ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ถ้าคุณมีทุกข์ ! เพราะ

ไม่ได้รับความเป็นธรรม ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่มหาดไทยทุจริต-ประพฤติมิชอบ-ไม่บริการประชาชน รู้เบาะแสยาเสพติด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง "ศูนย์ดำรงธรรม" ทั้งในกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดต่าง ๆ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2537 คำว่า "ดำรง" มาจากพระนามของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนบดีกระทรวงมหาดไทย คำว่า "ธรรม" หมายความถึงสิ่งที่ดีงาม ชอบธรรม ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ดังนั้น "ศูนย์ดำรงธรรม" จึงหมายถึงศูนย์กลางที่ธำรงความดีงาม ความชอบธรรม ความเป็นธรรมและความยุติธรรม ตามแนวทางการปฏิบัติราชการของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ดังนั้นหากคุณมีทุกข์และไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลาง หรือในส่วนภูมิภาค รวมตลอดถึง จากการปฏิบัติงานของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และจากเจ้าหน้าที่-ข้าราชการ-พนักงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ต่างๆ