เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000011
วันนี้ 000043
วานนี้ 000645
เดือนนี้ 014526
เดือนก่อน 015283
ปีนี้ 047006
ปีก่อน 000000

หมวดหมู่ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
PMQA
กฏกระทรวง/ประกาศ
กรณีศึกษา/สัมมนา
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ขั้นตอนการใช้บริการ
ข้อมูล GIS
ความก้าวหน้าโครงการ
คำสั่ง หนังสือสั่งการ ประกาศ
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
นโยบายจังหวัด
ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด
ผลงานวิจัย/บทความ
พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ระเบียบ/มาตรฐานต่างๆ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัด
รายงานการประชุม ศอ.ปส.จ.รอ.
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด
รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่าย
รายงานการสถิติให้บริการ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานระบบ GFMIS ประจำเดือน
รายงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
สรุปแผนงาน/โครงการ ประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือราชการภายในสำนักงาน
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
แบบฟอร์มต่างๆ
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาจังหวัด
โครงสร้างสำนักงานจังหวัด