ.โพนทอง

๑๓๐.

พ.ต.ท.ภูมิวิทย์

เวชกามา

แทน ผกก.สภ.เสลภูมิ

๑๓๑.

พ.ต.อ.วิรุตต์

เย็นสวัสดิ์

ผกก.สภ.พนมไพร

๑๓๒.

พ.ต.อ.ชิรญาณ

ปาจรียานนท์

ผกก.สภ.ธวัชบุรี

๑๓๓.

พ.ต.อ.เอกชัย

อนันตชัย

ผกก.สภ.จตุรพักตรพิมาน

๑๓๔.

พ.ต.อ.วิรวัฒน์

ภูพิเศษศักดิ์

ผกก.สภ.เกษตรวิสัย

๑๓๕.

พ.ต.อ.พสิษฐ์

สมบูรณ์

ผกก.สภ.ปทุมรัตต์

๑๓๖.

พ.ต.อ. ชลัท

ใจจักรคำ

ผกก.สภ.เมืองสรวง

๑๓๕.

พ.ต.อ.สมพงษ์

พันธุชัย

ผกก.สภ.โพธิ์ชัย

๑๓๖.

พ.ต.ท.ยศพนธ์

สมอินอ้อย

แทน ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ

๑๓๗.

พ.ต.ท.สุบรร

พิมพ์ชัยคีรี

แทน ผกก.สภ.อาจสามารถ

๑๓๘.

พ.ต.อ.วัฒนา

เกษรมาลา

ผกก.สภ.โพนทราย

๑๓๙.

พ.ต.อ. สุวัฒน์

สมจิต

ผกก.สภ.จังหาร

๑๔๐.

พ.ต.อ.วิทูรย์

ศิระเลิศ

ผกก.สภ.เมยวดี

๑๔๑.

พ.ต.อ. จีระวัฒน์

อิศรพันธ์

ผกก.สภ.เชียงขวัญ

๑๔๒.

พ.ต.อ. พิษณุ

บรรลุศิลป์

ผกก.สภ.หนองฮี

๑๔๓.

พ.ต.อ.ทวีเกียรติ

อมรพันธ์

ผกก.สภ.ทุ่งเขาหลวง

๑๔๔.

ว่าที่ พ.ต.ต.อัตตภาคย์

จิตต์ประยูร

สว.ส.ทล.๑ กก.๔ บก.ทล.

 

ผู้ไม่มาประชุม

 

 

๑.

ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด

๒.

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓

๓.

ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)

 

๔.

หน.ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด

 

๕.

ประธานชมรมธนาคารจังหวัด

 

๖.

ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัด

 

๗.

นายสถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.ร้อยเอ็ด

 

๘.

ผอ.สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท.ร้อยเอ็ด

 

๙.

หน.สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงร้อยเอ็ด

 

๑๐.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

๑๑.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

 

๑๒.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

 

๑๓.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 

 

                                                                                            /๑๔. ผู้อำนวยการ....

 

๑๔.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

 

๑๕.

ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

 

๑๖.

ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา

 

๑๗.

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

 

๑๘.

ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี

 

๑๙.

ผกก.สภ.หนองพอก

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

 

๑.

นายเชษฐา

สังฆรักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด

๒.

นายวิชา

สว่างขจร

หน.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด

๓.

นางสาวสิริมา 

วัฒโน

หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด

๔.

นายพิชัยยา

ตุระซอง

หน.ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัด

๕.

นายสัมภาษณ์

เลาพานิช

ป้องกันจังหวัด

๖.

นายสุวัฒน์

ลีขจร

ผู้แทน กธจ.ร้อยเอ็ด

๗.

นางสาวสมัย

วิชัด

จพง.ธุรการชำนาญงาน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานจังหวัด

   ๘.

นายภานุพงษ์

พรหมมงคล

นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชำนาญงาน สำนักงานจังหวัด

   ๙.

นายสุริโย

บุษบง

เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

พิธีก่อนการประชุม  

                          ก่อนเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   ประธานในการประชุม ได้ทำพิธีก่อนการประชุม ดังนี้

                   ๑. พิธีมอบริบบิ้นสีขาวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด

                      (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)

                   ๒. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

                       (ที่ทำการปกครองจังหวัด)

                    ๓. พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก                                       พระราชดำริระดับอำเภอ ดีเด่น   (ที่ทำการปกครองจังหวัด)

                                ๔. พิธีมอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม

                       ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓

                        (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑)

                   ๕. พิธีมอบโล่เกียรติยศแก่นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมทีม ที่ได้รับ

                       รางวัลจากการแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคระดับประเทศ อาชีวศึกษา-

                        อีซูซุ ประจำปี ๒๕๕๓  (วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร) 

 

 

                                                                                                                                                                    /ระเบียบวาระ......

