Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 79 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:39:21
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 88 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:22:05
3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 104 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:20:30
4 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 83 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:20:08
5 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 88 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:40:24
6 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 96 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:20:51
7 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6เดือน) 110 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:20:36
8 แจ้งมติที่ประชุม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 93 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:20:36
9 ชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 94 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:20:22
10 แจ้งส่วนราชการมติที่ประชุม "มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต" 85 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:20:17
11 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 109 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:21:21
12 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนมกราคม 2566 95 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:21:27
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 124 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:21:31
14 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 184 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:20:04
15 การคัดเลือกโครงการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 134 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:41:49
16 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 122 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:21:15
17 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 142 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 15:00:15
18 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 128 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 05:12:29
19 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 141 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:20:01
20 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านารป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด 244 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:21:54
21 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 232 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 21:21:46