Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8) 89 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 10:56:44
2 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 7) 184 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 10:56:56
3 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6) 80 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 10:48:47
4 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5) 265 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 11:57:34
5 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4) 178 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:53:53
6 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่1431-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) 300 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:55:10
7 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่1431-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) 420 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 10:48:19
8 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 766/2566 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/955 492 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 10:55:54
9 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 5000 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/6429 1641 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 11:00:25
10 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 3) 11 ส.ค.2565 1775 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 05:42:58
11 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2) 543 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:20:30
12 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 1) 643 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:20:33
13 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (ฉบับเต็ม) 632 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:20:47
14 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 458 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 04:40:22
15 การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดดูแลหน่วยงาน 376 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:20:58
16 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คำสั่งที่ 2732564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 665 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:21:11
17 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 159/2564 ลว 15 มกราคม 2564 516 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:21:14