..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

ทำเนียบส่วนราชการ-องค์กรเอกชน ร้อยเอ็ด PDF Print E-mail
ตำแหน่ง / ชื่อ  สกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร   
                                             ที่ทำงาน                                   มท.              บ้านพัก                มือถือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  0-4351-1706                       42311          0-4351-4001       08-9203-0471
นายสมศักดิ์  ขำทวีพรหม    
เลขานุการ    
นายอรรถพล  อุดมกิจโอฬาร    08-4752-8087
นายญาณภัทร  เจริญรัตน์    08-9009-9055
นางสาวกฤษณา  จอมทรัพย์      08-0179-6392
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 0-4351-1352 42312 0-4351-9288 08-9203-3775
นายชโลธร  ผาโคตร     
เลขานุการ    
นายภูมิวรพล  ปานมั่น    08-7680-2005
นายยุทธนา  โชติชูตระกูล    08-0573-0303
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 0-4351-4610 42314 0-4351-4611 08-9203-3791
นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ    
เลขานุการ    
นายทำเนียบ  ศรีคุณ   -   -   -  08-1059-0635
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 0-4352-7720 42313 0-4351-1351 08-9203-3799
นายสถาพร  ศิริภักดี    
เลขานุการ    
นางสาคร  โสหนองบัว    08-1074-2090
นายสุริยศักดิ์  เหมือนอ่วม    08-4340-5050
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด   0-4351-1353 42327  
นางสาววีณา      ถนัดค้า    
ราชการส่วนภูมิภาค    
กระทรวงมหาดไทย    
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด    
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 0-4351-9165 42320 0-4351-5353 08-9203-4310
นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์    
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 0-4351-9165 42321   08-1546-1436
นายพิชัยยา   ตุระซอง  42325  
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 0-4351-1353 42353  08-1964-1872
นายวิชา    สว่างขจร    
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 0-4351-9164 42323   08-9203-4309
นางสาวสิริมา   วัฒโน  42324  
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 0-4351-1660 42322   08-9203-4313
นายเชษฐา   สังฆรักษ์  24329  08-0726-8163
ศูนย์ปฏิบัติต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด 0-4351-4368 42328 0-4351-2642 08-9684-8383
นายธงชัย  อรรคพงษ์    
ที่ทำการปกครองจังหวัด    
ปลัดจังหวัด 0-4351-1601 42330 0-4351-1242 08-1867-3980
นายอุดม    สมรส    08-9569-9854
จ่าจังหวัด    08-1172-1243
นายเริงวิทย์  ถนอมแสง 0-4351-1711 0-43-51-1711  - 08-1872-7384
ป้องกันจังหวัด    
นายสัมภาส  เลาพานิช 0-4351-4613 0-4351-6613  - 08-1172-1250
เสมียนตราจังหวัด    
นางรจนา  คงวรเวชกุล  (รกท.) 0-4351-3711 0-4351-3711  - 08-1860-8135
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด    
พัฒนาการจังหวัด 0-4351-1260 42356 0-4351-2798 08-1874-0575
นายปรีชา  พรหมบุตร ต่อ 14    08-1967-8406
หน.กลุ่มงานแผนงานและข้อมูล       
นายธีระเชษฐ  สอนปะละ 0-4351-1260 0-4351-1260  - 08-3345-4949
 ต่อ 13 ต่อ  15  
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา    
นายสุพงษ์  บุญจันทร์  (รกท.) 0-4351-1260 0-4351-1260 0-4352-6970 08-7771-1562
 ต่อ 12 ต่อ  15  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน    
นายยอดยิ่ง  ตันรัตนะ 0-4351-1260 0-4351-1260  -  -
  ต่อ  15  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ             
นายคมกริช  ชินชนะ   (รกท.) 0-4351-1260 0-4351-1260  - 08-6229-7387
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 0-4362-4156 42398  08-9894-5989
นายวรวรรณ  กลิ่นแก้ว    
หัวหน้ากลุ่มงานโยธาธิการ    
 -ว่าง- 0-4362-4156 0-4362-4155 0-4352-4865 08-1768-1015
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง    
นายเริงศักดิ์      สร้อยสน 0-4362-4156 0-4362-4155  - 08-1964-6843
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ    
นายประทีป       ฉัตรอุทัย 0-4362-4156 0-4362-4155 0-4351-8285 08-1671-0310
    
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
นางเสมียน  ดาลัย 0-4362-4156 0-4362-4155  - 08-7220-3377
สำนักงานที่ดินจังหวัด    
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 0-4351-8402 42354  08-1904-6750
นายวิโรจน์  เตชะจันตะ    
หัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ดิน    
 -ว่าง- 0-4351-9724 0-4351-5389  - 08-4600-2045
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน    
นายประมวล  เฮงมีชัย 0-4351-1396 0-4351-5389  -  -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ    
นายกฤษณ์พงศ์  พูลลาภ 0-4351-8402 0-4351-5389  - 08-1708-7027
หัวหน้าฝ่ายรังวัด    
นายสุวิทย์  คชสีห์ 0-4351-1666 0-4351-5389  - 08-7861-1460
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน    
นายอาทร  กิจก้าวสมหวัง 0-4351-1444 0-4351-5389  - 08-9754-3976
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด    
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 0-4351-5118 41969  08-9969-6763
นายกฤษกร  นิธิเรวดีพร   (รกท.) 0-4351-5139 42414  08-1401-7490
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    
นางนภาภรณ์    วราจันทร์ 0-4351-3097 0-4351-3097  - 
 0-4351-5139   
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ    
นายดำรงฤทธิ์  พนาจันทร์ 0-4351-3097 0-4351-3097  - 08-1390-2661
 0-4351-5139   
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป    
นางสุภาวรัตน์    กำทรัพย์ 0-4351-5139 0-4351-3097  - 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด    
ท้องถิ่นจังหวัด 0-4351-4614 42332 0-4352-6740 08-9569-1307
นายโรจน์พงษ์        แก่นจันทน์    
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น    
นายรัติพล  เรืองสิทธิ์ 0-4351-6064  -  - 08-6246-4659
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล    
นายศราวุธ   บุญชูวิทย์ 0-4351-8910 0-4351-8910 0-4351-2693 08-7228-9992
หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์    
นายบุญสรวง    พุฒิพัฒน์พาณิชย์ 0-4351-4614  - 0-4351-2888 08-3457-5401
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ    
นางสดุดี  ศรีวงค์ษา 0-4351-6063 0-4351-6063  - 08-6243-9020
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    
นางสาวพมลพร  วินทะไชย 0-4351-4614 0-4351-4614  - 08-9944-4874
สำนักนายกรัฐมนตรี    
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด    
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0-4352-7117 42361  08-9841-4393
นางกมลพร  คำนึง    
กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด    
รอง ผอ. รมน. จังหวัด 0-4351-5257 41398  08-1662-5542
พันเอก (พ) กฤษดา  นิยมวิทย์     
กระทรวงกลาโหม    
ที่ทำการสัสดีจังหวัด    
สัสดีจังหวัด 0-4351-1115 42380  08-9710-0898
พันโท  เสนอ  อุปัญ    
กระทรวงการคลัง    
สำนักงานคลังจังหวัด    
คลังจังหวัด 0-4351-1186 42357 0-4351-1650 08-1708-7076
นายธงชัย  ทิพยวัฒน์ ต่อ 11   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด    
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 0-4352-7862 42337 0-4333-6391 08-5006-7677
นายวิโรจน์  ชลวิริยะกุล    
สำนักงานเกษตรจังหวัด    
เกษตรจังหวัด 0-4356-9004  0-4356-9006 08-1324-9185
นายวัชเรนทร์  ศิริมงคล 0-4352-7529 ต่อ 107   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด    
ปศุสัตว์จังหวัด 0-4351-1707  0-4351-1821 08-1877-7448
นายสมวงศ์         คงเพชร ต่อ 11   08-5660-9831
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด    
สหกรณ์จังหวัด 0-4351-1036 42358  -  08-9840-9949
นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ    
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด     
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 0-4351-5388   08-1955-1158
นายประยุทธ   ทินกร    
สำนักงานประมงจังหวัด      
ประมงจังหวัด 0-4351-3034   08-6000-8035
นางยุพินท์  วิวัฒนชัยเศรษฐ์      
กระทรวงคมนาคม    
สำนักงานขนส่งจังหวัด      
ขนส่งจังหวัด  0-4362-4151  ต่อ 17   08-1873-6169
ว่าที่ ร.ต.วราทร  ศิริวุฒิ 0-4362-4153   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด    
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 0-4351-3043 42369  08-1752-0750
นายสาวสุวิน  สิทธิบุตระ    
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ    
สำนักงานสถิติจังหวัด    
สถิติจังหวัด 0-4351-1280 42368   08-1784-9542
นายจรุพร  วรวิทยกิจ    
กระทรวงพาณิชย์    
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด    
พาณิชย์จังหวัด 0-4351-1735  0-4352-5099 08-1975-0118
นายคำนวณ  สุวรรณดี     
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ    
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.    
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 0-4352-6446 42352   08-1876-1536
นายวิศิษฐ์    เดชเสน    
กระทรวงยุติธรรม    
เรือนจำจังหวัด    
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด 0-4351-3542  0-4351-1597 08-9569-9688
นายยศพนต์  สุธรรม 0-4351-9567 ต่อ 22   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัด    
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด 0-4351-4320-2   08-9569-1017
นางวาสนา   ปักกาโร    
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด    
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 0-4351-4194 42143  08-1909-0345
นายวีระศักดิ์  ไชยสิงห์    
    
