เอกสารเผยแพร่อาเซียน

IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับเกษตรกร
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับเกษตรกร Read More...
IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน Read More...
IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC Read More...
0061512
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
109
137
61332
132
215
61512

Your IP: 3.231.220.225
Server Time: 2020-06-05 00:15:39

 image001

 

ตั้งอยู่บนเนินใจกลางเมืองเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐาน ว่าสร้างก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ดส่วนอุโบสถสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำ พิพัฒน์สัตยา ปัจจุบัน เป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรมและ สถานที่สอบธรรมสถานชื่อโรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ บริเวณผนังรอบอุโบสถมีลวดลายภาพวาด แสดงถึงพุทธ ประวัติ สวยงาม และมีค่าทางศิลปะ
   
   
   
   
    

วัดกลางมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด 
พระอารามหลวง ชั้นตรี

วัดกลางมิ่งเมือง  ตั้งอยู่เลขที่  ๔๒๙  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีเนื้อที่  ๗  ไร่  ๓  งาน  ๔๘  ตารางวา  อาณาเขตทิศเหนือจดถนนสุขบูรพา  ทิศใต้จดถนนผดุงพานิช  ทิศตะวันออกจดถนนเจริญพานิช  ทิศตะวันตกจดถนนดำรงราษฎร์วิถี  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  กว้าง  ๑๒.๕๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๐๙๐  ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๗  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๑  กุฏิสงฆ์จำนวน  ๙  หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ๒  หลัง  และตึกอีก  ๗  หลัง  และวิหารกว้าง  ๖เมตร  ยาว  ๓๕  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๖  เป็นอาคารคอนกรีต  ปูชนียวัตถุมีประธานในอุโบสถนามว่าพระพุทธมิ่งเมืองและปราสาทมิ่งเมือง  สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๑

วัดกลางมิ่งเมือง  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.   ๒๗๘๔  เดิมชื่อว่าวัดกลาง  เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด  สันนิฐานว่าสร้างมาตั้งแต่เมืองร้อยเอ็ดอยู่ในการปกครองของขอม  ในสมัยนายวิญญู  อังคณารักษ์  เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอเป็นราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญตั้งแต่วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๘  พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ  พ.ศ.๒๕๐๙  เขตวิสุงคามสีมากว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  การบริหารการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ 

รูปที่  ๑  พระครูหลักคำ  (วา) 

รูปที่  ๒ พระครูหลักคำ  สุทธวงศา 

รูปที่  ๓  พระครูเพ็ง 

รูปที่  ๔  พระครูตา  พ.ศ.  ๒๔๔๖  -  พ.ศ.๒๔๕๕ 

รูปที่  ๕  พระครูเพ็ญธรรมคุณ  พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๔๙๐ 

รูปที่  ๖  พระสุนทรธรรมประพุทธ  ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๕๒๘ 

รูปที่  7 พระสุนทรธรรมประพุทธ  พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๘ 

รูปที่  ๘  พระวิสุทธาจารคุณ  พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙ 

รูปที่  ๙  พระครูกิตติคุณวัฒน์  พ.ศ. ๒๕๓๙-ปัจจุบัน รักษาการแทนเจ้าอาวาส  เป็นต้นมา 

การศึกษามีโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑  และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๔

เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ด ส่วนอุโบสถสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย   ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ปัจจุบันเป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรมและสถานที่สอบธรรมสถาน บริเวณผนังรอบอุโบสถมีลวดลายภาพวาดแสดงถึงพุทธประวัติสวยงาม และมีค่าทางศิลปะ

ลิงค์น่าสนใจ