..แจ้งข่าว การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ กรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.roiet.go.th/2013..

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เว็บไซต์ จ.ร้อยเอ็ด สามารถแสดงผลดีที่สุดที่ resolution 1024x768 ด้วยบราวเซอร์ Firefox,Google Chrome

นายพศิน โกมลวิชญ์ รอง ผวจ.รอ. PDF Print E-mail

 

04

ประวัติข้าราชการ

๑. นายพศิน โกมลวิชญ์

๒. เกิดวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒

๓. อายุราชการ ๓๓ ปี

๔. คุณวุฒิ ปริญญาตรี – โท ทางรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง

๕. การศึกษาอบรม

- หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ ๔๒

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔๖

๖. ประวัติการทำงาน

- เจ้าหน้าที่ผังเมือง กองผังเมือง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

- ปลัดอำเภอ พื้นที่จังหวัดนครพนม, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี                     จังหวัดตาก, จังหวัดนราธิวาส จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดอำนาจเจริญ

- บุคลากร ฝ่ายวางแผนและอัตรากำลัง กองอัตรากำลังละส่งเสริมสมรรถภาพ              กรมการปกครอง

- นายอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส, นายอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา                   นายอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

- ช่วยราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมป้องกันและ                    บรรเทาสาธารณภัย

- ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด