หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด)

โพสต์แล้วCOLON 16 มี.ค. 2020, 11:47
โดย admin
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย

ณ สถานที่ปิดประกาของหน่วยงานภาครัฐ นั้น

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ษ.2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563

นายสมพงษ์ ศิริบาล

ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด