Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน มีนาคม 111 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-27 13:21:21
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 95 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:43:37
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน มกราคม 113 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:44:22
4 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2566 ไตรมาสที่ 2 (eMENSCR) 90 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:43:49
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน ธันวาคม 89 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:44:10
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน พฤศจิกายน 89 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 11:22:04
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 2566 เดือน ตุลาคม 91 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-28 16:42:30
8 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2566 ไตรมาสที่ 1 (eMENSCR) 93 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:44:44
9 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 4 (eMENSCR) 186 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 22:23:20
10 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 3 (eMENSCR) 149 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-27 11:55:25
11 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 2 (eMENSCR) 144 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:45:59
12 สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบฯ 2565 ไตรมาสที่ 1 (eMENSCR) 157 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:44:54