เอกสารเผยแพร่อาเซียน

IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับเกษตรกร
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับเกษตรกร Read More...
IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน Read More...
IMAGE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Wednesday, 20 August 2014
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC Read More...
0060169
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
15
60098
151
370
60169

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-21 03:23:46

การเตรียมการว่าด้วยประชาคมอาเซียน

          วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะเป็นวันเริ่มต้นของการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง ซึ่งหมายถึง การสิ้นสุดของการเป็นสมาคมอาเซียน ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2510 (ค.ศ.1967) โดยปริยาย

          แต่สมาคมอาเซียนและประชาคมอาเซียนนั้น ถือเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน ที่ต่างกันหลักๆ ก็คือ สมาคมอาเซียนเป็นเพียงการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ ตามสภาพการณ์และ

ตามเหตุการณ์และตกลงกันเป็นเรื่องๆไปโดยมีผลสําเร็จทางเศรษฐกิจสําคัญที่สุดในช่วงการเป็นสมาคมคือ ข้อตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีหรือการลดภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ส่วนการขยับขึ้นมาเป็นประชาคมอาเซียนนั้นถือเป็นภาคบังคับที่ต้องร่วมมือกัน เพราะมีกฎบัตรหรือธรรมนูญอาเซียน (Asean Charter) กํากับอยู่และเป้าหมายหลักก็คือ การรวมตัว (integration) ให้เป็นตลาดเดียวกันให้มากขึ้นและมากที่สุด ซึ่งมีการเตรียมการดําเนินการต่อเนื่องกันมาในกรอบสมาคม เพื่อเข้าสู่ความเป็นประชาคมมาโดยตลอดนอกเหนือจากการลดภาษีศุลกากร ก็มีเรื่องการลดขั้นตอนพิธีการด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง, การอํานวยความสะดวก, การบริหารจัดการการขนส่งผู้คนและสินค้าข้ามแดน, การเริ่มพัฒนาระบบการคมนาคมเพื่อให้เชื่อมโยงกันทั่วอาเซียนทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ,การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (7 อาชีพแล้ว) เพื่อให้ไปทํางานในประเทศของกันและกันได้ เป็นต้น

          แต่จนถึงปัจจุบัน ระบบภาษีภายในแต่ละประเทศยังต่างกัน กฎเกณฑ์ว่าด้วยการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ ยังต่างกัน กฎเกณฑ์การส่งเสริมและปกป้องการลงทุนก็ต่างกัน กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานรวมทั้งแรงงานต่างด้าวก็ยังแตกต่างกัน และอื่นๆ อีกมากมาย หมายความว่ายังมีงานที่จะต้องทําเพื่อปรับกฎเกณฑ์ระเบียบ มาตรฐานให้เท่าเทียมหรือเหมือนกัน เพื่อความสะดวกในการทําธุรกิจและลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ฉะนั้น การเตรียมการมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นตลาดเดียว เป็นประชาคมอาเซียนที่ต้องการการกํากับอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง คือต้องทําตามกฎบัตรอาเซียน และต้องทําตามพิมพ์เขียวอาเซียนทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าหมาย มิใช่ว่านั่งกันเฉยๆ พอถึงวันที่ 1 มกราคม 2559 แล้วทุกอย่างจะ หมายความว่า เป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบขึ้นมาทันทีด้วยตัวมันเอง

          ปัญหาใหญ่คือ ผู้คนยังไม่รู้จักความหมายของประชาคมอาเซียนกันทุกคน และที่รู้จักแล้ว ก็คิดว่าพอถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือวันที่ 1 มกราคม 2559 ทุกคนก็สามารถไปสมัครงาน ไปตั้งบริษัท ไปลงทุนในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้สะดวกเหมือนกระทําในบ้านของตนเอง ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวง และจะเป็นต้นเหตุสร้างความงุนงง และสับสนกันอย่างมาก

          ฉะนั้น ภาครัฐ ภาคสถาบันเอกชน ภาควิชาการศึกษา ภาคปกครองท้องถิ่น ภาคสื่อ ยังต้องร่วมช่วยกันเร่งให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อย่างไม่ลดละว่า การรวมตัวในขั้นสมาคมมาถึงไหนแล้วและจะส่งต่อไปในขั้นประชาคมอะไรบ้าง และงานใหม่ งานคั่งค้างของประชาคมที่สําคัญมีอะไรบ้าง และจะต้องดําเนินการกันต่อไปอย่างไร โดยใครบ้าง

 

          ช่วงรัฐบาลทหารเสมือนเป็นช่วงพักรบการเมือง บ้านเมือง สงบเรียบร้อย อํานวยให้สังคมได้หายใจ ได้มีเวลาเรียนรู้เสริมสร้างความเข้าอกเข้าใจ ทั้งโอกาสและความท้าทายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลทหารต้องใช้เวลาอีก 12 เดือนข้างหน้านี้ให้เป็นวาระชาติแห่งการเรียนรู้ในเรื่องประชาคมอาเซียน และขับเคลื่อนการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันเอกชน วิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อของชาติซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะน่าจะเป็นสื่อสําคัญยิ่งร่วมกับระบบ โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ โอกาส ความท้าทายและการแข่งขันกันในกรอบอาเซียน

          สังเกตได้ว่างบประมาณประจําปีของรัฐบาลนั้น มีการจัดงบว่าด้วย เรื่องอาเซียนให้ทุกหน่วยราชการ      ก็น่าจะมีการทบทวนโดยรัฐบาลทหารว่า ทุกหน่วยเอางบอาเซียนไปทําอะไร และได้ผลอย่างจริงจังต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียนหรือไม่แล้วจะบูรณาการกันอย่างไร ไม่ใช่ต่างคนต่างทําไร้เป้าหมายหลักและรอง หรือทํางานแบบ ขอไปที

          ที่คงต้องติวเข้มเป็นพิเศษ คือโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเหล่าทัพ สถาบันฝึกอบรมของกองทัพต่างๆ เพราะ เหล่าทัพคือกําลังขับเคลื่อนที่สําคัญของประเทศ ต้องเกี่ยวข้องสัมผัสกับผู้บริหารประเทศเป็นประจํา จะต้องมีความเข้าอกเข้าใจความเปลี่ยนแปลงจากเขตแดนทางกายภาพไปสู่เขตแดนทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน และมีมาตรการรับมือเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นอกจากนั้น สื่อในมือของกองทัพก็มีอยู่มากมาย สามารถใช้งานสื่อวิทยุ โทรทัศน์ของกองทัพให้เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนของคนไทยอย่างเข้มข้น เพราะนับจากวันนี้ก็เหลืออีกแค่ 14 เดือนเท่านั้น จะถึงเวลาที่ประกาศต่อชาวโลกไว้ว่าเราจะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน เราจะมัวรอช้ากับการเตรียมการให้ประชาชนชาวไทย ว่าด้วยประชาคมอาเซียนไม่ได้อีกแล้ว

ลิงค์น่าสนใจ