เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000004
วันนี้ 000063
วานนี้ 000275
เดือนนี้ 011902
เดือนก่อน 008672
ปีนี้ 029099
ปีก่อน 000000

ดาวน์โหลด

คู่มือประชาชน

รายการ วันที่ สถิติ
22 : การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) 18 ต.ค. 58 9
21 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต) 28 ส.ค. 58 10
20 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 28 ส.ค. 58 9
19 : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 28 ส.ค. 58 10
18 : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต) 28 ส.ค. 58 9
17 : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 28 ส.ค. 58 10
16 : การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 28 ส.ค. 58 9
15 : การออกใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 28 ส.ค. 58 9
14 : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานทีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานทีใช้ลักษณะทีสาม 28 ส.ค. 58 10
13 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ลักษณะที่สามกรณีใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบทรงกระบอก (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต) 26 ส.ค. 58 9
12 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ลักษณะที่สามกรณีใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบทรงกระบอก (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 26 ส.ค. 58 9
11 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ลักษณะที่สามกรณีใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต) 26 ส.ค. 58 9
10 : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ลักษณะที่สามกรณีใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 26 ส.ค. 58 9
9 : การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1) (ส่วนภูมิภาค) 21 ก.ค. 58 9
8 : การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว (ส่วนภูมิภาค) 21 ก.ค. 58 9
7 : การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) 21 ก.ค. 58 9
6 : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) / ขยายโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) 21 ก.ค. 58 9
5 : การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ 18) 17 ก.ค. 58 9
4 : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ 7) 16 ก.ค. 58 10
3 : การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ (แบบแร่ 12) 16 ก.ค. 58 9
2 : การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น (แบบแร่ 13) 16 ก.ค. 58 9
1 : การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ 16) 16 ก.ค. 58 9

ทั้งหมด 52 แถว : 2