 

ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                ๑.๑ แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

                                   (๑) นางสุจิตรา  พินดวง  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๖

                                              จังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาจาก นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงาน

                                              พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย                                                                                                                 

                                           (๒)  นายไพศาล  แสนคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด

                                                   ย้ายมาจาก ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                            (๓)  นายเพิ่มสิน  เฉยศิริ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ย้ายมาจาก

                                              ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

                                   (๔)  นายพงษศักดิ์  นิธิพัฒนาเลิศ    พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาจาก

                                                   ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

                                    ๑.๒ การจัดงานประเพณีปีใหม่สาเกตุนครและกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

                                           ปลัดจังหวัด    ขอบเขตการจัดงานประเพณีปีใหม่สาเกตุนครและกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้ผ่านการประชุมคณะทำงานมาทั้งหมด ๒ ชุด  โดยในปีนี้ได้เปลี่ยนชื่องานเป็น "งานประเพณีปีใหม่

สาเกตุนครและกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๔"  ระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ รวม ๑๐ วัน  สถานที่จัดงานบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และบริเวณข้างเคียง

ตั้งเวทีกลางบริเวณลานจอดรถด้านหน้าศาลากลางจังหวัด จะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เวทีกลาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด  การจัดเก็บค่าผ่านประตู ในอัตราผู้ใหญ่

๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท โดยจะเริ่มเก็บค่าผ่านประตู วันธรรมดา เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.  วัดหยุด เวลา ๑๗.๐๐ -

๒๒.๐๐ น.   กิจกรรมในงานของส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันตำข้าวซ้อมมือ  การแข่งขันสาวไหมด้วยมือ

การแข่งขันเป่าโหวต  การแข่งขันส้มตำลีลา การแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ของทุกอำเภอ  การจัดประกวดนางงาม สาเกตุนคร ฯลฯ  การจัดจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด จำหน่ายฉบับละ ๕๐ บาท รางวัลที่ ๑ รถยนต์เก๋ง ๑ คัน  รางวัลที่ ๒ รถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน  รางวัลที่ ๓ ทองคำมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ รางวัล  รางวัลที่ ๔ทองคำมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล  รางวัลที่ ๕  ทองคำมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท จำนวน  ๒๐ รางวัล  รางวัลที่ ๖ โทรทัศน์สี จำนวน  ๑๐ รางวัล รางวัลที่ ๗  ตู้เย็น จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลที่ ๘  จักรยาน  จำนวน ๒๐ รางวัล  รางวัลเลขท้ายสามตัว  เงินสด ๑,๐๐๐ บาท  จำนวน ๑๐๐ รางวัล  และรางวัลเลขท้ายสองตัว  เงินสด  ๓๐๐ บาท  จำนวน ๑,๐๐๐ รางวัล   นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมด้วย เช่น การประกวดร้องเพลงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การแข่งขันเป่าโหวตของหัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอต่างๆ และงานรวมน้ำใจให้กาชาด โดยกำหนดไว้ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.      ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อขอรับบริจาคเงินสดและสิ่งของจากส่วนราชการ/หน่วยงาน เพื่อนำเข้าร้านมัจฉากาชาด ขอประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของโดยพร้อมเพรียงกัน

                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        /๑.๓ การจัด......

 

                                      ๑.๓  การจัดงานประเพณี  "สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป"

                                             ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  การจัดงานประเพณี "สมมาน้ำคืนเพ็ง

เส็งประทีป"  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  โดยในคืนวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน จะจัดให้มีการ

ประกวดธิดาสาเกตุนคร  และในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  จะเป็นพิธีลอยกระทง  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.

