โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สะพานหนองขอน - บ้านนาคำ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัซบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เผยแพร่ข่าวสอบราคา-ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ
admin
Site Admin
โพสต์COLON 167
ลงทะเบียนเมื่อCOLON 02 ธ.ค. 2014, 10:28

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สะพานหนองขอน - บ้านนาคำ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัซบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โพสต์โดย admin » 12 ธ.ค. 2018, 09:32

๑. ซื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สะพานหนองขอน - บ้านนาคำ ตำบลอุ่มเม้า
อำเภอธวัซบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ท ีทำการปกครองอำเภอธวัซบุร จังหวัดรอยเอด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๒๘๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สะพานขอน - บ้านนาคำ
ตำบลลุ่มเม้า อำเภอธวัซบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ .๐ ๐ เมตร ยาว ๒,๔๒๔ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๔,๔๔๔ เมตร ไหล่ทางดิน ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๔๐ พร้อมดิงตั้งบ้ายต่างๆ
ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ .๐ ๐ เมตร ยาว ๒,๔๖๗ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๔,๘๐๒ เมตร ไหล่ทางดิน ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๔๐ พร้อมติงตั้งบ้ายต่างๆ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ เป็นเงิน ๑๔,๘๘๗,๐๐๐ บาทราคา/หน่วย

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี
043569070

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron