..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ รอง.ผวจ. PDF Print E-mail

ประวัติราชการ นายศักดิ์ชัย  กาญจนะวรรณ

 

ชื่อ - นามสกุล

นายศักดิ์ชัย  กาญจนะวรรณ

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

วัน / เดือน / ปี

17  มีนาคม  2495  อายุ  58 ปี

การศึกษา

1.รัฐศาสตร์บัณฑิต / นิติศาสตรบัณฑิต

2.พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ประวัติราชการ

2519 ปลัดอำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น

2521 - 2528            เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน / สำนักงานจังหวัดสกลนคร,

จังหวัดขอนแก่น

2538 - 2551            นายอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์, นายอำเภอภูผาม่าน,

นายอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น, นายอำเภอนาเชือก,

นายอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดสารคาม, นายอำเภอชนบท,

นายอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2551 - 2554            ปลัดจังหวัดขอนแก่น

30 มกราคม 2555    รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานดีเด่น

- รางวัลชนะเลิศประกวดที่ว่าการอำเภอ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2538

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สำนักงานทะเบียนดีเด่นระดับประเทศ อำเภอภูผาม่าน

จังหวัดขอนแก่น

- ริเริ่มจัดงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ปี 2543

- ได้รับประกาศเป็นหมู่บ้านเอาชนะปัญหายาเสพติดทุกหมู่บ้าน ณ อำเภอนาเชือก เป็นอำเภอแรกของจังหวัดสารคาม ปี 2545

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดสารคาม ปี 2549

- รางวัลชนะเลิศหมู่บ้าน OTOP แชมเปี้ยน OVC อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปี 2550

- รางวัลชมเชยประเภทการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเคาน์เตอร์บริการประชาชน ปี 2552