เป็นต้นไป  โดยจะมีการอัญเชิญกระทงพระราชทาน จากศาลากลางจังหวัด แห่รอบเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

และหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีลอยกระทง  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานในครั้งนี้

                                             ประธาน   จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระราชทานพระประทีปคู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   และได้กราบทูลเชิญหม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล (ยุคล)

อามาตยกุล  มาเป็นประธานลอยพระประทีป 

                                      ๑.๔  การจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด

                                             เกษตรจังหวัด   จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดงานวันข้าวหอมมะลิโลก จังหวัด

ร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  โดยจะมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอยู่ ๒ หน่วย ได้แก่

สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบในการจัดงานวันข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด รับผิดชอบในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิโลก   สำหรับสถานที่จัดงาน กำหนดจัด

ในจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้แก่ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด   และโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น   กิจกรรมที่จะดำเนินการในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

จะจัดให้มีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่โพสพ การรำเคียวเกี่ยวข้าว วิถีชีวิตของชุมชนในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ขบวนแห่ ๕ ขบวน        การแข่งขันตำข้าว ด้วยมือ  การแข่งขันส้มตำพื้นเมือง  การจัดสำรับอาหารข้าวมันส้มตำ การหุงข้าวด้วย   หม้อดิน การนวดข้าวด้วยมือ   ในเรื่องของการประกวดคุณภาพข้าวเปลือก และการประกวดข้าวหอมมะลิ  ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณในการประกวด และจะจัดประกวดก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และจะนำผลการประกวดมาจัดแสดงโชว์ในงานด้วย   จะมีพิธีเปิดในวันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖  นอกจากนี้ในงานก็จะมีการจัดนิทรรศการ  วันข้าวหอมมะลิโลก และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิ    ในตอนเย็นจะมีการจัดกิจกรรมพาแลงแสดงแสงเสียง ณ บริเวณบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด     สำหรับในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ก็จะจัดให้มีการประชุม

สัมมนาวิชาการและการเจรจาธุรกิจ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ระเบียบวาระที่               เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  วันอังคารที่  ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๓

                                 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด/เลขานุการที่ประชุม     แจ้งว่าฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๓  เมื่อวันอังคารที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๕๓ ลงในเว็บไซต์  www.roiet.go.th  ให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว      จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

                             มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ  

ครั้งที่  ๙/๒๕๕๓  เมื่อวันอังคารที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๓  

ระเบียบวาระที่ ๓            เรื่องรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

                                                                                                                                 /๓.๑ โครงการ.....

 

 

๓.๑  โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม

       พรรษา ๗๘ พรรษา ๗๘ แสนต้น

                                                                                    หัวหน้าสำนักงานจังหวัด   เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เพื่อเทอดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  โดยมีเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ ต้น  ได้มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และอำเภอต่างๆ แล้ว และได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานปลูกต้นไม้ โดยทุกอำเภอได้จัดทำแผนและส่งข้อมูลมาให้จังหวัดจำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๙,๐๖๐ ต้น  ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดไว้  และได้เปิดตัวโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ที่สาธารณะดอนดู่ ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ  สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานจะมีการรายงานทั้งหมด ๕ ครั้ง  ครั้งแรกวันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓   หลังจากนั้นรายงานในเดือนมกราคม ๒๕๕๔  เมษายน ๒๕๕๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และครั้งสุดท้ายภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

                             ประธาน   ขอให้อำเภอต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรจำนวนต้นไม้ที่จะปลูกตามโครงการ ได้ดำเนินการปลูกได้เลย ไม่ต้องรอให้สิ้นปี 

                             ที่ประชุม รับทราบ                                                                               

                                                                    ๓.๒ การจัดกิจกรรม "เสวนาสื่อยามเช้า"

                                                                                หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการบูรณาการรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ในด้านเวลา สถานที่ และรูปแบบของการรับประทาน

อาหารร่วมกันของหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และสื่อมวลชน โดยจะจัดให้มีทุกเดือนในเวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ซึ่งได้มีการจัดทำปฏิทิน กำหนดกลุ่มเจ้าภาพร่วมจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ให้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม และจัดเลี้ยงอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยจะสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน ๒๕๕๔  สำหรับการจัดครั้งที่ ๒ ไปจนถึงครั้งสุดท้าย ถ้าสามารถกำหนดสถานที่ได้ ขอให้แจ้งให้สำนักงานจังหวัดทราบด้วย  เพื่อที่จะได้ทำหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมายไปร่วมกิจกรรม  หรือถ้าไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนดให้ได้ ก็สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานจังหวัดทราบ เพื่อที่จะได้ปรับยืดหยุ่นได้ตามความสะดวกและเหมาะสมซึ่งในการเสวนาทุกครั้ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ฝากย้ำว่า ขอให้ส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานได้กรุณาไปร่วมรายการด้วย หรือติดธุระ หรือติดราชการเร่งด่วนก็ขอให้มอบผู้แทนเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน

                       ประธาน  การจัดครั้งต่อไปในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีสำนักงานเกษตรจังหวัด

เป็นหัวหน้ากลุ่ม ถ้าได้สถานที่ที่แน่นอนก็ขอให้แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย 

                       ที่ประชุม รับทราบ

                                                                        ๓.๓ สถานการณ์น้ำในจังหวัดร้อยเอ็ด

                                          ผู้แทน  ผู้อำนวยโครงการชลประทานร้อยเอ็ด   สถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำที่มีอิทธิพลต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น มีปริมาณน้ำในอ่าง ๒,๘๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๑๘ ของความจุทั้งหมด เกินความจุ๔๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สภาพน้ำในช่วงนี้ถือว่าสูงมาก โดยมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก ๑-๒ %  ระบายน้ำออกวันละ ๓๔

 

                                                                                                                                    /ล้านลูกบาศก์.....

 

ล้านลูกบาศก์เมตร    เขื่อนลำปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีปริมาณน้ำในอ่าง ๑,๒๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของความจุทั้งหมด ทรงตัวมาแล้วประมาณ ๑ สัปดาห์ สามารถรองรับน้ำได้อีก ๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

                          สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชี  ขณะมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำชีก้อนแรกได้ไหลเข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม บริเวณอำเภอโกสุมพิสัย สำหรับยอดน้ำจากจังหวัดชัยภูมิคาดว่า ประมาณวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จะเข้าสู่พื้นที่อำเภอจังหาร และประมาณ ๗-๑๐ วัน น้ำก็จะไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด

                          สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล ตามที่ได้เกิดสภาวะน้ำท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมาเป็นบริเวณกว้าง และปริมาณน้ำได้ไหลลงสู่แม่น้ำมูล โดยขณะนี้ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครราชสีมาที่ไหลลงสู่แม่น้ำมูลก้อนแรก ได้ไหลเข้าสู่เขตจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณอำเภอโพนทรายแล้ว และคาดว่าปริมาณน้ำก้อนใหญ่จะเดินทางมาถึงอำเภอโพนทรายอีกประมาณ ๓ - ๔ วัน ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลสูงขึ้นอีกประมาณ ๐.๕๐ - ๑.๐๐ เมตร จากนั้นน้ำก็จะไหลลงสู่เขตอำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดต่อไป   ขณะนี้น้ำเริ่มเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎรบางส่วนในตำบลท่าหาดยาว ตำบลสามขา และตำบลยางคำ อำเภอโพนทรายแล้ว

                          สถานการณ์น้ำในลำเสียวใหญ่และลำพลับพลา พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์

ปกติ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ ๑.๕๐ - ๒.๕๐ เมตร

                                    หัวหน้าโครงการส่งน้ำลุ่มน้ำชีตอนกลาง  ระดับน้ำในแม่น้ำชีมีปริมาณมากได้รับอิทธิพลจาก  ๒ แห่ง ได้แก่ น้ำจากจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งปริมาณน้ำฝนที่มีปริมาณมากถึง ๑ พันล้านลูกบาศก์เมตร และอิทธิพลจากน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งระบายลงแม่น้ำชีแล้วประมาณ ๓ - ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และจะระบาย ในลักษณะเช่นนี้ไปอีกประมาณ ๔ วัน   ผลกระทบที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะได้รับปริมาณน้ำก้อนแรกจะเดินทางมาถึงประมาณวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ และระดับน้ำก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ และจะทรงตัวประมาณวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ

                                    ประธาน  น้ำที่มีผลกระทบต่อจังหวัดร้อยเอ็ดที่สำคัญ คือน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งจุน้ำ  ได้ ๒,๔๐๐ ล้านคิว  ตอนนี้จุน้ำไปแล้ว ๑๑๖ % ประมาณ ๒,๗๐๐ กว่าล้านคิว  เขื่อนลำปาวก็ได้ปิดแล้ว     คงไม่มีผลกระทบกับจังหวัดร้อยเอ็ด  สำหรับน้ำในอ่างต่างๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ดก็ยังไม่มีปัญหาอะไร จะมีปัญหา  ก็จะเป็นน้ำชีที่มาจากเขื่อนอุบลรัตน์ และน้ำมูลในอำเภอโพนทราย และในขณะนี้ก็ได้มีน้ำท่วมแล้วในพื้นที่อำเภอจังหาร ๑๗ หมู่บ้าน  เชียงขวัญ ๙ หมู่บ้าน โพธิ์ชัย ๓ หมู่บ้าน ทุ่งเขาหลวง ๗ หมู่บ้าน เสลภูมิ ๑๒ หมู่บ้าน อาจสามารถ ๑๒ หมู่บ้าน พนมไพร ๘ หมู่บ้าน  ธวัชบุรี และอำเภอโพนทราย  รวมทั้งหมด ๙ อำเภอ ส่วนใหญ่น้ำจะท่วมพื้นที่ทำการเกษตร (ที่นา)  จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ในที่ตั้ง ตลอดจนได้เตรียมจุดพักเพื่ออพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณน้ำท่วมขัง รวมทั้งอาหารของสัตว์เลี้ยงกระสอบทราย น้ำดื่ม  ตลอดจนยารักษาโรค และอำเภอก็ได้มีการซักซ้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และมีการเฝ้าระวัง ๒๔ ชั่วโมง   นอกจากนี้ก็ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบน รถบรรทุก กระสอบทราย และถุงยังชีพ  ส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ถ้าหากมีความประสงค์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็ให้ประสานกับจังหวัดเพื่อจะได้จัดเข้ามาอยู่ในแผนของจังหวัด

                                      ที่ประชุม รับทราบ

                             ๓.๔   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๓

                                    คลังจังหวัด   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ กำหนด

                                                                                                         /ประเด็น.....

 

 

ประเด็นในการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นปี งบประมาณ (สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔) งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒ และภาพรวมทั้งงบประจำและงบลงทุน จะต้องเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ และเบิกจ่ายงบประมาณ

ไทยเข้มแข็ง ร้อยละ ๑๐๐  สำหรับโครงการไทยเข็มแข็งที่มีอายุสัญญาปี ๒๕๕๓ ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓  และจังหวัดได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน โดยสาระสำคัญในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้

  • ๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานต้องจัดทำแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
  • ๒. เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
  • ๓. มีการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในระดับจังหวัด
  • ๔. ให้สำนักงานคลังจังหวัดเป็นเลขานุการ ในการสรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และรายงานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน

                   คณะกรรมการได้จัดประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้กำหนดกรอบการทำงานและขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ดังนี้

                   ๑. ขอให้ส่วนราชการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

โดยในคณะกรรมการ/คณะทำงาน ให้ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่จัดทำแผน  เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่

การเงิน  และส่งคำสั่งให้สำนักงานคลังจังหวัด (เลขานุการ) และจะได้จัดประชุมชี้แจงการทำงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

                   ๒. สำนักงานคลังจังหวัดจะดูในเรื่องของการจัดทำแผนงานและแผนเงิน และจะให้คำแนะนำ

ในเรื่องการเตรียมความพร้อม การทำงานตามแผน วิธีการปรับแผน ตลอดจนการเร่งรัดในระบบ ซึ่งถ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะลงนามในสัญญาได้ทันที

                                     ๓.๔.๑   การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓  ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - วันที่ ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ ดังนี้

 

 

ที่

รายการ

เงินงวดที่ได้รับ

(ล้านบาท)

เบิกจ่ายได้

(ล้านบาท)

คิดเป็น              ร้อยละ

๑.

งบประจำ

๑,๐๓๑.๙๕๐

๖๒๐.๙๕๗

๖๐.๒๙

๒.

งบลงทุน

๑๖๘.๘๓๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.

ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น

๑,๒๐๐.๗๘๙

๖๒๐.๙๕๗

๕๑.๗๑

 

 

 

 

๓.๔.๓ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓

 

 

เงินกันปี ๒๕๕๓

เงินกันก่อนปี ๒๕๕๓

รวม

เงินกัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

เงินกัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

เงินกัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

๓๒๙.๗๒๙

๘.๒๗๘

๒.๕๑

๑๙๔.๕๘๑

๕๗.๗๖๗

๘.๑๗๖

๕๒๔.๓๑๐

๑๖.๔๕๔

๓.๑๔

 

 

 

 

                                                                                                     /๓.๔.๒ ผลการ....

 

                                    ๓.๔.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง   ๒๕๕๕

ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓     มีส่วนราชการที่ได้รับประมาณ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน  งบประมาณ ๗๕๑.๖๘๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๔๖๐.๔๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๖   คงเหลือ ๒๙๑.๒๐๑  ล้านบาท 

                                         ที่ประชุม รับทราบ

                          ๓.๕ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๓

                                วัฒนธรรมจังหวัด   จังหวัดร้อยเอ็ดมีพระอารามหลวงจำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

วัดบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด รับเป็นเจ้าภาพ กำหนดพิธีถวายในวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  วัดบูรพาภิราม  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ รับเป็นเจ้าภาพ กำหนดพิธีถวายผ้าพระกฐิน ในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  และ วัดกลางมิ่งเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีกระทรวงวัฒนธรรม รับเป็นเจ้าภาพ กำหนดพิธีถวายผ้าพระกฐิน ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  สำหรับวัดบูรพาภิราม  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ รับเป็นเจ้าภาพนั้น ได้กำหนดถวายในเวลา ๑๐.๐๐ น.     ณ พระอุโบสถวัดบูรพาภิราม  ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว  ซึ่งกำหนดการ   ก็จะเริ่มตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. จะมีพิธีฉลองสมโภชองค์พระกฐิน   วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่จะถวายผ้าพระกฐิน โดยจะมีพิธีถวายในเวลา ๑๐.๐๐ น. สำหรับข้าราชการก็ขอให้แต่งกายชุดปกติขาว  ขณะนี้ยอดบริจาคมีจำนวน ๒๔,๐๓๘ บาท  ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ /หน่วยงาน ได้ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย

                          ประธาน  ขอฝากท่านนายอำเภอได้กำกับดูและเกี่ยวกับเรื่องการขอพระราชทาน

ต่างๆ ซึ่งบางทีก็จะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปขอพระราชทานมา เช่น ผ้าไตรพระราชทาน  ซึ่งบางครั้งจังหวัดก็ดูแลไม่ทั่วถึง  สิ่งเหล่านี้ต้องทำให้สมพระเกียรติ ตลอดจนประธานในพิธีด้วย

                          ที่ประชุม รับทราบ

                                         ๓.๖ โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์ กำหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งได้ทำมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ ๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอุปสมบท จำนวน ๘๔ คน จัดพิธีอุปสมบทที่วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พระภิกษุปฏิบัติศาสนากิจที่วัดป่าศรีโพนทอง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง และวัดป่าทรงธรรม ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี สำหรับข้าราชการและลูกจ้างของรัฐ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ไม่ถือเป็นวันลา การจัดพิธีอุปสมบทจะจัดในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ วัดบึงพลาญชัย เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. และจะอุปสมบทในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

                       สำหรับผู้ที่สนใจจะทำการอุปสมบทในครั้งนี้ สามารถสมัครได้ที่ท่านเจ้าคณะจังหวัด และ เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอ และที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งการอุปสมบท

 

                                                                                                                                                                                /ในครั้งนี้......

 

ในครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  โดยได้รับการบริจาคจากทุกภาคส่วน  และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ในการจัดนั้น เจ้าภาพสำหรับกองบวช ๑ กอง เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐ บาท หรือจะบริจาคตามกำลังศรัทธาก็ได้

                          ที่ประชุม รับทราบ

                          ๓.๗ โครงการทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๓

                                 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  สำหรับการทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในปี ๒๕๕๓ นี้ เป็นการจัดเป็นปีที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะทอดถวายให้แก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน (ร้างกฐิน) ในปีนี้ตั้งเป้าหมายจำนวนกองกฐินไว้ จำนวน ๑๐๑ กอง  ขนาดของกองกฐิน มี ๒ ขนาด  คือ เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท และเครื่องอัฐบริขาร ๓,๕๐๐ บาท รวม ๒๓,๕๐๐ บาท   และเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท  และเครื่องอัฐบริขาร จำนวน ๓,๕๐๐ บาท  รวม ๓๓,๕๐๐ บาท  กำหนดทอดกฐินในวันเสาร์ที่  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สำหรับกองกฐินในขณะนี้มีแล้วประมาณ ๗๘ กอง  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้สนใจบุญร่วมทำบุญกฐินของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจองเป็นเจ้าภาพกองกฐิน หรือร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ม) วัดบูรพาภิราม  สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) วัดกลางมิ่งเมือง และสำนักงานเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ

                          ที่ประชุม รับทราบ

                           ๓.๘ การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

                                ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดที่จะจัดสร้างพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น และที่ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปมีมติให้ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ ตลอดจนภาคเอกชน บูชาสั่งจองพระพุทธรูปประจำจังหวัด และประชาสัมพันธ์แผ่นพับที่จังหวัดจัดทำขึ้น เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนได้รับทราบและบูชาสั่งจองได้ ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง   จังหวัดจะได้นำวัตถุมงคลไปให้หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  อธิฐานจิตที่วัดบ้านไร่ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ และจะจัดให้มีพิธีพุทธาภิเษก ในวันที่ ๕ธันวาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๓๙  น. เป็นต้นไป ณ บริเวณบึงพลาญชัย โดยพระเกจิ ผู้ทรงวิทยาคมจะร่วม ในพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนี้

                          ที่ประชุม รับทราบ

                          ๓.๙ โครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์

                                ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ โดยการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ มารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน ทุกวันอาทิตย์ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน   ซึ่งการทำบุญตักบาตรเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งทางพระพุทธศาสนา ช่วยขัดเกลาและพัฒนาจิตใจพุทธศาสนิกชนให้ลด ละกิเลสที่คอยบั่นทอนความเจริญ  ส่งผลให้จิตใจมีความสุขความสงบในการทำบุญ  ซึ่ง

โครงการดังกล่าวนี้ทำให้พุทธศาสนิกชนมีความพึงพอใจ และมีผู้มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก  และจะมีพระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆ หมุนเวียนกันมารับบิณฑบาตเป็นประจำและต่อเนื่อง           

                                                                                                           /รองผู้ว่า......

 

                                           รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายธานี  ปลูกเจริญ)  สำหรับการสั่งจองพระพุทธรูปประจำจังหวัด ยอดสั่งจองค่อนข้างจะน้อย และชุดของคณะกรรมการเหลือจำนวนพอสมควร ขอเชิญชวน

ส่วนราชการ สั่งจองเพิ่มเติมด้วย  สำหรับการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์นั้น ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ ทุกคนได้ร่วมกันมาทำบุญตักบาตรในวันอาทิตย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต

                                           ที่ประชุม รับทราบ                                                      

 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเพื่อทราบ  (นำเสนอโดยเอกสาร)

๔.๑  สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th   (สำนักงานจังหวัด)

๔.๒ สรุปดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๓ และ

       รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓

          (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด)

๔.๓ สมัชชาประชาธิปไตยชุมชนสู่การเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็ง

      (สภาพัฒนาการเมือง)

๔.๔ สรุปข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓

      (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด)

๔.๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ "จากริบบิ้นสีขาว...สู่ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความ

      รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐"

       (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)

๔.๖ คาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด (สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด)

๔.๗  สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำเดือน

       ตุลาคม  ๒๕๕๓ (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด)

ระเบียบวาระที่ ๕        เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๕.๑  สายการบินโซล่าแอร์ เปิดทำการบินที่จังหวัดร้อยเอ็ด

       ผู้อำนวยการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๑๕๕๓ สายการบิน

โซล่าแอร์ ได้เปิดทำการบินเส้นทางกรุงเทพฯ -ร้อยเอ็ด   ที่กรุงเทพฯ จะลงที่สนามบินดอนเมือง  ทำการบินโดย

เครื่องบิน ขนาด ๑๙ ที่นั่ง  โดยหัวหน้าสถานีสายการบินโซล่าแอร์ จะได้ชี้แจงอัตราค่าโดยสารให้ที่ประชุมได้ รับทราบ

                                   หัวหน้าสถานีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำสายการบินโซล่าแอร์  การเปิดบินเส้นทางร้อยเอ็ด - กรุงเทพฯ  กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด  ๓ วัน ต่อสัปดาห์  ในวันจันทร์ วันศุกร์ และวันอาทิตย์  ออกจาก

กรุงเทพฯ เวลา ๐๗.๐๐ น.  และออกจากร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐ น.  อัตราค่าโดยสาร/๑ คน  ๒,๓๙๐ บาท

สามารถจองตั๋วได้ที่ ๐๘๑ ๙๘๙๐๕๕๖ , ๐๔๓ ๖๕๐๕๒๐

 

 

                                                                                                   /๕.๒ การประชุม.....

 

                             ๕.๒ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓  กำหนด

ประชุมในวันจันทร์ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.

 

เลิกประชุม   เวลา ๑๒.๒๐ น.

 

 

                                    (ลงชื่อ)                           ผู้จัดรายงานการประชุม                                  

                                                 (นางสาวสมัย  วิชัด)

                                                          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน