..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัด PDF Print E-mail

logo1.jpg

                                              
ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัด

 “มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน     บูรณาการความร่วมมือ    ยึดถือหลักคุณธรรม”

      -มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่จังหวัดร้อยเอ็ดต้องเป็นผู้ที่มีภูมิความรู้ มองการณ์ไกลไปข้างหน้า ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด และทำงานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม โดยเน้นการทำงานแบบยึดผลลัพธ์และใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า
 -บูรณาการความร่วมมือ  หมายถึง การร่วมมือกัน การช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
 -ยึดถือหลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน ตรงไปตรงมา โปร่งใส ตรวจสอบได้และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประชาชน ผลการปฏิบัติงาน และองค์กร