..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

นายธัชชัย สีสุวรรณ รอง ผวจ.รอ. PDF Print E-mail

tatchai300x450

ข้อมูลประวัติ

๑. ชื่อ นายธัชชัย สีสุวรรณ

๒. วัน เดือน ปี เกิด ๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๐ อายุปัจจุบัน ๕๔ ปี

๓. ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ ๒๔/๙๓๗ .วิภาวดีรังสิต ๓๗ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

๔. สถานภาพครอบครัว

-สมรส

-ชื่อคู่สมรส นางสุชาดา สีสุวรรณ

-ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร

- มีธิดา จำนวน ๒ คน (สำเร็จการศึกษาแล้ว)

. ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา พ.. ๒๕๒๒

- ปริญญาโท คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปีการศึกษา พ.. ๒๕๔๐

.ประวัติการรับราชการ

- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปี พ.. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๗

- หัวหน้าฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์และกิจการพิเศษ กองตรวจราชการและเรื่องรามร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี พ.. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙

- เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบรรจง กันตวิรุฒ) ปี พ.. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒

- เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุดจิต นิมิตกุล) ปี พ.. ๒๕๔๓

- คณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( นายสรอรรถ กลิ่นประทุม) ปี พ.. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔

- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี ปี พ.. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘

- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.. ๒๕๔๙

- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑

- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.. ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ( 6 ธันวาคม ๒๕๕๕ )

. ผลงานที่สำคัญ

-จัดทำเรื่องเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้กรมตำรวจออกระเบียบว่าด้วยการประกันตัวชั่วคราวโดยใช้บัตรข้าราชการ/บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ซึ่งมีผลใช้บังคับทั่วประเทศจนถึงปัจจุบันนี้ ใช้แทนเงินสด/โฉนดที่ดิน) และเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาให้มีการโอนงานโรงแรมจากตำรวจมาให้ สป.มท.และโอนมาให้กรมการปกครองในปัจจุบัน

.รางวัลอันภาคภูมิใจ

- รางวัลคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.. ๒๕๕๒