    
กระทรวงแรงงาน    
สำนักงานแรงงานจังหวัด    
แรงงานจังหวัด 0-4352-7662 42351   08-9944-1979
นางสาวทิพวรรณ  จันทร์ชนะ    
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด    
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 0-4351-1452  42350    -
นายพันธ์ศักดิ์  ศรีนุชศาสตร์ ต่อ 12   
 0-4352-7944   
สำนักงานจัดหางานจังหวัด    
จัดหางานจังหวัด 0-4362-4166-7 42359   08-9840-3710
นางสาวสมศรี  อิทธิไกวัล    
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด    
ประกันสังคมจังหวัด 0-4351-5452 42415   08-1871-7352
นางสาววิลาวัณย์  หวังสถิตย์วงษ์    
กระทรวงวัฒนธรรม    
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด    
วัฒนธรรมจังหวัด 0-4352-7814   08-9569-9906
นางสาวขนิษฐา  เมืองเชียงหวาน    
กระทรวงสาธารณสุข    
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด    
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 0-4351-1205 42365 0-4351-1121 
นายแพทย์ภาสกร  ไชยเศรษฐ 0-4351-1754    
นายแพทย์ 9 (วช.) ด้านเวชกรรมป้องกัน 0-4351-1205 42365  08-1872-1706
นายแพทย์วัชระ   เอี่ยมรัศมีกุล 0-4351-1754    
นักวิชการสาธารณสุข 9 ด้านส่งเสริมพัฒนา 0-4351-1205 42365  08-1871-3586
นางจิรภา  ธีระกนก 0-4351-1754    
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด    
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด    
นายแพทย์ณรงค์   อึ้งตระกูล 0-4351-8200-5 0-4351-1503  -  08-1975-6575
 ต่อ 110   
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์    
นายแพทย์วันชัย   อัตถากร 0-4351-8200-5 0-4351-1503  -  08-1799-8806
 ต่อ 112   
    
    
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ    
นายพิรุณ  ว่องไวทยกรกุล 0-4351-8200-5 0-4351-1503  -  08-1871-4440
 ต่อ 346   
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล    
นางสาวปาลิดา  เฉลิมแสน 0-4351-8200-5 0-4351-1503  -  08-1051-1173
 ต่อ 365   
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร    
นายโกวิน  ภิญโญ 0-4351-8200-5 0-4351-1503  -  08-1547-1049
 ต่อ 338   
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด    
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 0-4351-2819    -
นายอาคม   มีชัย 0-4351-1053   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด    
อุตสาหกรรมจังหวัด 0-4351-1337 42393 0-4351-3008 08-1739-0038
นายวิรัตน์  ชูมงคล 0-4351-3337   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
ตำรวจภูธรจังหวัด    
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 0-4351-1933 42372 0-4351-1966 08-1946-1111
พล.ต.ต. สิทธิพร  โนนจุ้ย    08-1821-6113
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 0-4351-2878  0-4352-0450 08-1470-4142
 -ว่าง-    
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 0-4351-3026   
พ.ต.อ.ณรงค์วิทย์   พ่วงเภตรา    
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 0-4351-6480  0-4352-0451 08-6851-6020
 -ว่าง-    
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 0-4351-3027   
พ.ต.อ.ภัทรวุธ  เอื้อมศศิธร    
ตำรวจวิทยาการจังหวัด    
หัวหน้าวิทยาการจังหวัด 0-4351-2984 42371  08-4601-1641
พ.ต.ต.ศักดิ์ชัย  สุ่มไพบูลย์    
สถานีตำรวจภูธร    
สภ.เมืองร้อยเอ็ด    
ผกก. 0-4351-1777 42370  08-1872-9922
พ.ต.อ.สุวัฒน์  สมจิตต์    
สภ.เกษตรวิสัย  ต.เกษตรวิสัย    
ผกก. 0-4358-9354   08-9711-6090
พ.ต.อ.จิตติวุฒิ  เพชรพิเศษศักดิ์    
สภ.จตุรพักตรพิมาน  ต.หัวช้าง      
ผกก. 0-4356-1177  0-4356-1178 08-1947-7964
พ.ต.อ.เอกชัย   อนันตชัย    
สภ.จังหาร  ต.จังหาร      
ผกก. 0-4350-7124   
พ.ต.อ.ธนเดช  ศรีเรไร    
สภ.ธวัชบุรี  ต.นิเวศน์     
ผกก. 0-4356-9071  0-4356-9072 
พ.ต.อ.ชิรญาณ  ปาจรียานนท์    
สภ.ปทุมรัตต์  ต.บัวแดง    
ผกก. 0-4358-7013  0-4358-7087 08-1851-1467
พ.ต.อ.ปราโมทย์  พรหมรุ่งเรือง    
สภ.พนมไพร  ต.พนมไพร     
ผกก. 0-4359-1011(301)  0-4359-1013 08-7854-9828
พ.ต.อ.วิรุตติ์  เย็นสวัสดิ์    
สภ.โพธิ์ชัย  ต.ขามเบี้ย      
ผกก 0-4356-7080  0-4356-7081 08-5758-4012
พ.ต.อ.ดร.ภัทรพล    ศรีแก้ว    
สภ.โพนทราย ต.โพนทราย    
ผกก. 0-4359-5080   08-1667-0973
พ.ต.อ.ชัยยุทธ  นิลวงศ์    08-7919-3638
สภ.โพนทอง ต.แวง    
ผกก. 0-4357-1491  0-4357-1443 08-1544-0808
พ.ต.อ.สิงห์ทอง     พลลา     
สภ.เมยวดี ต.เมยวดี    
ผกก. 0-4357-7066  0-4357-7020 087 - 9459689
พ.ต.อ.วุฒิชัย  แช่มช้อย    
สภ.เมืองสรวง ต.หนองผือ    
ผกก. 0-4359-7081  0-4359-7082 08-1391-2735
พ.ต.อ.ชลัท  ใจจักรคำ    
    
    
สภ.ศรีสมเด็จ  ต.ศรีสมเด็จ     
ผกก. 0-4350-8165  0-4351-5073 08-1391-2735
พ.ต.อ.ศรายุธ  ชื่นพิชัย    
สภ.สุวรรณภูมิ ต.สุวรรณภูมิ      
ผกก. 0-4358-1485  0-4358-1484 
พ.ต.อ.ธนันท์ชัย  สุขา    
สภ.เสลภูมิ  ต.กลาง    
ผกก. 0-4355-1491   08-1708-3358
พ.ต.อ.วีระวัฒน์  สระบัว    
สภ.หนองพอก  ต.หนองพอก    
ผกก. 0-4357-9139   08-1649-6503
พ.ต.อ.วิฑูรย์  ศิระเลิศ    
สภ.อาจสามารถ ต.อาจสามารถ    
ผกก. 0-4359-9087   08-1975-8218
พ.ต.อ.สุริเดช  วรรณสุทธิ์    
สภ.เชียงขวัญ ต.พระธาตุ    
ผกก. 0-4350-9146   08-1372-8369
พ.ต.อ.พงศธร  สิทธิสาร    
สภ.ทุ่งเขาหลวง  ต.ทุ่งเขาหลวง    
ผกก. 0-4355-7002   
พ.ต.อ.สะอาด  เวียงเงิน    
สภ.หนองฮี  ต.หนองฮี     
ผกก. 0-4350-6118   08-7230-9227
พ.ต.ท.ชานน    อรรถเษม    
ราชการส่วนกลาง    
สำนักนายกรัฐมนตรี    
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด    
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฯ 0-4351-1769   08-9846-3374
นายพิชัย  คชพิมพ์    
กระทรวงกลาโหม    
กองพลทหารราบที่ 6     
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 0-4356-3050   08-1877-1547
พล.ต.ชวลิต  ชุนประสาน     
    
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด    
ค่ายประเสริฐสงคราม     
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด 0-4351-1811 42388  08-1100-1661
พล.ต. ไชยพร   รัตแพทย์    
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด    
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด  0-4351-1985   08-1661-3694
นายทรงวุฒิ  กิจวรวุฒิ    
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รอ.    
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด 0-4356-9116   08-9797-7409
นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ    
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  ร้อยเอ็ด    
ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด 0-4356-9007   08-1875-0168
นายสุบรรณ    โสภา    
ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด    
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ 0-4356-9115   08-1471-5825
นายสุชาติ  กลิ่นทองหลาง    
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตร้อยเอ็ด    
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต รอ. 0-4362-4161  0-4362-4159 08-1938-4451
นายเบญจพล   ดั่นประดิษฐ์    
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด    
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 0-4351-1888 42362  08-9569-1101
นางสาวอัญมณี   ถิรสุทธิ์    
สถานีตรวจอากาศเกษตรร้อยเอ็ด    
หัวหน้าสถานีอากาศเกษตรร้อยเอ็ด 0-4362-4169   08-6643-0054
นายศักดิ์ไท  ศิริขันธ์    
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด    
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 0-4353-2533    08-1912-7297
นายชาติชาย  ประสาระวัน    
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด    
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด 0-4358-1454   08-9840-5996
นายสมพล  ไวปัญญา    
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด     
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 0-4356-9114   08-1873-9472
นายส่งเสริม  วรามิตร    
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร    
หัวหน้าสำนักงานกองทุนฯ 0-4351-9303   08-2301-8752
นายอุดมเอก   โฆษะษุ    
กระทรวงการคลัง    
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด    
สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด 0-4351-3339 42417 0-4351-1522 08-9569-1346
นายสุทัศ   วิวัฒนชัยเศรษฐ์    
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด    
สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด 0-4351-9963 42420  08-1835-6018
นายพีระดล  จงเจริญรัตน์    
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด    
ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด 0-4351-1637 42363   08-1725-0184
นายธวัชชัย   เปลี่ยนศรี    
กระทรวงคมนาคม    
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด    
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด 0-4351-1208   08-1876-1264
นายสิทธิชัย    จันทร์เทศ         
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด    
ผอ.ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 0-4351-8254  0-4351-8255 08-9866-5894
นายยุทธนา  อินทรจินดา    
สำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด    
ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด 0-4351-6580   08-9840-2938
นายวีระบุตร    วงค์ประทุม    
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด    
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 0-4351-5021  0-4352-6841 08-9569-9835
นายประภาส   บุญสุข    
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ    
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด    
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยา 0-4352-2446  0-4352-2446 08-9942-0800
นายณัฐ  เอกก้านตรง    
กระทรวงพาณิชย์    
สำนักงานการค้าภายในจังหวัด    
การค้าภายในจังหวัด 0-4351-3856   08-9569-9916
นางสาวปณิดา  เอกผดุงพงศ์     
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด    
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 0-4351-3736   08-9569-8961
นายสุรสีย์   ลานนท์    
สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ    
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด (คปภ.)    
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมฯ 0-4351-4440  0-4356-9234 08-1174-8966
นางพานทิพย์  บุญศรี    
สนง.สาขาชั่งตวงวัด เขต 2-7 ร้อยเอ็ด    
หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-7 ร้อยเอ็ด 0-4351-8767   08-1836-1816
นายปัญญา  ขวัญศรีทองมั่น    
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์    
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 46 จังหวัดร้อยเอ็ด    
ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 46 จังหวัด 0-4352-7251   08-4788-6611
นายธวัชวรรณ    ยอดพยุง     
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด    08-6242-9456
นางศิริญญา  อัคนิจ    
กระทรวงยุติธรรม    
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด    
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัด 0-4362-4253-4   08-1975-8715
นายบุญเลิศ  แก้วจันทร์    
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด    
ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัด 0-4362-4064   08-1986-7202
นางวรรณดี   บัวภา    
กระทรวงแรงงาน    
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด    
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 0-4352-5008   08-1261-7660
นายอรรถชัย  สุกใส ต่อ 101   08-5003-6261
กระทรวงวัฒนธรรม    
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด    
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด 0-4351-4456    08-5001-7022
นายทศพร   ศรีสมาน 0-4351-9306   
สำนักศิลปากรที่ 10  ร้อยเอ็ด    
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด 0-4351-3916   08-9988-6100
นางพัชนี   จันทรสาขา    08-9122-2327
กระทรวงพลังงาน    
สำนักงานพลังงานจังหวัด    
ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัด 0-4351-4995   08-1174-7893
นายพงษ์ศักดิ์   นิธิวัฒนเลิศ    00-8645-8510
กระทรวงศึกษาธิการ    
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1    
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 0-4351-8551   08-1261-3946
ดร.สุรัตน์  ดวงชาทม 0-4351-1388   
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  2    
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 0-4358-1053   08-9449-0524
ดร.อภิชัย  กรมเมือง    
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3    
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 0-4357-1388 ต่อ 111   08-1964-5997
นายสกล  คามบุศย์ 0-4357-2342   
สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ    
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด    
ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 0-4351-1199  0-4352-6039 08-1871-7870
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด    
นายจรูญ    มะลาดวง    
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด    
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาฯ    08-4785-6699
นายวรวุฒิ  โคตรพันธ์    
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู    
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด    
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสวัดิภาพฯ 0-4351-3506   08-4953-2047
นายรังษี  ผลากอง    
อำเภอ    
นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 0-4351-1689   0-4351-1723 08-1867-3980
นายประทีป  ฤทธิกุล    
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)    08-1639-3457
นายอนุชา  เจริญรักษ์    
นายอำเภอสุวรรณภูมิ 0-4358-1223  0-4358-1222 08-1867-4007
นายอานนท์   ศรีรัตน์    
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) 0-4358-1223   08-1593-6814
นายชัยยศ  เอื้อปัญญาพร    
นายอำเภอโพนทอง 0-4357-1223  0-4357-1222 08-1867-3991
นายสมเกียรติ      รัตนเมธาธร     08-1708-2330
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4357-1223   08-1261-3362
นายอานพ  ศรีบุญลือ    
นายอำเภอเกษตรวิสัย 0-4358-9166  0-4358-9167 08-1867-4006
นายสุวัสส์  ศังขจันทรนันท์    
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4358-9166   08-1749-2824
นายก้องเกียรติ  กลางประพันธ์    
นายอำเภอเสลภูมิ 0-4355-1223  0-4355-1222 08-1867-3984
นายชัชวาลย์   ศิริพันธ์    
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4355-1223   08-7236-7659
นายวิศิษฏ์  อโนมาน    
นายอำเภออาจสามารถ 0-4359-9080  0-4359-9081 08-1867-3995
นายฐานวัฒน์  ธนโชคชัยอนันท์    
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) (รกท.) 0-4359-9406   08-9944-2642
นายสุเทพ   พิมพิรัตน์    
นายอำเภอโพธิ์ชัย 0-4356-7077  0-4356-7078 08-1867-4013
นายชัยวัฒน์  อิทธิวรรณพงศ์    
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4356-7077   08-7035-8163
นายคณพศ  นิธิธนาพล    
นายอำเภอพนมไพร 0-4359-1223  0-4359-1222 08-1867-3997
นายปณิธาน   สุนารัตน์    08-0184-6447
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4359-1223   08-6219-1154
นายประหยัด  ศรีธร    
นายอำเภอจังหาร 0-4350-7115  0-4350-7114 08-1867-4039
นายสมชัย  คล้ายทับทิม    
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4350-7115   08-1260-0716
นายธีระ  บุญวุฒิ    
นายอำเภอเมืองสรวง 0-4359-7071  0-4359-7070 08-1867-4016
นายศรีชัย  ตันทะโสภณ    08-0242-3493
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4359-7071   08-7228-5952
นายประสาน  เกณฑ์สาคู    
นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน 0-4356-1080  0-4356-1138 08-1867-4002
นายสมยศ  รักษกุลวิทยา 0-4356-1304   08-1242-3493
    
