..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

ยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัด PDF Print E-mail
                                          ส่วนที่ 4
                     ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด
                              -------------------------------

จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของจังหวัดข้างต้น จังหวัดจึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ของจังหวัด
"เป็นผู้นำการผลิตข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก เมืองแห่งการท่องเที่ยววิถีพุทธ และสังคมสงบสุข"
2. พันธกิจ
2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ
2.2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และการบริการให้ได้มาตรฐาน
2.3 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมเป็นภูมิคุ้มกันสังคม
3. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้แข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง
4. เป้าประสงค์
4.1 เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในภาคการเกษตร
4.2 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และการบริการให้สามารถแข่งขันได้
4.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
4.4 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
4.5 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5.1 พื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิตามระบบ GAP เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ต่อปี
5.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ร้อยละ 5 ต่อปี
5.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีตามเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 5 ต่อปี
5.4 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการมลพิษด้านดิน น้ำ และป่าไม้ ระดับ 5 ต่อปี
5.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 85 ต่อปี

 

 15
6. กลยุทธ์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้แข่งขันได้
กลยุทธ์ : ยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต ผลิตผลทางการเกษตร มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ GAP ด้วยกระบวนการผลิตตามวิธีการเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice) และเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ที่มีความพร้อม ควบคู่ไปกับการจัดการระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้เมล็ดพันธ์ดี และการจัดการองค์กรเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
2) เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปข้าวสาร ทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชน และองค์กรเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนห่วงโซ่การผลิตที่สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าผลิตภัณฑ์
3) พัฒนาระบบตลาดข้าวหอมมะลิ โดยพัฒนาช่องทางการตลาดตรงสู่ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างตราสินค้าข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด และสร้างคุณค่าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และการบริการ
กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพการประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และการบริการ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน และยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ
2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล บึงเกลือ บึงพลาญชัย บ่อพันขัน โดยการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง
กลยุทธ์ : 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้แก่ประชาชนอย่างเพียงพอ และสร้าง ปรับปรุงการคมนาคมให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
2) พัฒนาศักยภาพของคนและสังคม โดยการให้การศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน และการฝึกทักษะการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ รวมทั้งการเสริมสร้างสังคมให้สงบสุข โดยการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างมาตรการระวัง ป้องกัน และช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อย ภัยพิบัติ และปัญหายาเสพติด


16
กลยุทธ์ : 2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม มีแนวทางการพัฒนา คือ
- พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้

กลยุทธ์ : 3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวทางการพัฒนา คือ
- ยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)