หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกาศและแก้ไขเปลี่ยนแปลงการขายทอดตลาด รถยนต์/รถจักรยานยนต์ 4 คัน(ทต.ปทุมรัตต์)

โพสต์แล้วCOLON 26 มี.ค. 2019, 09:49
โดย admin

ตามที่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215(1) โดยวิธีการขายทอดตลาด นั้น (หนังสือ ที่ รอ 52902/149 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562)

เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ จึงขอส่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ (หนังสือ ที่ รอ 52902/170 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562)


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ โทรศัพท์หมายเลข 0-4358-7122 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

นายวิกุล ลาตวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์