Print..
หน้าหลัก D O C U M E N T S - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

D O C U M E N T S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง (1600x583)

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ โดย อ่าน ###
1 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 14 กันยายน 2566 tom_it 47 รายละเอียด...
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง 14 กรกฎาคม 2566 tom_it 164 รายละเอียด...
3 การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ. 1493-1494 14 กรกฎาคม 2566 tom_it 144 รายละเอียด...
4 การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ. 1474 14 กรกฎาคม 2566 tom_it 98 รายละเอียด...
5 การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ. 50 (5แปลง) 14 กรกฎาคม 2566 tom_it 71 รายละเอียด...
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง 6 กรกฎาคม 2566 tom_it 98 รายละเอียด...
7 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขยายผลจากงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1 กรกฎาคม 2566 tom_it 98 รายละเอียด...
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5 1 กรกฎาคม 2566 tom_it 110 รายละเอียด...
9 ขายทอดตลาดอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 27 มิถุนายน 2566 tom_it 100 รายละเอียด...
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารตลาดสดสระทอง หลังที่ 3 21 มิถุนายน 2566 tom_it 91 รายละเอียด...
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 10 พฤษภาคม 2566 tom_it 146 รายละเอียด...
12 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) 3 พฤษภาคม 2566 tom_it 221 รายละเอียด...
13 ขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 26 เมษายน 2566 tom_it 163 รายละเอียด...
14 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ 24 เมษายน 2566 tom_it 176 รายละเอียด...
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒ หลัง 19 เมษายน 2566 tom_it 96 รายละเอียด...
16 ประมูลหาผู้ลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ 19 เมษายน 2566 tom_it 93 รายละเอียด...
17 ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ 19 เมษายน 2566 tom_it 125 รายละเอียด...
18 ประกาศขายทอดตลาดโรงพยาบาลศรีสมเด็จ 30 มีนาคม 2566 tom_it 240 รายละเอียด...
19 ประกาศขายทอดตลาดโรงพยาบาลเกษตรวิสัย 29 มีนาคม 2566 tom_it 185 รายละเอียด...
20 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 28 มีนาคม 2566 tom_it 83 รายละเอียด...
21 หลักสูตร "ระบบการคำนวณราคากลางและแนวทางการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้าง" 8 มีนาคม 2566 tom_it 145 รายละเอียด...
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 2 มีนาคม 2566 tom_it 185 รายละเอียด...
23 ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน 27 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 254 รายละเอียด...
24 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศบาลตำบลหนองพอก อาคาร คสล.3ชั้น 27 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 149 รายละเอียด...
25 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด 22 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 132 รายละเอียด...
26 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทำความเข้าใจในระบบE-GP เฟส 5" 7 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 145 รายละเอียด...
27 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมกรณีศึกษา" 7 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 141 รายละเอียด...
28 ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบแสดงผลภาพ สำหรับห้องประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 142 รายละเอียด...
29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 3 กุมภาพันธ์ 2566 tom_it 130 รายละเอียด...