Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 147 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:23:16
2 ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 135 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:23:33
3 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิด 244 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:21:52
4 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 227 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:20:28
5 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศการสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 209 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:24:31
6 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 294 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:24:29
7 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ ประจำปี 2565 206 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:22:18
8 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 222 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:23:12
9 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 207 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:23:32
10 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 196 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:23:25
11 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 197 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:24:09
12 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 469 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:24:08
13 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 265 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:23:35
14 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 371 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:25:04
15 หนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 199 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:24:27
16 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 222 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:24:20
17 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 196 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:23:42
18 ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 202 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:23:47
19 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 204 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:23:27
20 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน 238 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:23:27
21 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง 219 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:23:10
22 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 203 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:23:01
23 ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 190 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:24:26
24 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 207 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:24:28
25 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 237 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:24:13