ระกาศประกวดราคาจังหวัดร้อยเอ็ด เริ่ม     มกราคม 2544   
update ข้อมูุลเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549       กรุณา กดปุ่ม F 5  หรือ  Refesh  ด้วยครับ 
ข่าวประกวดราคาจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและ ข่าวประกวดราคาหน่วยงานส่วนกลางคลิ๊กที่นี่

  ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ           รักชาติ  รักแผ่นดิน หยุดโกงกิน ก่อนสิ้นชาติ                   เชิดชูคนซื่อสัตย์  ร่วมกำจัดคนโกงกิน           ทุจริตคอร์รัปชัน คือ มหันตภัยทำลายชาติ                  ชนในชาติทุจริต  สังคมวิกฤติ  เศรษฐกิจล่มจม         รวมพลังปราบทุจริต ภารกิจไทยทั้งชาติ                  รักชาติ รักศักดิ์ศรี  หยุดเสียที  คอร์รัปชัน         ปราบคนทุจริต ผลิตคนซื่อสัตย์  ราษฎร์รัฐรุ่งเรือง                  
 

เรื่อง

กำหนดขาย/รับแบบ

ราคากลาง

กำหนดยื่นซอง

สถานที่ติดต่อ

วันที่ up load

ประกวดราคาขายไม้ยูคาลิปตัสในที่สาธารณะ 7 ก.พ.-8 มี.ค.49 5,066,600.- 9  มี.ค.49 อบต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4354--6111
ในวัน/เวลาราชการ
10 ก.พ.2549
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่บ้านแสนสี ม.4 ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด(แก้ไขเพิ่มเติม) 14-27 ก.พ. 49 3,000,000.- 13 มี.ค.49 อบต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4354-6155 ในวันเวลาราชการ
20 ก.พ.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E1/2549  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 13 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 20 ก.พ.- 3 มี.ค.49 3,000,000.- ยื่นเอกสารประมูล
13 มี.ค.49
อบต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-43-544053
22 ก.พ.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 9 23 ก.พ.- 9 มี.ค.49 1,500,000.- 10 มี.ค.49 อบต.บึงงาม กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4351-8261 ในวันเวลาราชการ
23 ก.พ.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 22 ก.พ.- 2 มี.ค.49 3,000,000.- ยื่นเอกสารประมูล
9 มี.ค.49
อบต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4361-1095 ในวันเวลาราชการ
23 ก.พ.2549
สอบราคาจ้างเหมาถมดินและลงหินลูกรังปรับปรุงถนนและลงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 ต.อาจสามารถฯ 24ก.พ.- 9 มี.ค.49 122,700.- 10 มี.ค.49 อบต.อาจสามรถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4359-9339 ในวันเวลาราชการ
27 ก.พ.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ต.อาจสามารถฯ 24ก.พ.- 9 มี.ค.49 192,900.- 10 มี.ค.49 อบต.อาจสามรถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4359-9339 ในวันเวลาราชการ
27 ก.พ.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.อาจสามารถฯ 24ก.พ.- 9 มี.ค.49 175,700.- 10 มี.ค.49 อบต.อาจสามรถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4359-9339 ในวันเวลาราชการ
27 ก.พ.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.อาจสามารถฯ 24ก.พ.- 9 มี.ค.49 192,900.- 10 มี.ค.49 อบต.อาจสามรถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4359-9339 ในวันเวลาราชการ
27 ก.พ.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3  ต.อาจสามารถฯ 24ก.พ.- 9 มี.ค.49 149,100.- 10 มี.ค.49 อบต.อาจสามรถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4359-9339 ในวันเวลาราชการ
27 ก.พ.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ต.อาจสามารถฯ 24ก.พ.- 9 มี.ค.49 149,100.- 10 มี.ค.49 อบต.อาจสามรถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4359-9339 ในวันเวลาราชการ
27 ก.พ.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตถนนดิน 27 ก.พ.- 10 มี.ค.49 134,000.- 13 มี.ค.49 อบต.ดงสิงห์ อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4354-4702 ในวันเวลาราชการ
27 ก.พ.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตถนนดิน 27 ก.พ.- 10 มี.ค.49 100,000.- 13 มี.ค.49 อบต.ดงสิงห์ อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4354-4702 ในวันเวลาราชการ
27 ก.พ.2549
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังในเขต อบต.เมืองหงส์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ.2549 ( 8 โครงการ) 24 ก.พ.- 9 มี.ค.49 - 10 มี.ค.49 อบต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4356-1318,0-4361-2007  ในวันเวลาราชการ
27 ก.พ.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบครึ่งท่อน
(2 โครงการ)
23 ก.พ.- 9 มี.ค.49 450,000.- และ
437,000.-
10 มี.ค.49 อบต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4361-1046  ในวันเวลาราชการ
27 ก.พ.2549
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 23 ก.พ.- 9 มี.ค.49 415,000.- 10 มี.ค.49 อบต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4361-1046  ในวันเวลาราชการ
27 ก.พ.2549
สอบราคาซื้อู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก(Incubator) 23 ก.พ.-14 มี.ค.49 - 23 ก.พ.-14 มี.ค.49 ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โทร.0-4351-8200 ต่อ 311 ในวันเวลาราชการ
1 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อครื่องพ่นสารเคมีชนิดพ่นหมอกควัน ขนาดเล็กหนึ่งคนหิ้ว สามารถสะพายไหล่ได้ 27 ก.พ.-12 มี.ค.49 350,000.- 13 มี.ค.49  งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันเวลาราชการ 1 มี.ค.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 27 ก.พ.-12 มี.ค.49 119,000.- 13 มี.ค.49  งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันเวลาราชการ 1 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27 ก.พ.-12 มี.ค.49 119,000.- 13 มี.ค.49  งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันเวลาราชการ 1 มี.ค.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (2 โครงการ) 3-13 มี.ค.49 4,500,000.-และ 1,500,000.- 16 มี.ค.49 อบต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4353-3337 ในวันเวลาราชการ
1 มี.ค.2549

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 24 ก.พ.- 9 มี.ค.49 166,000.- 10 มี.ค.49 อบต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4361-1076 ในวันเวลาราชการ
1 มี.ค.2549
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 24 ก.พ.- 9 มี.ค.49 307,000.- 10 มี.ค.49 อบต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4361-1076 ในวันเวลาราชการ
1 มี.ค.2549
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายหมู่ที่ 6 - ถนนลาดยาง 2387 24 ก.พ.- 9 มี.ค.49 195,300.- 10 มี.ค.49 อบต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4361-1076 ในวันเวลาราชการ
1 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านเหล่างาม หมู่ที่ 2 24 ก.พ.- 9 มี.ค.49 158,000.- 10 มี.ค.49 อบต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 ในวันเวลาราชการ
1 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายจาก ม.4 ถึง ม.2 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 24 ก.พ.- 9 มี.ค.49 605,000.- 10 มี.ค.49 อบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4357-5328 ในวันเวลาราชการ
1 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (5 สาย) 24 ก.พ.- 9 มี.ค.49 974,000.- 10 มี.ค.49 อบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4357-5328 ในวันเวลาราชการ
1 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 24 ก.พ.- 9 มี.ค.49 445,000.- 10 มี.ค.49 อบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4357-5328 ในวันเวลาราชการ
1 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (5 สาย) 24 ก.พ.- 9 มี.ค.49 549,000.- 10 มี.ค.49 อบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4357-5328 ในวันเวลาราชการ
1 มี.ค.2549
ประมูลซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาคว้นคว้า จำนวน 109 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28ก.พ.- 9 มี.ค.49 - ยื่นเอกสารประมูล
17 มี.ค.49
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0-4351-9493 ในวันเวลาราชการ 3 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.หนองสิม-บ.ไคร่นุ่น ต.นาแซงถึง บ.ดงกลาง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 28ก.พ.- 10 มี.ค.49 1,998,000.- 28ก.พ.- 10 มี.ค.49 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0-4351-9493 ในวันเวลาราชการ 3 มี.ค.2549
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อวัสดุลาดยาง(ตามประกาศเลขที่ 21/2549 ลว.31 ม.ค.49) - - - รายละเอียดสอบถามที่ อบจ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4351-9493 ในวันเวลาราชการ
3 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อวัสดุลาดยาง 28 ก.พ.- 10 มี.ค.49 1,998,000.- 28 ก.พ.- 10 มี.ค.49 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0-4351-9493 ในวันเวลาราชการ 3 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2 หลัง ต.ในเมือง จ.ร้อยเอ็ด 28 ก.พ.- 10 มี.ค.49 258,000.- 28 ก.พ.- 10 มี.ค.49 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0-4351-9493 ในวันเวลาราชการ 3 มี.ค.2549
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1,3,9 ต.เด่นราษฎร์ กิ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด(3 โครงการ) 1-14 มี.ค.49 - 15 มี.ค.49 อบต.เด่นราษฎร์ กิ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
โทร.04350-6255,0-4350-6256
3 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน และลงหินลูกรังถนนดินภายในเขต อบต.เกษตรวิสัย(2 โครงการ) 28ก.พ.- 22 มี.ค.49 - 23 มี.ค.49 อบต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4354-0394 ในวันเวลาราชการ
3 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง 2-15 มี.ค.49 259,500.- 16 มี.ค.49 อบต.ราชธานี  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4354-4224  ในวันเวลาราชการ
3 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 2-15 มี.ค.49 206,000.- 16 มี.ค.49 อบต.ราชธานี  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4354-4224  ในวันเวลาราชการ
3 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อ จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม 2-15 มี.ค.49 180,000.- 16 มี.ค.49 อบต.ราชธานี  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4354-4224  ในวันเวลาราชการ
3 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 15 1-13 มี.ค.49 1,170,000.- 14 มี.ค.49 สนง.ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร.0-4351-6063  ในวันเวลาราชการ
3 มี.ค.2549
สอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ 14 1-15 มี.ค.49 150,000.- 16 มี.ค.49 อบต.ดอกล้ำ  อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
  ในวันเวลาราชการ
3 มี.ค.2549
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินหมู่ที่ 3 1-15 มี.ค.49 200,000.- 16 มี.ค.49 อบต.ดอกล้ำ  อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
  ในวันเวลาราชการ
3 มี.ค.2549
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ) 1-13 มี.ค.49 580,000.- 1-13 มี.ค.49 เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4363-2125 ต่อ 804  ในวันเวลาราชการ 3 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างจุดพักบริการประชาชนและการท่องเที่ยว หมู่ที่ 3 1-13 มี.ค.49 1,468,000.- 1-13 มี.ค.49 เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4363-2125 ต่อ 804  ในวันเวลาราชการ 3 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.รพช.กู่กาสิงห์ ช่วงหมู่ที่ 9 1-13 มี.ค.49 232,800.- 1-13 มี.ค.49 เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4363-2125 ต่อ 804  ในวันเวลาราชการ 3 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในเขตเทศบาล ต.ปทุมรัตต์(5 โครงการ) 1-15 มี.ค.49 200,000.- 16 มี.ค.49 กองคลัง เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4358-7122  ในวันเวลาราชการ 3 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 2-16 มี.ค.49 145,000.- 17 มี.ค.49 อบต.หนองแวง  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ในวันและเวลาราชการ
6 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15  ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 2-16 มี.ค.49 154,600.- 17 มี.ค.49 อบต.หนองแวง  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ในวันและเวลาราชการ
6 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 2-16 มี.ค.49 142,300.- 17 มี.ค.49 อบต.หนองแวง  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ในวันและเวลาราชการ
6 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยใช้แรงงานราษฎรบ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 2-16 มี.ค.49 127,700.- 17 มี.ค.49 อบต.หนองแวง  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ในวันและเวลาราชการ
6 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยใช้แรงงานราษฎรบ้านหนองผึ้ง  หมู่ที่ 7 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 2-16 มี.ค.49 120,700.- 17 มี.ค.49 อบต.หนองแวง  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ในวันและเวลาราชการ
6 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับก่อนประถมศึกษา 3-15 มี.ค.49 190,800.- 16 มี.ค.49  งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร.0-4351-1222 ต่อ 128,129 ในวันเวลาราชการ 7 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3-16 มี.ค.49 626,420.- 17 มี.ค.49  งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร.0-4351-1222 ต่อ 128,129 ในวันเวลาราชการ 7 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถมดิน หมู่ที่ 3 และ 5 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 และ 8 ก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการ อบต.บ่อพันขัน ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด(4 โครงการ) 6-17 มี.ค.49 - 20 มี.ค.49  ที่ทำการ อบต.บ่อพันขัน ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4361-1259  ในวันเวลาราชการ 7 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำและขุดลอกหนอง ภายในเขตเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด (4 โครงการ) 28 ก.พ.-15 มี.ค.49 - 28 ก.พ.-15 มี.ค.49  กองคลัง เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4358-7122  ในวันเวลาราชการ 7 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด (จำนวน 6 โครงการ) 28 ก.พ.-15 มี.ค.49 - 28 ก.พ.-15 มี.ค.49  กองคลัง เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4358-7122  ในวันเวลาราชการ 7 มี.ค.2549
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 4-17 มี.ค.49 - 20 มี.ค.49 อบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4357-5328  ในวันเวลาราชการ 7 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4 3-17 มี.ค.49 138,000.- 20 มี.ค.49 อบต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-7389 ,0-1799-4838 และ 0-4743-8730 ในวันและเวลาราชการ 9 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(4 โครงการ) 3-17 มี.ค.49 - 20 มี.ค.49 อบต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-7389 ,0-1799-4838 และ 0-4743-8730 ในวันและเวลาราชการ 9 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคันคูคลอง บ้านโนนทัน  หมู่ที่ 4 6-17 มี.ค.49 228,000.- 20 มี.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคันคูคลอง บ้านโนนโพธิ์  หมู่ที่ 5 6-17 มี.ค.49 171,000.- 20 มี.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านโนนจาน  หมู่ที่ 7 6-17 มี.ค.49 265,000.- 20 มี.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านโนนสง่า  หมู่ที่ 3 6-17 มี.ค.49 265,000.- 20 มี.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน  หมู่ที่ 7 6-17 มี.ค.49 283,000.- 21 มี.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองรอบป่าช้าส้มโฮง บ้านขนวน  หมู่ที่ 6 6-17 มี.ค.49 265,000.- 21 มี.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรังบ้านหนองส่วย สายบ้านหนองส่วย - บ้านเขวาโคก 6-17 มี.ค.49 171,000.- 21 มี.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการ ลงลูกรังถนนดิน  บ้านขนวน  หมู่ที่ 6 6-17 มี.ค.49 150,000.- 21 มี.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหน้าดินพร้อมขน - ย้าย บ้านโนนสง่า 6-17 มี.ค.49 112,000.- 20 มี.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสง่า 6-17 มี.ค.49 112,000.- 20 มี.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาทำระบบออกซิเจนไปล์ไลน์ 6-15 มี.ค.49 - 6-15 มี.ค.49 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4353-1360 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 6-19 มี.ค.49 2,00,000.- 20 มี.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
โทร.0-4351-1222 ต่อ141 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน  หมู่ที่ 10 บ้านส้มป่อย 7-21 มี.ค.49 150,748.- 22 มี.ค.49 อบต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8 บ้านน้อยคำเม็ก 7-21 มี.ค.49 195,600.- 22 มี.ค.49 อบต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
โครงการขุดลอกห้วยส้มป่อยตอนล่าง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าขุมมัน 7-21 มี.ค.49 180,000.- 22 มี.ค.49 อบต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
โครงการขุดลอกห้วยขอนแดง  หมู่ที่ 6 บ้านท่าสะอาด 7-21 มี.ค.49 110,880.- 22 มี.ค.49 อบต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน  หมู่ที่ 3 บ้านดงขี้นาค 7-21 มี.ค.49 109,504.- 22 มี.ค.49 อบต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านโคกกลาง 7-21 มี.ค.49 182,450.- 22 มี.ค.49 อบต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
 ในวันและเวลาราชการ
9 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยอัตโนมัติ(จำนวน 3 เครื่อง) 3-20 มี.ค.49 - 3-20 มี.ค.49 ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-8200 ต่อ 311 ในวันและเวลาราชการ 9 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 7-21 มี.ค.49 369,000.- 21 มี.ค.49 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด  โทร.0-4356-9116 ในวันและเวลาราชการ 9 มี.ค.2549
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าอาคาร1 ร.ร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม - - เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ในวันและเวลาราชการ 14 มี.ค.2549
ประมูลราคาให้เช่าทรัพย์สิน บัดนี้- 27 มี.ค.49 - 28 มี.ค.49 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ในวันและเวลาราชการ 14 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาDextrose5%) 7-23 มี.ค.49 - 7-23 มี.ค.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 14 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา0.9%Normal Saline Solution) 7-23 มี.ค.49 - 7-23 มี.ค.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 14 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง 9-23 มี.ค.49 200,000.- 24 มี.ค.49

