หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การขายทอดตลาดรถดับเพลิง และรถจักรยานยนต์(ทต.ปทุมรัตต์)

โพสต์แล้วCOLON 13 มิ.ย. 2019, 12:44
โดย admin

ตามที่เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215(1) โดยวิธีการขายทอดตลาด นั้น (หนังสือ ที่ รอ 52902/391 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562)

เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ จึงขอส่งประกาศฯเรื่อง การขายทอดตลาดรถดับเพลิง ทะเบียน น-3148 ร้อยเอ็ด และรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ง-3939 ร้อยเอ็ด


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ โทรศัพท์หมายเลข 0-4358-7122 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

นายวิกุล ลาตวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์