Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4) 9 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 15:04:59
2 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่1431-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) 153 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 14:21:14
3 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่1431-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) 273 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 14:20:56
4 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 766/2566 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/955 302 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 14:20:32
5 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 5000 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/6429 1082 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-27 22:40:47
6 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 3) 11 ส.ค.2565 1470 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:47:08
7 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2) 435 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:46:46
8 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 1) 511 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-27 17:18:20
9 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (ฉบับเต็ม) 521 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-27 22:53:28
10 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 313 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 12:38:38
11 การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดดูแลหน่วยงาน 280 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 07:45:53
12 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คำสั่งที่ 2732564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 505 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:47:50
13 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 159/2564 ลว 15 มกราคม 2564 404 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 12:37:57