Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 42 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-18 23:33:11
2 สรุปรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 47 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-15 05:39:39
3 ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2567 และ No Gift Policy 73 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-20 03:18:19
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 54 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-15 05:10:06
5 No Gift Policy 2567 344 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-20 01:28:51
6 เจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 97 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-15 04:43:41
7 ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 293 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-17 12:56:44
8 ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 282 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-17 08:03:52
9 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิด 622 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-20 04:19:49
10 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 368 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-15 06:56:57
11 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศการสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 352 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-15 04:26:38
12 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 458 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-18 15:01:16
13 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ ประจำปี 2565 372 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-20 00:51:54
14 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 356 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-15 04:17:20
15 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 363 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-19 15:03:30
16 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 308 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-18 12:20:54
17 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 326 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-15 05:28:13
18 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 839 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-17 01:18:24
19 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 459 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-18 18:44:04
20 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 539 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-18 08:15:11
21 หนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 315 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-18 11:29:49
22 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 373 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-18 21:31:19
23 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 356 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-18 17:35:17
24 ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 345 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-19 19:16:43
25 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 358 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-17 02:22:13
26 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน 375 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-20 03:48:20
27 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง 343 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-19 17:56:19
28 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 346 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-19 09:15:35
29 ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 327 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-15 05:15:52
30 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 360 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-17 16:37:38
31 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 484 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-05-17 03:28:56