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4356-1080   08-1837-1037
นางศศิธร  เท้าไม้สน    
นายอำเภอธวัชบุรี 0-4356-9070  0-4356-9044 08-1867-3983
นายประดิษฐ์   ศรีประสิทธิ์    08-1873-2805
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4356-9070   08-8331-8851
นายสมหวัง  วงศ์คำ    
นายอำเภอปทุมรัตต์ 0-4358-7114  0-4358-7115 08-1867-4010
นายสนั่น   วรินทราวาท    
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4358-7114   08-9940-5572
นายกิจจา  โฉมวิไล    
นายอำเภอโพนทราย 0-4359-5077  0-4359-5079 08-1867-4023
นายทิวา   วัฒนะไพบูลย์สุข    
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4359-5077   08-2741-8852
นายสมาน  มาตายะศรี    
นายอำเภอหนองพอก 0-4357-9071  0-4357-9072 08-1867-3992
นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม    
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4357-9071   08-1546-9486
นายชาญชัย  ไกรเสน    
นายอำเภอศรีสมเด็จ 0-4350-8120  0-4350-8121 08-1867-4029
นายนฤทธิ์  มงคลศรี    
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4350-8120   08-1871-1807
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์  ฉ่ำมณี    
นายอำเภอเมยวดี 0-4357-7081  0-4357-7082 08-1867-4024
นายสัญญา   ประเสริฐวิทย์    08-1965-5543
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4357-7081   08-1601-7028
นายองอาจ  วรฉัตร    
นายอำเภอหนองฮี 0-4350-6114  0-4350-6115 08-1867-4043
นายจำเริญ  สวนทอง    
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4350-6114   08-1768-6625
นายชิษณุพงศ์  เหลืองวิริยะสิริ    
นายอำเภอเชียงขวัญ 0-4350-9125  0-4350-9124 08-1867-4042
นายศราวุธ  ไทยเจริญ    
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4350-9125   08-1954-9212
นายบุญเที่ยง  มีสวัสดิ์    
    
นายอำเภอทุ่งเขาหลวง 0-4355-7006  0-4351-2974 08-1867-4044
นายพิบูลย์  แพนพา    08-7234-3604
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 0-4355-7006   08-9863-3100
ร้อยโท ธวัชชัย  เห็มวัง    
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
ตำรวจทางหลวง 1  กองกำกับการ 4    
สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6 0-4356-9019    08-6251-4906
พ.ต.ต.อัคคภาคย์  จิตต์ประยูร    
หน่วยตำรวจสันติบาลร้อยเอ็ด    
หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาล 0-4351-1997 42379  08-9937-4505
ด.ต.ประยงค์  คงเสือ    
สำนักงานยุติธรรม    
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด    
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด 0-4351-4344 42409 0-4351-4008 08-1840-3733
นายพิทยา  หมื่นแก้ว    
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว    
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฯ แผนกคดีเยาวชนฯ 0-4362-4171    08-1857-9060
นายชิงชัย  ศรประสิทธิ์ ต่อ 301   
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ด    
ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัด 0-4351-1406 42409 0-4351-3011 08-1840-0458
นายเสกสรรค์  ทรัพย์นิเวศน์    
สำนักงานอัยการสูงสุด    
สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด    
อัยการจังหวัด 0-4351-1140   08-1373-0101
นายอินตา  บุระคำ    08-9892-8175
สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จว.    
อัยการจังหวัด  (แผนกคดีเยาวชนฯ ) 0-4351-8260   08-1898-3296
นายสมพงษ์  ภุชงค์โสภาพันธ์ 0-4352-7574   
รองอัยการจังหวัด 0-4351-8260   08-6637-5846
นายอิทธิชัย  มาตรา    
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด    
การเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด    
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 0-4352-2816  0-4351-4040 08-9851-1250
นายชูศักดิ์   สุทธิประภา 043522817ต่อ113   
    
ผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัด 0-4352-2816   08-9433-8375
นายศิริวัฒน์  แสงมุข    
รัฐวิสาหกิจ    
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด    
ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด  0-4351-2925   08-1873-3930
ว่าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา  วาสนสิทธิ    
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    
ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดร้อยเอ็ด 0-4351-5505    08-1954-9933
นายกฤษฏินทร์  วงษ์ปัญญา    
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขร้อยเอ็ด    
สำนักงานไปรษณีย์     
หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขร้อยเอ็ด 0-4351-9997   
นายสุพิเดช  สุขเอนก    
สำนักงานบริการลูกค้าร้อยเอ็ด    
บริษัท การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)    
หัวหน้าสำนักงานบริการลูกค้าร้อยเอ็ด 0-4351-1500   08-1236-0160
นายศิริยน     ศักดิษฐานนท์    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด    
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จว.รอ. 0-4351-1712  0-4351-1751 08-1261-4815
นายสุภณ  ศรีสถิตย์    
สถานีไฟฟ้าแรงสูงร้อยเอ็ด    
สถานีไฟฟ้าแรงสูงร้อยเอ็ด 0-4351-3042   08-1282-9253
นายวัฒนา   นามปาน    
สำนักงานประปาร้อยเอ็ด    
ผู้จัดการสำนักงานประปาร้อยเอ็ด 0-4351-1513   08-97118551
นายศักดา  พรรณะ    
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จว.    
หัวหน้าหน่วยงาน 0-4351-9118 42419  08-2301-8752
นายอุดมเอก  โฆษะษุ 0-4351-9303   
องค์การตลาดเพื่อการเกษตร เขต 10 จว.รอ.    
รองผู้จัดการ อ.ต.ก. จังหวัด 0-4351-5207   08-1452-7845
นายอำพัน     วรรณพฤกษ์    
    
    
    
องค์กรเอกชน    
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด    
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด 0-4351-1511 42395  
นางปิยนันท์  ขำทวีพรหม    
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด    
ผศ.วรุณวรรณ  ผาโคตร    
นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ    
นางวิลานี  ศิริภักดี    
นางเปียทิพย์  สมรส    
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด    
นางภาวดี  เงินหมื่น    
เลขานุการ 0-4351-1601 42330 0-4351-1242 08-9569-9854
นายอุดม    สมรส    
ผู้ช่วยเลขานุการ 0-4351-3711 42331  - 08-9275-3698
นายสุวัฒน์  เบ้าจังหาร    
เหรัญญิก 0-4351-3711 42334  - 08-1860-8135
นางสาวบุญศรี  สมภักดี    
ผู้ช่วยเหรัญญิก 0-4351-3711 42334  - 08-7948-2211
นางภีชญา  หงษ์มาลา    
ผู้ประสานงาน    
นางสมเพศ  แคนหนอง    
นายญาณภัทร  เจริญรัตน์ 0-4351-1706 42311  - 08-9009-9055
หอการค้าจังหวัด     
ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด 0-4351-5004  0-4351-5004 08-1873-1511
นางบัณจง  ธนะแพสย์    
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด     
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  0-4352-6642   08-9711-9079
นายเชษฐพงศ์  ชัยคณารักษ์กูล    
สภาวัฒนธรรมจังหวัด     
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 0-4352-7814  0-4351-4443 08-1871-8918
นายสมประสงค์  โพธินาม    
ชมรมธนาคารจังหวัดร้อยเอ็ด    
ประธานชมรมธนาคารจังหวัด 0-4351-5135   
นายสุทธิ  หัตถโกศล    
    
