..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม PDF Print E-mail

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT  Analysis)

-------------------------------

            จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีศักยภาพในการพัฒนา ดังนี้

  • 1) เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้มากที่สุด เนื่องจากทุ่งกุลาร้องไห้ถือว่า

เป็นพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีที่สุดและมีเอกลักษณ์ความหอมเฉพาะตัวเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  สามารถที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลกได้

                   2) เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์โบราณสถาน/โบราณวัตถุ  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา  โดยได้มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวิถีพุทธ  ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา  ซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

                   3) เป็นจังหวัดที่มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งไม่มีปัญหาด้านอาชญากรรมที่รุนแรง

 

          การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของจังหวัด  ได้ประเมินศักยภาพในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด  ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT  Analysis) รวมทั้งการวิเคราะห์ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตร์รายสาขา  และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัด  ซึ่งมีรายละเอียดในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของจังหวัด  ดังนี้

 

SWOT

จุดแข็ง (Strength)

     1. มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิมาก

     2. ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มีชื่อเสียงทั่วโลก

     3. มีแรงงานจำนวนมากและราคาถูก

     4. เกษตรกรมีความชำนาญในการปลูกข้าวหอมมะลิ

     5. มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม

     6. มีการท่องเที่ยวด้านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

     7. มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่จำนวนมาก

     8. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ เจดีย์มหาชัยมงคล

จุดอ่อน (Weakness)

     1. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาต่ำ และไม่มีสิ่งจูงใจในการเรียนรู้

     2. ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำยังไม่ทั่วถึง

     3. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ

     4. มีการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรออกนอกพื้นที่

     5. ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในความเป็นอยู่ในสังคม

     6. องค์กรเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง

     7. การมีส่วนร่วมของสังคมไม่ทั่วถึงและเข้มแข็ง

     8. การคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก

     9. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม

12

SWOT

โอกาส (Opportunity)

     1. มีการตื่นตัวการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

     2. รัฐบาลมีการกระจายอำนาจและงบประมาณ

     3. ไม่มีคู่แข่งทางการค้า (ข้าวหอมมะลิ) ระดับนานาชาติ

     4. แนวโน้มตลาดให้ความสนใจเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

     5. ขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิ (GI) ในสหภาพยุโรป  (EU)

     6. ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิ (GI) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

     7. กระแสความตื่นตัวในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     8. ความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนามากขึ้น

อุปสรรค (Threat)

     1. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ

     2. โรคระบาด ในคน เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ 2009

     3. ต้นทุนในการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น น้ำมัน ไฟฟ้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง

     4. ตลาดต่างประเทศมีการแข่งขันสูง (ข้าวชนิดอื่นราคาถูกกว่า)

     5. เศรษฐกิจโลกตกต่ำ

     6. ภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ำท่วม ภาวะโลกร้อน

 

กลยุทธ์ภายใต้ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด

TOWS MATRIX

จุดแข็ง (Strength)

     1. มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิมาก

     2. ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มีชื่อเสียงทั่วโลก

     3. มีแรงงานจำนวนมากและราคาถูก

     4. เกษตรกรมีความชำนาญในการปลูกข้าวหอมมะลิ

     5. มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม

     6. มีการท่องเที่ยวด้านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

     7. มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่จำนวนมาก

     8. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ เจดีย์มหาชัยมงคล

โอกาส (Opportunity)

     1. มีการตื่นตัวการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

     2. รัฐบาลมีการกระจายอำนาจและงบประมาณ

     3. ไม่มีคู่แข่งทางการค้า (ข้าวหอมมะลิ) ระดับนานาชาติ

     4. แนวโน้มตลาดให้ความสนใจเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

     5. ขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิ (GI) ในสหภาพยุโรป  (EU)

     6. ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิ (GI) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

     7. กระแสความตื่นตัวในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     8. ความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนามากขึ้น

กลยุทธ์ (SO)  การกำหนดกลยุทธ์ภายใต้ศักยภาพของจุดแข็งและโอกาส  ได้แก่

1. ยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต ผลิตผลทางการเกษตร

2. พัฒนาศักยภาพการประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต  การท่องเที่ยว และการบริการ

 

13

TOWS MATRIX

จุดแข็ง (Strength)

     1. มีแรงงานจำนวนมากและราคาถูก

     2. มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา

และวัฒนธรรม

 

อุปสรรค (Threat)

     1. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ

     2. โรคระบาด ในคน เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ 2009

     3. เศรษฐกิจโลกตกต่ำ

     4. ภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ำท่วม ภาวะโลกร้อน

กลยุทธ์ (ST)   การกำหนดกลยุทธ์ภายใต้ศักยภาพของจุดแข็งและอุปสรรค  ได้แก่

  • 1) ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

จุดอ่อน (Weakness)

     1. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาต่ำ และไม่มีสิ่งจูงใจในการเรียนรู้

     2. ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำยังไม่ทั่วถึง

     3. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ

     4. มีการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรออกนอกพื้นที่

     5. ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในความเป็นอยู่ในสังคม

     6. องค์กรเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง

     7. การมีส่วนร่วมของสังคมไม่ทั่วถึงและเข้มแข็ง

     8. การคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก

     9. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม

โอกาส (Opportunity)

     1. มีการตื่นตัวการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

     2. รัฐบาลมีการกระจายอำนาจและงบประมาณ

     3. แนวโน้มตลาดให้ความสนใจเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

     4. กระแสความตื่นตัวในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

กลยุทธ์ (WO)   การกำหนดกลยุทธ์ภายใต้ศักยภาพของจุดอ่อนและโอกาส  ได้แก่

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

                         จุดอ่อน (Weakness)

     1. ประชาชนมีการศึกษาต่ำ และไม่มีสิ่งจูงใจในการเรียนรู้

     2. ระบบการบริหารจัดการน้ำยังไม่ทั่วถึง

     3. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม

     4. การมีส่วนร่วมของสังคมไม่ทั่วถึงและเข้มแข็ง

                     อุปสรรค (Threat)

      1. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ

      2. เศรษฐกิจโลกตกต่ำ

      3. กระแสความตื่นตัวในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      4. ภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ำท่วม ภาวะโลกร้อน

กลยุทธ์ (WT)  การกำหนดกลยุทธ์ภายใต้ศักยภาพของจุดอ่อนและอุปสรรค  ได้แก่

     1. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม