.....ลักษณะภูมิอากาศของทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นแบบมรสุมร้อนชื้น (Tropical Monsoon) ที่มีช่วงฝนตกหนัก 2 ช่วง คือ ต้นฤดูเพาะปลูก (พ.ค.-มิ.ย.) ในระยะนี้เกษตรกรต้องเตรียมแปลงตกกล้าและแปลงนา บางปีฝนช่วงนี้มาล่า แต่บางปีก็มาเร็ว ไม่แน่นอนเสมอไป หลังจากฝนช่วงแรกแล้ว ก็จะเกิดฝนทิ้งช่วง โดยจะมีระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ คือ ในระหว่างเดือนกรกาคม ซึ่งไม่แน่นอนเสมอไป ซึ่งในระยะนี้เกษตรกรมความต้องการน้ำเพื่อใช้หล่อเลี้ยงแปลงกล้าเพื่อให้รอดตายและเจริญเติบโตพอที่จะ ใช้ปักดำได้เมื่อฝนตกหนักช่วงที่สอง โดยทั่วไปชาวนาจะเริ่มดำนาระหว่างปลายเดือนกรกฎาคม ถึง ต้นเดือนสิงหาคม โดยที่ฝนตกหนักช่วงที่สองจะอยู่ปลายฤดูเพาะปลูก (ส.ค.-ต.ค.)

บริเวณเขตทุ่งกุลาร้องไห้มีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยปีละ 1,300 มิลลิเมตร (สูงสุดเฉลี่ย 1,400 มิลลิเมตร ทางทิศใต้ส่วนที่ติดกับแม่น้ำมูล ต่ำสุดเฉลี่ย 1,150 มิลลิเมตร ทางตอนบนของพื้นที่โครงการ) อุณหภูมิรายปีเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส (สูงสุดเฉลี่ย 32.0 องศาเซลเซียส ต่ำสุดเฉลี่ย 22.0 องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ์ รายปีเฉลี่ย 71.0% (สูงสุดเฉลี่ย 83.0% ต่ำสุดเฉลี่ย 52.0%) อัตรากระระเหยต่อปี 1,714.7 มิลลิเมตร (สูงสุดเฉลี่ยต่อเดือน 185.1 มิลลิเมตร ต่ำสุดเฉลี่ยต่อเดือน 105.6 มิลลิเมตร) (พ.ศ.2509-2538)