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  จำกัด    
ผู้จัดการ 0-4351-1022  0-4351-5991 08-1544-7788
นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท์    
ราชการส่วนท้องถิ่น    
องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0-4351-1055 ต่อ129    08-1866-5751
นายมังกร  ยนต์ตระกูล 0-4351-6290   
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
นายสุภาพ  จันทร์ภิรมย์ 0-4351-6293   08-0197-9265
นายโกเมศร์  เลิศศิริรังสรรค์ 0-4351-6292   08-1873-2367
นางนันทพร  สิริปัญจโชติ 0-4351-6291   
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0-4351-1055   08-5014-3211
นายทวีสิทธิ์  เฉลิมมิตร    
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0-4351-4063   08-7229-9553
นายกิตติศักดิ์  เลิศศิริรังสรรค์    
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 0-4351-1222  0-4351-5991 08-1544-7788
นายบรรจง    โฆษิตจิรนันท์ ต่อ 111  ต่อ 4 
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด    
นายนุชากร   มาศฉมาดล    
นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต    
นายวัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์     
ปลัดเทศบาล 0-4351-1222   08-1975-1988
นายสุเวช  ชัยทองดี    
ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    
นายสรายุทธ์ ชาติบัญชากร    
เทศบาลตำบล    
เทศบาลตำบลโนนตาล    
นายกเทศมนตรี 0-4350-1090   08-9843-8910
นายสถิตย์  ฉิมสา    
เทศบาลตำบลปอภาร    
นายกเทศมนตรี 0-4365-4233   08-1871-3038
นายอานงค์  จันทร์ลคร    
    
    
เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์    
นายกเทศมนตรี 0-4356-9096   08-1544-2370
นางรัศมี  แวงวรรณ    
เทศบาลตำบลธงธานี    
นายกเทศมนตรี 0-4363-1016  0-4361-1008 08-6856-1028
นายอภิชาติ  รักพงษ์    
เทศบาลตำบลอุ่มเม้า    
นายกเทศมนตรี 0-4356-9561   08-7227-1458
นายหิรัญ  นนทภา    
เทศบาลตำบลมะอึ    
นายกเทศมนตรี 0-4361-1078   08-6238-0606
นายทรงศักดิ์  เลิศคำหวาน    
เทศบาลตำบลนิเวศน์    
นายกเทศมนตรี 0-4356-9167   08-1545-7804
นายณรงค์ฤทธิ์  นาอ่อน    
เทศบาลตำบลดงสิงห์    
นายกเทศมนตรี 0-4356-6288   08-1873-5366
นายทวีสิทธิ์  มนตรีชน    
เทศบาลตำบลดินดำ    
นายกเทศมนตรี 0-4365-7461-2   08-3361-6164
นายวิชัย  แก้วตั้งขึ้น    
เทศบาลตำบลผักแว่น    
นายกเทศมนตรี 0-4365-5016   08-9571-7147
นายสมชาติ  ศิวิแว่น    
เทศบาลตำบลจังหาร    
นายกเทศมนตรี 0-4350-7068   08-6223-8514
นายปัญญา  ใจนุกูล    
เทศบาลตำบลพนมไพร    
นายกเทศมนตรี 0-4359-1221   08-1873-5173
นายมนตรี  พันธโคตร    
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย    
นายกเทศมนตรี 0-4366-8089   08-5234-2919
นายเหลี่ยม  ธรรมวิเศษ    
    
    
เทศบาลตำบลเสลภูมิ    
นายกเทศมนตรี 0-4355-1221   08-1708-3172
นายนพพร  เวศ์เวไนย    
เทศบาลตำบลขวาว    
นายกเทศมนตรี 0-4366-5555   08-0466-1333
นายสถาพร  รอเสนา    
เทศบาลตำบลเมืองไพร    
นายกเทศมนตรี 0-4355-0310   08-4518-0906
นายยุทธนา  ทาปลัด    
เทศบาลตำบลนาแซง    
นายกเทศมนตรี 0-4361-1744   08-6218-6900
นายดุสิต  แห้วแสง    
เทศบาลตำบลหนองหลวง    
นายกเทศมนตรี 0-4361-1563   08-5012-3442
นายสวน  ศรีระชัย    
เทศบาลตำบลวังหลวง    
นายกเทศมนตรี 0-4354-8203   08-1183-6149
นายประพงษ์  ทวีสินธ์    
เทศบาลตำบลเกาะแก้ว    
นายกเทศมนตรี 0-4355-6051   08-9861-9456
นายชัยชนะ  รัตนชัยฤทธิ์    
เทศบาลตำบลนาเมือง    
นายกเทศมนตรี 0-4353-3337   08-9573-0858
นายบุญศรี  นาเมืองรักษ์    
เทศบาลตำบลพรสวรรค์    
นายกเทศมนตรี 0-4361-1046   08-7144-2856
นายทองสูน  หอมพนา    
เทศบาลตำบลโพนทอง    
นายกเทศมนตรี 0-4357-1221   08-7221-9837
นายจักรกฤษ  โพดาพล    
เทศบาลตำบลโคกสูง    
นายกเทศมนตรี 0-4354-9194   08-7917-0700
นายเชิดศักดิ์  แวงวรรณ    
    
    
เทศบาลตำบลโคกกกม่วง    
นายกเทศมนตรี 0-4361-1221   08-7220-9329
นายวันชัย  หอมสิน    
เทศบาลตำบลหนองพอก    
นายกเทศมนตรี 0-4357-9044   08-7946-4669
นายวินัย  ดวงจำปา    
เทศบาลตำบลท่าสีดา    
นายกเทศมนตรี 0-4350-4060   08-5683-6148
นายทองนาค  โคตา    
เทศบาลตำบลเมืองสรวง    
นายกเทศมนตรี 0-4359-7069    08-1964-2908
นายประวัติ           เทพสมบัติ    
เทศบาลตำบลหนองหิน    
นายกเทศมนตรี 0-4361-1649    08-7854-5998
นายธวัชชัย  ไชยรัตน์    
เทศบาลตำบลกกกุง    
นายกเทศมนตรี 0-4361-1055    08-7238-2512
นายเสถียร  บัวสิงห์    
เทศบาลตำบลคูเมือง    
นายกเทศมนตรี 0-4354-6112    08-9842-5507
นายถนอม  คำชาย    
เทศบาลตำบลอาจสามารถ    
นายกเทศมนตรี 0-4359-9071   08-1871-4806
นายสำราญ  นามเดช    
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย    
นายกเทศมนตรี 0-4358-9015   08-1117-9555
นายกิตติศักดิ์  เล้าพานิช    
เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์    
นายกเทศมนตรี 0-4363-2125   08-9573-0335
นายดุสิต  นาสุข    
เทศบาลตำบลเมืองบัว    
นายกเทศมนตรี 4-3672-2005   08-8363-5889
นายเสนัด  อุดมทรัพย์    
    
    
เทศบาลตำบลเชียงใหม่    
นายกเทศมนตรี 0-4362-5074   08-1058-0142
นายชัชพล   ศิริเมือง    
เทศบาลตำบลชัยวารี    
นายกเทศมนตรี 0-4356-7101   08-4913-7012
นายวิชิต    ธนสินธุ์    
เทศบาลตำบลคำพอุง    
นายกเทศมนตรี 0-4356-7347   08-5456-7574
นายวิเชียร  พิมสุคะ    
เทศบาลตำบลอัคคะคำ    
นายกเทศมนตรี 0-4366-2575   08-4795-2067
นายสุนทรธรรม  สาระโป    
เทศบาลตำบลหนองฮี    
นายกเทศมนตรี 0-4350-6105   08-6229-2434
นายยศธนา  นพรัตน์    
เทศบาลตำบลโพนทราย    
นายกเทศมนตรี 0-4359-5009   08-1878-7544
นายสิทธิพงษ์  สมทรัพย์    
เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ    
นายกเทศมนตรี 0-4358-1221   08-1871-8175
นายสมศักดิ์   เศรษโฐ    
เทศบาลตำบลจำปาขัน    
นายกเทศมนตรี 0-4350-1082   08-5608-5742
นางแสวง  จำปา    
เทศบาลตำบลหินกอง    
นายกเทศมนตรี 0-4350-1079   08-1708-1599
นายสง่า  พันธ์หนองหว้า    
เทศบาลตำบลทุ่งกุลา    
นายกเทศมนตรี 0-4361-1905   08-5007-6842
นายสายันต์  สามิบัติ    
เทศบาลตำบลชุมพร    
นายกเทศมนตรี 0-4361-1088   08-4792-5232
นายพีระประพล  พลเยี่ยม    
    
    
เทศบาลตำบลชมสะอาด    
นายกเทศมนตรี 0-4357-7217   08-4600-9849
นายโสภิษฐ์  รัตนมณีรัศมี    
เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ    
นายกเทศมนตรี 0-4361-1090   08-7853-2433
นายสาคร  พลซื่อ    
เทศบาลตำบลเมยวดี    
นายกเทศมนตรี 0-4357-7117   08-8375-6344
นายประหยัด  ฉลองกิตติศักดิ์    
เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน    
นายกเทศมนตรี 0-4356-1139   08-1263-0111
นายโกมินทร์  กุลเวชกิจ    
เทศบาลตำบลหนองผือ    
นายกเทศมนตรี 0-4353-1298   08-1799-8691
นายเรืองสิทธิ์  วงษ์คำสุข    
เทศบาลตำบลโคกล่าม    
นายกเทศมนตรี 0-4365-0715   08-4351-0941
นายวรวุฒิ  วิชัยศรี    
เทศบาลตำบลหัวช้าง    
นายกเทศมนตรี 0-4353-1170   08-9944-5414
นายเชษฐา  เจริญศิริ    
เทศบาลตำบลดงแดง    
นายกเทศมนตรี 0-4365-1033   08-5754-6622
นายเกษม  มะรังษี    
เทศบาลตำบลเมืองหงส์    
นายกเทศมนตรี 0-4361-2007   08-9530-4894
นางเศรณี  บุญเหลี่ยม    
เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า    
นายกเทศมนตรี 0-4367-0600   08-7020-2591
นายสังวาลย์  บุตะกะ    
เทศบาลตำบลปทุมรัตต์    
นายกเทศมนตรี 0-4358-7122   08-1965-8007
นางสาวศรีสุรางค์  วรรณโสภา    
    
    
สถานศึกษา    
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 0-43556001-8  0-4355-6010 08-1876-3618
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย   ภูมิพันธุ์ ต่อ 101   
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 0-43556001-8   08-1790-3317
ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ต่อ 109   
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา 0-4355-6001-8  0-4355-6011 08-1380-3898
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต         อุบลเลิศ ต่อ 102   
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 0-4355-6001-8  0-4355-6010 08-1380-3893
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สมใจ   ภูมิพันธุ์ ต่อ 116   
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 0-4355-6001-8  0-4355-6009 08-1380-3891
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา    น้อยวังคลัง ต่อ 104   
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 0-4355-6001-8   08-1380-3897
อาจารย์อัจฉรียา   พัฒนสระคู ต่อ 117   
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0-43556001-8   08-1380-3882
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศรี  สุทธิสงค์ ต่อ 121   
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 0-43556001-8   08-1790-3317
ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ต่อ 109   
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษา 0-43556001-8   08-1769-7082
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระศักดิ์  ดาแก้ว ต่อ 141   
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ 0-43556001-8   08-1924-2404
นางริยา  เด็ดขาด ต่อ 116   
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 0-43556001-8   08-9423-1071
นายทรัพย์กนก  รัตนมณเฑียรชัย ต่อ 241   
วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด    
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 0-4351-1244   08-9861-3441
นายนิเทศน์  จันโทมุข    
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ 0-4351-1244   08-6640-1858
นายนิเทศน์  จันโทมุข    
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการฯ 0-4351-1244   08-6642-3536
นายนิเชษฐ์  วุฒิปรีดี     
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-4351-1244   08-1601-4070
นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์    
    
    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด     
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 0-4351-1430  0-4351-2991 
นายวิทยา  ชิณโย ต่อ 102   
รองผู้อำนวยการแผนงานและความร่วมมือ 0-4351-1430  0-4351-2711 08-1872-0361
นางสาวนันทพร    อนุสรณ์เสงี่ยม ต่อ 109   
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา 0-4351-1430  0-4351-2713 08-7233-4936
นางจุฬีมาศ   ไวยานิกรณ์ ต่อ 110   
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 0-4351-1430  0-4351-1430 08-1964-3003
นางสาวสุธีรัตน์   ปัจจัยคา ต่อ 103   
รองผู้อำนวยการ 0-4351-1430  0-4351-4434 08-4953-3755
นายสมบูรณ์    แซ่หว่อง ต่อ 105   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 0-4351-1430  0-4352-4203 08-1769-9139
นายประหยัด  มนตรี ต่อ 107   
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0-4351-1289   08-1871-4373
นายอดุลชัย   โคตะวีระ    08-1877-6177
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-4351-1289   08-9841-8858
นายเจษฎา  ภูมิศรีแก้ว    
รองผู้อำนวยการวิชาการ 0-4351-1289   08-9619-8419
นายเจริญ  พิริยสวัสดิ์    
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 0-4351-1289  0-4352-2848 08-4027-7673
นายสมศักดิ์  ไวยานิกรณ์    
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา 0-4351-1289   08-7248-2480
นายสิระพงษ์  ชูวงศ์เลิศ    
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ    
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 0-4351-8603   08-9574-4310
นายสุคนธ์   นาเมืองรักษ์    
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 0-4351-8603   08-9944-2059
นายจำเนียร  สุมาริธรรม    
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-4351-8603   08-6229-4668
นายจิตรกร    จันทร์เสละ    
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา 0-4351-8603   08-9421-8158
นายพันธ์ชัย    เชยสุวรรณ    
    
    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด     
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 0-4356-9117   08-1380-7894
นายสมศักดิ์    ปาละจูม    
รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 0-4356-9117  0-4381-2923 08-4685-0841
นายโอภาส   ทองคลองไทร    
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ 0-4356-9117  8-7947-6688 08-5012-9066
นายอภิมุข    ศุภวิบูลย์    
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 0-4356-9117   08-1670-0122
นายสนั่น  ดาดวง    
รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 0-4356-9117   08-7227-3554
นายพิทักษ์  บุตรโพธิ์ศรี    
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด     
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0-4351-9808    08-4785-6622
นายสุทัศน์  สมุทรศรี    
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 0-4351-1602   08-4980-3335
นายจงรักษ์  พุฒพิมพ์    
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 0-4351-1602   08-3340-1310
นายชยุตม์  แสนกลาง    
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 0-4351-1602   08-9712-9101
นายประมวล       วิลาจันทร์    
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 0-4351-1602   08-1975-2506
นายอาคม  จันทร์นาม    
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร    
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 0-4359-0272 0-4359-0192  08-7853-4432
นายเกษม  คำมี    
รองผู้อำนวยการ 0-4359-0272   08-6248-2058
นายสมจิตร    พันธไชย    
รองผู้อำนวยการ 0-4359-0272   08-9575-9040
นายสุริยน  บุญเสริม    
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง    
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 0-4357-1144   08-1872-6464
นายอุดม  ประชานันท์    
รองผู้อำนวยการ 0-4357-1144   08-1471-3362
นายรุ่งโรจน์  ไชยชาติ    
    
รองผู้อำนวยการ 0-4357-1144   08-9420-8328
นายพชร  ศิลาน้อย    
รองผู้อำนวยการ 0-4357-1144   08-9019-8484
นายชาญชัย  ภัทรพฤกษา    
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย    
อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 0-4353-0210   08-1670-1581
นายอดิพล   ไผ่แสวง    
รองผู้อำนวยการ 0-4353-0210   08-1879-7232
นายรังสิทธิ์  วงษ์แก้ว    
รองผู้อำนวยการ 0-4353-0210   08-3143-3536
นายสมนึก  นิลพันธุ์    
โรงเรียนพณิชยการพลาญชัย     
ผู้รับใบอนุญาต 0-4352-5163   08-1871-2891
นายดุลย์ตระกูล   ดอกบัว    
ผอ.โรงเรียนพณิชยการพลาญชัย   0-4352-5163   
นายวินัย  แสนมณี               
โรงเรียนร้อยเอ็ดเทคโนโลยี     
ผจก.โรงเรียนร้อยเอ็ดเทคโนโลยี 0-4351-1620   
นายจุลสิงห์       ชุปวา    
ผอ.โรงเรียนร้อยเอ็ดเทคโนโลยี 0-4351-1620   08-1058-1473
นางทองสุข        ชะโลธาร    08-9622-3571
โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี     
ผู้รับใบอนุญาต 0-4351-1124   
นายธีระ   ชัยคณารักกษ์กูล    
ผู้จัดการ 0-4351-124   
นายเชษฐ์พงศ์  ชัยคณารักษ์กูล    
ผู้อำนวยการ 4-3519-6613   08-1878-8455
นายประสาท  รังสิกรรพุม    
รอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 4-3519-6613   08-9420-1951
น.ส.ละออง   ทิณบุตร    
รอง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 4-3519-6613   08-1118-3206
นางเสาวลักษณ์   จิตติมงคล    
รอง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 4-3519-6613   08-1964-8061
นายสนธยา    ราชทะคันที    
    
รอง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 4-3519-6613   08-1056-7892
นายรัฐพล   อธิมัง    
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย     
ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0-4351-1795  0-4351-5617 08-1261-3224
นายชาตรี       ชาปะวัง    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4351-1795  0-4351-4082 08-1048-5855
นายมนต์แทน  เกษมทรัพย์    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4351-1795  0-4351-3911 08-9942-7186
นายดิเรก  หลวงวังโพธิ์    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4351-1795  0-4352-4293 08-9840-1789
นายวิรัตน์      สัตย์มิตร    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4351-1795   08-1964-2668
ว่าที่  ร.ต.ทรงศักดิ์  สุวรรณพันธุ์    
โรงเรียนสตรีศึกษา     
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 0-4351-5410  0-4352-6468 
นายปรีดา  ลำมะนา      
รอง ผอ.โรงเรียนสตรีศึกษา 0-4352-8092  0-4351-3466 08-1964-1049
นายสุวัฒน์     อุทุมภา    
รอง ผอ.โรงเรียนสตรีศึกษา 0-4352-8092  0-4351-3075 
นางภาวินี      พงศ์ศาสตร์    
รอง ผอ.โรงเรียนสตรีศึกษา 0-4352-8092  0-4355-1026 
นายประเสริฐ  ปาณีนิจ    
รอง ผอ.โรงเรียนสตรีศึกษา 0-4352-8092  0-4351-9183 
นายประวัติ  สุทธิประภา    
โรงเรียนขัติยะวงษา     
ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 0-4351-2950  0-4351-3404 08-6236-2243
นายสมบัติ    โพธิ์ศรี    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4351-2950  0-4352-7925 08-4428-1097
นายสมาน  ปรีชา    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4351-2950  0-4353-3127 08-4512-5679
นายวิมล  ภูศรี    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4351-2950  0-4351-4162 08-7233-7447
นายธีรศักดิ์  ธำรงทรัพย์    
    
    
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม     
ผอ.โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 04362-4179  0-4355-1227 08-5738-6767
นายเข็มชาติ       นันโท    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4362-4181  0-4352-7935 08-6637-0709
นายอำนาจ   ทาสระคู    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4362-4181  0-4352-6920 08-4798-0990
นายวิทยาวุธ   เลิศพันธ์    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4362-4181  0-4366-3559 08-2117-1051
นายมานพ  ขุราษี    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4362-4181  0-4351-7119 08-5011-4873
นายคำผาย  มนตรีปฐม    
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด     
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 0-4351-1704   08-9944-6161
นายคมศักดิ์    อิโน    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4351-1704   08-9942-7410
นายประทีป  เสนาสุธรรม    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4351-1704  0-4350-7275 08-1739-5949
นายวิชัย    ขจรมณี    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4351-1704  0-4352-2903 08-5003-1165
นายสมาน     นาสมใจ    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4351-1704  0-4351-3168 08-1739-5948
นางสาวละม่อม   เลาห์ทวี    
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด     
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 0-4351-1789    
นายวีรศักดิ์  คำภักดี    
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-4351-1789   08-5852-8723
นายชัยณรงค์    บุญนาโพธิ์    
รอง ผู้อำนวยการวิชาการ 0-4351-1789   08-5146-8715
นายพงษศาสตร์    บุญโทแสง    
รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคล 0-4351-1789   
นายวัชระ  สิงห์เสนา    
รอง ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ 0-4351-1789   08-5881-7529
นายบุญศิลป     สีทำมา    
    
    
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด    
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 0-4361-1048   08-1600-4182
นายชัลวาล    พืชสิงห์    
รองผู้อำนวยการ 0-4361-1048   08-1670-6619
นายจรรโลง     ธนกัญญา    
รองผู้อำนวยการ 0-4361-1048   08-1052-8684
นางสาวพิศมัย   แสงจันทร์เทศ    
รองผู้อำนวยการ 0-4361-1048   08-1739-5267
นายลดาวัลย์     บุญเสริม    
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด     
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด 0-4356-9278   08-6226-2866
นายเรืองเวช  ผาสุข    
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4356-9278   08-9714-1559
นายสุพจน์   เขตอนันต์    
ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด     
ครูใหญ่ 0-4352-1989   08-3358-9393
นายบุญส่วน   บุญโพธิ์    
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย/ อนุบาลฯ     
ผู้รับใบอนุญาต 0-4351-2333  0-4652-2902 08-1872-2696
ดร.วิไล      จุฑางกูร    
ผู้จัดการ 0-4351-2333  0-4652-2902 08-1872-6961
นานสมหมาย    จุฑางกูร    
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 0-4351-2333  0-4351-9642 08-1380-7234
นายธนวัฒน์    สมบูรณ์    
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด     
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 0-4351-2805   08-1065-0503
บาทหลวงสำรอง     คำศรี    
ผู้อำนวยการ 0-4351-2805   
ซิสเตอร์ สุดาพร  บัวจูม    
ธนาคาร    
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด    
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย   สาขาร้อยเอ็ด    
นายสุทธิ  หัตถกิจโกศล 0-4351-5145 0-4351-1992  -  08-4075-7365
    
    
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สข.ตลาดหายโศรก     
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย  สาขาตลาดหายโศรก 0-4351-1111   08 1873-2892
นายอนุวัติ    แสนบัว     
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สข.ย่อยบึงพลาญชัย     
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยบึงพลาญชัย 0-4352-0488   
นายคุณชัย  ชัยปริญญา    
ธนาคารออมสิน  เขตร้อยเอ็ด/ สาขา รอ. (ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อและบริการร้อยเอ็ด)    
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตร้อยเอ็ด    
นายมงคล   เปียเมือง 0-4351-8474 0-4351-4098  -  08-1879-6348
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาร้อยเอ็ด    
นายชัยรัตน์   สุรศักดิ์นิธิกุล 0-4351-1401 0-4351-1401  -  08-1592-8719
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)    
ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรฯ    
นายบรรชา  สุมนาพันธุ์ 0-4352-0421 0-4352-0422  -  08-1380-1395
ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด       
นายวุฒิชัย  ข่าขันมะลี 0-4352-0067 0-4352-0067  -  08-1871-6421
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา รอ.    
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์   สาขาร้อยเอ็ด    
นายรัศมี  ชาคริตานนท์ 0-4352-3317 0-4352-3310  -  08-4580-4697
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด    
ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย   สาขาร้อยเอ็ด    
นายวันชัย  ภัทรจริยานนท์ 0-4351-1236 0-4351-2426  -  08-1661-1580
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขา.ถ.เทวาภิบาล     
ผู้จัดการธนาคารกสิกลไทย   สาขาถนนเทวาภิบาล 0-4351-3021   
นางสาวมนธิรา   ศิริสินธุวนิช    
บมจ.ธนาคารทหารไทย สาขาร้อยเอ็ด    
ผู้จัดการธนาคารทหารไทย   สาขาร้อยเอ็ด    
นางสาวรุ่งทิวา  พรหมวงษาจันทร์ 0-4351-1369 0-4351-2449  -  08-1974-0737
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา.รอ.    
ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาร้อยเอ็ด    
นายประเวศน์  ลือชานานนท์ 0-4351-1910 0-4351-5155 0-4351-9878 08-1380-5983
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รอ.    
ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาร้อยเอ็ด    
นายไพรัช  หาญวงษ์ 0-4351-3047 0-4351-5284  -  08-1915-9616
 0-4351-1285   
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาร้อยเอ็ด    
ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ   สาขาร้อยเอ็ด    
นายสมชัย  ลี้ละไกรวรรณ 0-4351-4590-1 0-4351-2503  -  08-1052-9644
 ต่อ 1001   
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขา.ถ.ราชการดำเนิน     
ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ   สาขาถนนราชการดำเนิน 0-4352-4859-62   08-1871-8300
นายรุ่งโรจน์         พิพัฒนมงคล     
บมจ.ธนาคารธนชาต สาขา รอ.    
ผู้จัดการธนาคาร    
นายนวลพรรณ  ไขกัณหา 0-4352-3335-8 0-4352-3339  -  08-1964-3933
บมจ.ธนาคารนครหลวง สาขาร้อยเอ็ด    
ผู้จัดการธนาคาร  สาขาร้อยเอ็ด    
นางสาวอาภรณ์  ลำมะนา 0-4351-3251 0-4351-1520  -  08-1873-2920
สถานีวิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์    
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยฯ 0-4351-1769   08-9846-3374
นายพิชัย  คชพิมพ์ 0-4351-9843   
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 0-4356-3066   08-3340-4413
พล.ต.ชวลิต  ชุนประสาร    
นายสถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. ร้อยเอ็ด 0-4352-5020   08-1739-6477
นายสุทิน    เจริญศรี 0-4351-5111   
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 4 0-4351-2755   08-1392-0379
พ.ต.อ.ปิติพัฒน์  ธวัชวิเชียร    
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง 0-4356-9273-4    08-9942-9119
นางอำพร  โพธิยา    
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง จส. 3 ร้อยเอ็ด 0-4351-1635   08-3673-6426
พ.ต.กุญชร  คงขาว    
หัวหน้าสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์จังหวัดร้อยเอ็ด 0-4352-5105-6   
นายมานพ       เกิดเกรียงไกร    08-3351-1003
หัวหน้าสถานีถ่ายทอดโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 0-4356-3067   08-1369-3198
พ.ต.เชาวพัฒน์  นารี     
โรงพยาบาลเอกชน    
โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช 0-4352-7111   
โรงพยบาลร้อยเอ็ดธนบุรี 0-4352-7191   
 0-4352-7208-9   
โรงพยาบาลหลักเมือง 0-4351-1710   
สื่อมวลชน    
ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์จังหวัดร้อยเอ็ด 0-4351-5796   08-1708-2129
นายสมนึก  บุญศรี    08-6643-6277
นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด 0-4351-3979   08-1574-1658
นายชัยสิทธิ์  ธนสีลังกูร    
นายกสมาคม สวทช. ร้อยเอ็ด    08-6852-6260
นายทรภูไพร  วันโพนทอง    
ผู้สื่อข่าว ททบ.5  นสพ.คมชัดลึก 0-4351-1746   08-1964-2006
นายวินัย  วงศ์วีระขันธ์    
ผู้สื่อข่าว ช่อง 3 อ.ส.ม.ท. , นสพ.ข่าวสด 0-4351-3979   08-1574-1658
นายชัยสิทธิ์  ธนสีลังกูร    
ผู้สื่อข่าวช่อง 7 0-4354-0040   08-0006-9298
นางสาวปวีณนุช  แย้มศรี    08-1498-5790
ผู้สื่อข่าวช่อง 9, TPBS, UBC, คมชัดลึก 0-4354-0040   08-4518-1828
นายธวัชชัย  กฤตยาวรกุล    
ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ 0-4351-2595   08-1768-1071
นายฉลาด    สุ่มมาตย์     
ผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์     08-1975-4491
นายจำลอง  ศิริสุวรรณ    
ผู้สื่อข่าวโมเดอร์นน TV/INN/คมชัดลึก/แนวหน้า 0-4351-8449   08-5756-7108
นายวัชรินทร์     เขจรวงศ์ singkhon101@gmail.com   08-6850-2416
ผู้สื่อข่าวบ้านเมือง, คมชัดลึก, ไทยโพสต์ สยามรัฐ INN    08-1261-7800
นายสมพงษ์  อัศวแสงพิทักษ์    
ผู้สื่อข่าวอาทิตย์วิเคราะห์    08-1261-7800
นายประเสริฐ   อัศวแสงพิทักษ์    
ผู้สื่อข่าวช่อง 9,  พิมพ์ไทย สยามรัฐ 0-4351-2506   08-1708-2129
นายสมนึก     บุญศรี    
บก.นสพ.ข่าวไทยนิวส์ 0-4352-5577   08-9617-0806
นายสุทธิชัย  อุปปะ    08-6459-7759
บ.กมลเคเบิ้ลทีวี 0-4351-5549   08-7641-2003
นายวิเศษ  นันทะศรี    
บ.เมโทรเคเบิ้ลทีวี  0-4352-5456   08-6237-3028
นายปกรณ์  อนันทะวัน    
ผู้สื่อข่าวนิตยสาร  100 วัตต์ 0-4352-0370   08-1391-9999
นายธนา  วิสูตรานุกูล    
นักจัดรายการวิทยุ/ผู้สื่อข่าว นสพ.หอการค้า จว    08-6852-6260
นายทรภูไพร  วันโพนทอง    
ผู้สื่อข่าวเสียงไทยแลนด์เคเบิ้ลทีวี    
นายสาธิต  เสาโกมุท    08-8513-0706
นายธนา  บุญวิเศษ 0-4351-1247   08-6635-9701
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น บก นสพ.พิราบข่าว    08-9669-1610
คุณสุวัฒน์  ลีขจร    
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง/นสพ.ไทยโพสต์/นสพ.พิราบข่าว    08-6631-7171
นายไชยยศ      ไชยพฤกษ์    08-6459-7761
วัดต่างๆ    
วัดบึงพระลานชัย 0-4351-1190   
วัดบูรพาภิราม 0-4351-3745   
วัดเหนือ 0-4351-1533   
วัดเวฬุวัน 0-4351-2500   
วัดคุ้มวนาราม 0-4352-4957   
วัดกลางมิ่งเมือง 0-4351-2400   
วัดสว่างอารมณ์ 0-4351-2600   
วัดสระแก้ว 0-4351-1854   
วัดป่าเรไร 0-4351-1482   
วัดสระทอง 0-4351-4150   
วัดป่าศรีไพรวัลย์ 0-4351-4150   
วัดราษฎรอุทิศ 0-4351-1870   
วัดสันติวิเวก อ.เสลภูมิ 08-1965-2343   
วัดนิคมคณาราม อ.โพนทอง 0-4357-1300   
เบ็ดเตล็ดทั่วไป    
ร้อยเอ็ดพลาซ่า 0-4351-4711   
ตรงมินทร์ 0-4351-1427   
โกลบอล 0-4352-7222   
แม่ยวนจิต 0-4351-2077   
วีระเภสัช 0-4351-1713   
งานดี เลเซอร์ปริ้นส์ 0-4352-4255   
บริษัท พีบีแอร์ 0-4351-8107   
บขส.ทัวร์ 0-4351-1939   
สหพันธ์ทัวร์ 0-4351-2546   
สากลวิทยาภัณฑ์ 0-4351-1862   
กรุงทองคอมพิวเตอร์ 0-4352-7058   
โคโรริส 0-4351-3700   
สามชัยแก๊ส 0-4351-1023   
ปั๊ม ปตท. (บุญกว้าง) 0-4351-1606   
ร้อยเอ็ดมิตซู 0-4351-2421   
โตโยต้า 0-4351-1721   
โค้วยูฮะ 0-4351-2729   
ชัยแอร์ 0-4351-1343   
กาญจนาพิมพ์ดีด 0-4351-3628   
ร้านสินสยาม 0-4351-1441   
ร้านดอกไม้(อ.ทองหลา) 0-4351-3224   
ร้านดอกไม้(สุขโต) 0-4351-1315   
โรงแรม    
โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ 0-4352-0387-400   
โรงแรมไหมไทย 0-4351-1136   
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น 0-4351-9000-9   
โรงแรมสาเกตุนคร 0-4351-1741   
  0-4351-1937   
โรงแรมแพรทอง 0-4351-1127   
โรงแรมบรรจง 0-4351-1235   
โรงแรมแคนคำ 0-4351-1508   
โรงแรมบัวทอง 0-4351-1142   
โรงแรมสายทิพย์ 0-4351-1742   
โรงแรมร่มอินทนินปาร์ค 0-4352-3444   
บังกะโล 99 0-4351-3985-6   
พรรณณัฎฎา รีสอร์ท 0-4351-3822-4   
ร้านอาหาร    
บึงหลวง 0-4351-2672   
มารินทร์ 0-4351-2795   
ฟอล์คแลนค์ 0-4351-3500   
ลาบเป็ดจงเจริญ 0-4356-9205   
เรือนแก้วคอฟฟี่ชอฟ 0-4351-1436   
เพชรรัชต์คอฟฟี่ชอฟ 0-4351-1741   
ไหมไทยคอฟฟี่ชอฟ 0-4351-1038   
  0-4351-2277   
ครัวทอง 0-4351-5580   
แคนทอง 0-4351-2729   
ลานไท 0-4351-8477   
บ้านสวน 0-4352-4311   
ชายคา 0-4352-3158   
ช้างเผือก 0-4351-4778   
หัวปลี 0-4351-8567