อบต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4354-6547 ในวันและเวลาราชการ

14 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างขุดเจาะบาดาล 9-23 มี.ค.49 147,000.- 24 มี.ค.49

อบต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4354-6547 ในวันและเวลาราชการ

14 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างขุดลอกบ่อน้ำ 9-23 มี.ค.49 180,000.- 24 มี.ค.49

อบต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4354-6547 ในวันและเวลาราชการ

14 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา 9-23 มี.ค.49 202,000.- 24 มี.ค.49

อบต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4354-6547 ในวันและเวลาราชการ

14 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งศรีเมืองฯ 10-23 มี.ค.49 620,000.- 24 มี.ค.49

อบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4357-5328 ในวันและเวลาราชการ

14 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งศรีเมืองฯ 10-23 มี.ค.49 494,000.- 24 มี.ค.49

อบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4357-5328 ในวันและเวลาราชการ

14 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 25,000 บีทียู(4 เครื่อง) 10-23 มี.ค.49 132,000.- 24 มี.ค.49

อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4359-1243 ในวันและเวลาราชการ

14 มี.ค.2549
เรียกสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 1/2549 (4 โครงการ) 8-22 มี.ค.49 - 23 มี.ค.49

อบต.หนองตาไก้  จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4354-5687 ในวันและเวลาราชการ

14 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมา ต่อเติมอาคารหอประชุม 14-28 มี.ค.49 264,000.- 29 มี.ค.49

อบต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4357-7217 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาก่อสร้างระบบประปาแบบบ่อบาดาล บ้านตำแย หมู่ที่ 11 (ฉบับที่ 17/2549) 14-28 มี.ค.49 264,000.- 29 มี.ค.49

อบต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4351-8512 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9 (ฉบับที่ 18/2549)(มีประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เมื่อ27มี.ค.49) 15-30 มี.ค.49 188,000.- 31 มี.ค.49

อบต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4351-8512 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข(ซอย 3) หมู่ที่ 10 (ฉบับที่ 19/2549) 15-30 มี.ค.49 142,880.- 31 มี.ค.49

อบต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4351-8512 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข(ซอย 6) หมู่ที่ 10 (ฉบับที่ 20/2549)(มีประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เมื่อ27มี.ค.49) 15-30 มี.ค.49 126,180.- 31 มี.ค.49

อบต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4351-8512 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 (ฉบับที่ 21/2549)(มีประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เมื่อ27มี.ค.49) 15-30 มี.ค.49 274,360.- 31 มี.ค.49

อบต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4351-8512 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 (ฉบับที่ 22/2549)(มีประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เมื่อ27มี.ค.49) 15-30 มี.ค.49 321,750.- 31 มี.ค.49

อบต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4351-8512 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 (ฉบับที่ 23/2549) 15-30 มี.ค.49 140,000.- 31 มี.ค.49

อบต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4351-8512 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาลดาล 13-24 มี.ค.49 160,000.- 27 มี.ค.49

อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยเหนือวัดอุดมวารี หมู่ที่ 5 ต.ธงธานี 13-27 มี.ค.49 127,000.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016 ,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนราษฎรสันติ หมู่ที่ 9 ต.ธงธานี 13-27 มี.ค.49 250,000.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา บ้านขาม หมู่ที่ 13 ต.บึงนคร 13-27 มี.ค.49 158,000.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนราษฎรสันติ หมู่ที่ 9 ต.ธงธานี 13-27 มี.ค.49 381,000.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนอุดรพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.บึงนคร 13-27 มี.ค.49 370,000.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสำราญจิตร หมู่ที่ 3 ต.บึงนคร 13-27 มี.ค.49 203,000.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสัมพันธ์ไมตรี หมู่ที่ 2 ต.บึงนคร 13-27 มี.ค.49 466,000.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศรีนคร หมู่ที่ 7 ต.ธงธานี 13-27 มี.ค.49 399,000.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 1 ต.บึงนคร 13-27 มี.ค.49 263,000.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนบึงนคร หมู่ที่ 13 ต.บึงนคร 13-27 มี.ค.49 370,000.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาขยายท่อเมนประปา บ้านธวัชบุรี หมู่ที่ 8 ต.ธงธานี 13-27 มี.ค.49 260,000.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาขยายท่อเมนประปา บ้านธวัชบุรี หมู่ที่ 7 ต.ธงธานี 13-27 มี.ค.49 167,000.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาขยายท่อเมนประปา บ้านธวัชบุรี หมู่ที่ 7 ต.ธงธานี 13-27 มี.ค.49 126,000.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาขยายท่อเมนประปา บ้านธวัชบุรี หมู่ที่ 7 ต.ธงธานี 13-27 มี.ค.49 207,500.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาขยายท่อเมนประปา บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ต.ธงธานี 13-27 มี.ค.49 110,000.- 13-27 มี.ค.49

เทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ 15-27 มี.ค.49 - 15-27 มี.ค.49

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(2) 15-27 มี.ค.49 - 15-27 มี.ค.49

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อครื่องตรวจจอประสาทตาอย่างอ้อมชนิดมอง2ตาแบบรูม่านตาขนาดเล็ก ชนิดสวมหัว 15-27 มี.ค.49 - 15-27 มี.ค.49

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ

15 มี.ค.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 01/2549 การจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยพิทักษ์บำรุง 16-24 มี.ค.49 1,558,000.- 3 เม.ย.49

เทศบาลตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4356-9096 ในวันและเวลาราชการ

23 มี.ค.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 02/2549 การจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทางหลวงชนบท 16-24 มี.ค.49 1,722,000.- 3 เม.ย.49

เทศบาลตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4356-9096 ในวันและเวลาราชการ

23 มี.ค.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 03/2549 การจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู คสล.พร้อมฝาปิดฯ 16-24 มี.ค.49 278,800.- 3 เม.ย.49

เทศบาลตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4356-9096 ในวันและเวลาราชการ

23 มี.ค.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 04/2549 การจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู คสล.พร้อมฝาปิด ถ.มิ่งเมืองทิศตะวันตก 16-24 มี.ค.49 1,870,000.- 3 เม.ย.49

เทศบาลตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4356-9096 ในวันและเวลาราชการ

23 มี.ค.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 05/2549 การจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ  ถ.มิ่งเมืองทิศตะวันออก 16-24 มี.ค.49 256,250.- 3 เม.ย.49

เทศบาลตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4356-9096 ในวันและเวลาราชการ

23 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างก่อสร้างประตูรั้วตาข่าย-ป้ายชื่อ และถนน คสล. 20-31 มี.ค.49 349,300.- 3 เม.ย.49

สนง.สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน  จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4356-1076 ในวันและเวลาราชการ

23 มี.ค.2549
ประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15-24 มี.ค.49 3,000,000.- 31 มี.ค.49

อบต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4357-4097  ในวันและเวลาราชการ

23 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อเต้นท์ ขนาด4.00ม.*12.00ม.จำนวน 10 หลัง 17-30 มี.ค.49 300,000.- 31 มี.ค.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141  ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 15-27 มี.ค.49 539,206.- 28 มี.ค.49

การศึกษา/กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 128,129  ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 21-29 มี.ค.49 5,690,000.- ยื่นเอกสารประมูล
 10 เม.ย.49

กองการศึกษา งานการเงินและพัสดุ  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 128,129  ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง 21-29 มี.ค.49 8,330,000.- ยื่นเอกสารประมูล
 10 เม.ย.49

กองการศึกษา งานการเงินและพัสดุ  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 128,129  ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนหลังธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด 20-31 มี.ค.49 590,000.- 3 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลำห้วยเหนือ ซอย 3 20-31 มี.ค.49 515,000.- 3 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสะพานเทศบาล 1 20-31 มี.ค.49 1,990,000.- 3 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนเทวาภิบาล ซอย 8/1 20-31 มี.ค.49 409,000.- 3 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนเพลินจิต ซอย1 20-31 มี.ค.49 1,000,000.- 3 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย23 20-31 มี.ค.49 550,000.- 3 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย32 20-31 มี.ค.49 1,190,000.- 3 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนคุ้มวัดป่าเรไรฝั่งทิศตะวันตก(ต่อจากโครงการเดิม) 20-31 มี.ค.49 1,760,000.- 3 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย11 20-31 มี.ค.49 660,000.- 3 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนเทวาภิบาล ซอย19 20-31 มี.ค.49 550,000.- 3 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย36/1 20-31 มี.ค.49 490,000.- 3 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ 20-31 มี.ค.49 1,995,000.- 3 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงซ่อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 20-31 มี.ค.49 840,000.- 3 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยก ถ.สุริยะเดชบำรุงตัดกับ ถ.ราชการดำเนิน 20 มี.ค.-7 เม.ย.49 850,000.- 10 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ถ.เพลินจิตตัดกับ ถ.ผดุงพานิช 20 มี.ค.-7 เม.ย.49 480,000.- 10 เม.ย.49

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินลูกรัง และซ่อมแซมถนนดินภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.เกษตรวิสัย(4โครงการ) 13-27 มี.ค.49 - 28 มี.ค.49

อบต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4353-0394 ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างของ อบต.ศรีโคตรฯ(5 โรงการ) 16-30 มี.ค.49 - 31 มี.ค.49

อบต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด   ในวันและเวลาราชการ

24 มี.ค.2549
การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21-27 มี.ค.49 8,424,650.- 31 มี.ค.49

สนง.ปฏิรูปที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4351-5388 ในวันและเวลาราชการ

27 มี.ค.2549
ประมูลซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง(อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) ประจำปีงบฯ2549 24-28 มี.ค.49 - 3 เม.ย.49 เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร.0-4351-3542 ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
สอบราคาโครงการลงหินคลุก จำนวน 2 โครงการ 23มี.ค.- 5 เม.ย.49 - 7 เม.ย.49 อบต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4354-5720 ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.11 23-31 มี.ค.49 3,000,000.- 11 เม.ย.49 อบต.หน่อม
โทร.0-4357-5231 ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
ประกวดราคาจ้างโยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่1/2549 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.6 23-31 มี.ค.49 3,000,000.- 11 เม.ย.49 อบต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4362-1181 ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
ประกวดราคาจ้างโยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่2/2549 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.13 23-31 มี.ค.49 - 11 เม.ย.49 อบต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4362-1181 ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2549 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.4,19(มีประกาศแก้ไขใหม่สอบถามหน่วยงานออกประกาศ) 23 มี.ค.-25 เม.ย.49
แก้ใหม่เป็น
23มี.ค.-18เม.ย.49
3,000,000.- 24 เม.ย.49 อบต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4357-9433 ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
แก้ไขเมื่อ
5 เม.ย.49
สอบราคาซื้อ-จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2549 จำนวน 5 โครงการ 27 มี.ค.-10 เม.ย.49 - 11 เม.ย.49 อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4359-0362 ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อโคพันธุ์เนื้อ 17-30 มี.ค.49 300,000.- 31 มี.ค.49 อบต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4361-1087 ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองคูบอน ม.15 17-30 มี.ค.49 388,500.- 4 เม.ย.49 อบต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โทร.-   ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 27 มี.ค.- 10 เม.ย.49 200,000.- 11 เม.ย.49 อบต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4357-7217  ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
เรียกสอบราคาซื้อ(ครุภัณฑ์สำนักงาน)เครื่องปรับอากาศ เลขที่ 1/2549 27 มี.ค.- 10 เม.ย.49 110,000.- 11 เม.ย.49 อบต.หนองตาไก้  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4354-5687 ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนน 21 มี.ค.- 3 เม.ย.49 258,000.- 4 เม.ย.49 อบต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4357-4323 ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านเหล่า 21 มี.ค.- 3 เม.ย.49 258,000.- 4 เม.ย.49 อบต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4357-4323 ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพนเมือง 21 มี.ค.- 3 เม.ย.49 146,000.- 4 เม.ย.49 อบต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4357-4323 ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกอก 21 มี.ค.- 3 เม.ย.49 258,000.- 4 เม.ย.49 อบต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4357-4323 ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  บ้านโนน 21 มี.ค.- 3 เม.ย.49 258,000.- 4 เม.ย.49 อบต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4357-4323 ในวันเวลาราชการ
28 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อประปาเข้าบ้านเปลือยหัวสะพาน ม.12 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 24 มี.ค.- 12 เม.ย.49 297,000.- 18-21 เม.ย.49 สนง.ประปาร้อยเอ็ด โทร.0-4351-1513,0-4351-1350 ในวันเวลาราชการ 31 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อประปาเข้าบ้านหนองทุ่งมน ม.7 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 24 มี.ค.- 12 เม.ย.49 393,000.- 18-21 เม.ย.49 สนง.ประปาร้อยเอ็ด โทร.0-4351-1513,0-4351-1350 ในวันเวลาราชการ 31 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อประปาเข้าบ้านทุ่งนาหลวง ม.5 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 24 มี.ค.- 12 เม.ย.49 166,000.- 18-21 เม.ย.49 สนง.ประปาร้อยเอ็ด โทร.0-4351-1513,0-4351-1350 ในวันเวลาราชการ 31 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านแมกไม้ ต.หมูม้น กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 24 มี.ค.- 12 เม.ย.49 1,448,000.- 18-21 เม.ย.49 สนง.ประปาร้อยเอ็ด โทร.0-4351-1513,0-4351-1350 ในวันเวลาราชการ 31 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบายน้ำในรางวี(ท่อระบายน้ำทั้ง 2 ข้าง)ซ.ดาราฯ 24 มี.ค.- 3 เม.ย.49 723,000.- 24 มี.ค.- 3 เม.ย.49 สนง.เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4363-2125 ต่อ 804 ในวันเวลาราชการ 31 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายดำรงรักษ์ หมู่ที่ 4 24 มี.ค.- 3 เม.ย.49 852,400.- 24 มี.ค.- 3 เม.ย.49 สนง.เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4363-2125 ต่อ 804 ในวันเวลาราชการ 31 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างโครงการศาลาเอนกประสงค์หนองบัว หมู่ที่ 9 24 มี.ค.- 3 เม.ย.49 200,000.- 24 มี.ค.- 3 เม.ย.49 สนง.เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4363-2125 ต่อ 804 ในวันเวลาราชการ 31 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ 28 มี.ค.- 17 เม.ย.49 - 28 มี.ค.- 17 เม.ย.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.0-4352-7017  ในวันเวลาราชการ 31 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7,15 29 มี.ค.- 12 เม.ย.49 - 18 เม.ย.49 อบต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4353-1170 ในวันเวลาราชการ 31 มี.ค.2549
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 29 มี.ค.- 10 เม.ย.49 - 29 มี.ค.- 10 เม.ย.49 สนง.เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0-4356-9004 ในวันเวลาราชการ 31 มี.ค.2549
การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ.หนองจิกฯ 27 มี.ค.- 5 เม.ย.49 2,300,000.- 19 เม.ย.49 อบต.ดงลาน จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4351-8512 ในวันเวลาราชการ 31 มี.ค.2549
การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ.โคกสูงฯ 27 มี.ค.- 5 เม.ย.49 2,300,000.- 21 เม.ย.49 อบต.ดงลาน จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4351-8512 ในวันเวลาราชการ 31 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 30 มี.ค.- 10 เม.ย.49 650,700.- 11 เม.ย.49 โรงพยาบาลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4363-1122-4 ต่อ 132 ในวันเวลาราชการ 31 มี.ค.2549
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 1ระบบ 29 มี.ค.- 7 เม.ย.49 5,000,000.- ยื่นเอกสารประมูล
11 เม.ย.49
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โทร.0-4355-6001-8 หรือ 0-4355-6012 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 31 มี.ค.2549
ประมูลจ้างจัดทำระบบเครือข่ายภายใยสำนักวิทยบริการ พร้อมครุภัณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 29 มี.ค.- 7 เม.ย.49 4,960,300.- ยื่นเอกสารประมูล
11 เม.ย.49
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โทร.0-4355-6001-8 หรือ 0-4355-6012 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 31 มี.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล.รูปตัวยูถนนวัดคุ้มจากแยกประชาเขตรักษาถึงถนนสุขกวี 31มี.ค.-10เม.ย.49 1,061,848.- 31มี.ค.-10เม.ย.49 เทศบาลตำบลพนมไพร
โทร.0-4359-1221 ในวันและเวลาราชการ
5 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล.รูปตัวยูถนนศิริราชจากแยก ถ.เศวตกุญชรถึง ถ.โพธิสาร 31มี.ค.-10เม.ย.49 506,123.- 31มี.ค.-10เม.ย.49 เทศบาลตำบลพนมไพร
โทร.0-4359-1221 ในวันและเวลาราชการ
5 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล.รูปตัวยู ถ.สุนทรพิธ จากแยก ถ.ประชาธรรมรักษ์ฯ 31มี.ค.-10เม.ย.49 401,111.- 31มี.ค.-10เม.ย.49 เทศบาลตำบลพนมไพร
โทร.0-4359-1221 ในวันและเวลาราชการ
5 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล.รูปตัวยู ถ.สุขกวีจากแยกพนมไพรพิทักษ์ถึง ถ.วัดเหนือ 31มี.ค.-10เม.ย.49 1,096,906.- 31มี.ค.-10เม.ย.49 เทศบาลตำบลพนมไพร
โทร.0-4359-1221 ในวันและเวลาราชการ
5 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล.รูปตัวยู ถ.ศรีสมบูรณ์จากแยกสิบสลึงถึงสุดเขตเทศบาลฯ 31มี.ค.-10เม.ย.49 1,053,164.- 31มี.ค.-10เม.ย.49 เทศบาลตำบลพนมไพร
โทร.0-4359-1221 ในวันและเวลาราชการ
5 เม.ย.2549
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4,12 บ.ขี้เหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 30มี.ค.-17เม.ย.49 2,300,000.- ยื่นเอกสารประมูล
20 เม.ย.49
อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4357-4567 ในวันและเวลาราชการ
5 เม.ย.2549
ประมูลจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Double Surfact Treatment 30มี.ค.-17เม.ย.49 2,100,000.- ยื่นเอกสารประมูล
20 เม.ย.49
อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4357-4567 ในวันและเวลาราชการ
5 เม.ย.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2549 ก่อสร้างอาคาร  อบต.หัวช้าง หมู่ 4 ต.หัวช้างฯ 31มี.ค.- 20เม.ย.49 3,000,000.- ยื่นเอกสารประมูล
4 พ.ค.49
อบต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โทร.0-4353-1170 ในวันและเวลาราชการ
5 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 23มี.ค.-17 เม.ย.49 - 23มี.ค.-17 เม.ย.49 งานพัสดุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.0-4351-8200-5 ต่อ 202 ในวันและเวลาราชการ 5 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างปรับปรุงกั้นห้องน้ำและก่อสร้างห้องน้ำอาคารพักเจ้าหน้าที่หมายเลข 2 28มี.ค.-11 เม.ย.49 130,000.- 28มี.ค.-11 เม.ย.49 งานพัสดุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.0-4351-8200-5 ต่อ 202 ในวันและเวลาราชการ 5 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 27มี.ค.-11 เม.ย.49 1,500,000.- 12 เม.ย.49 อบต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 โทร.0-4354-4423 ในวันและเวลาราชการ
5 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5  ต.อาจสามารถฯ 24มี.ค.-7 เม.ย.49 175,700.- 10 เม.ย.49 อบต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 โทร.0-4359-9339 ในวันและเวลาราชการ
5 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9  ต.อาจสามารถฯ 24มี.ค.-7 เม.ย.49 293,900.- 10 เม.ย.49 อบต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 โทร.0-4359-9339 ในวันและเวลาราชการ
5 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ต.อาจสามารถฯ 24มี.ค.-7 เม.ย.49 175,700.- 10 เม.ย.49 อบต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 โทร.0-4359-9339 ในวันและเวลาราชการ
5 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ต.อาจสามารถฯ 24มี.ค.-7 เม.ย.49 240,200.- 10 เม.ย.49 อบต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 โทร.0-4359-9339 ในวันและเวลาราชการ
5 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาCelecoxip200mg) 30 มี.ค.-17 เม.ย.49 - 30 มี.ค.-17 เม.ย.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 10 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาFinasteride5mg) 30 มี.ค.-17 เม.ย.49 - 30 มี.ค.-17 เม.ย.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 10 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาEsomeprazole20mg) 30 มี.ค.-17 เม.ย.49 - 30 มี.ค.-17 เม.ย.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 10 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาLetrozole2.5mg) 30 มี.ค.-17 เม.ย.49 - 30 มี.ค.-17 เม.ย.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 10 เม.ย.2549
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บข้าวสาร ขนาด 500เกวียน 1 โรง 17-25 เม.ย.49 2,100,000.- 9 พ.ค.49 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัด
 โทร.0-4358-9190  ในวันและเวลาราชการ
10 เม.ย.2549
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร 17-25 เม.ย.49 42,144,000.- 8 พ.ค.49 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัด
 โทร.0-4358-9190  ในวันและเวลาราชการ
10 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 5-25 เม.ย.49 - 26 เม.ย.49 อบต.อีง่อง โทร.0-4354-7702,0-4354-7835  ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต 4-20 เม.ย.49 - 4-20 เม.ย.49 ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.0-4351-8200 ต่อ 311 ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อวัสดุในการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 5-24 เม.ย.49 334,049.-
และ 340,987.-
25 เม.ย.49 อบต.เทอดไทย กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4357-4052  ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อวัสดุในการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 5-24 เม.ย.49 275,539.-
 
25 เม.ย.49 อบต.เทอดไทย กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4357-4052  ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 4-24 เม.ย.49 - 25 เม.ย.49 อบต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4362-1284,0-5758-5792  ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 4-24 เม.ย.49 - 25 เม.ย.49 อบต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4362-1284,0-5758-5792  ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 4-24 เม.ย.49 - 25 เม.ย.49 อบต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4362-1284,0-5758-5792  ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 4-24 เม.ย.49 - 25 เม.ย.49 อบต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4362-1284,0-5758-5792  ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งศรีเมืองฯ 10-26 เม.ย.49 160,000.- 27 เม.ย.49 อบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4357-5328  ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนเรียบคลองส่งน้ำจากแยกทางหลวงชนบท รอ.3048 บริเวณคลองคูกระหนวนฯ 10-26 เม.ย.49 244,000.- 27 เม.ย.49 อบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4357-5328  ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
สอบราคาก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล บ้านตำแย หมู่ที่ 11 (ฉบับที่ 24/2549) 7-25 เม.ย.49 1,500,000.- 26 เม.ย.49 อบต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4351-8512  ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน (ฉบับที่ 4/2549) 7-25 เม.ย.49 1,920,000.- 26 เม.ย.49 อบต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4351-8512  ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อเครื่องวัดBilirubinผ่านทางผิวหนัง 4-20 เม.ย.49 - 4-20 เม.ย.49 ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.0-4351-8200 ต่อ 311 ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,2,3 และ 4 ต.บ่อพันขันฯ( 4 โครงการ) 10-25 เม.ย.49 - 27 เม.ย.49 อบต.บ่อพันขัน  อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4361-1259  ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2549 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ฯ 10-21 เม.ย.49 3,000,000.- ยื่นเอกสารประมูล
1 พ.ค.49
อบต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทร.0-4361-1100  ในวันและเวลาราชการ 11 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาSalmeterol/Fluticasone) 5 -19 เม.ย.49 - 5-19 เม.ย.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาClindamycin phosphate) 5 -19 เม.ย.49 - 5-19 เม.ย.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาRecombinant Human Epoietin) 5 -19 เม.ย.49 - 5-19 เม.ย.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มแสนสุข(ช่วงจากถนนท่านคร-ถนนคุ้มวัดป่าเรไร) 7-24 เม.ย.49 1,950,000.- 25 เม.ย.49 สนง.ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-6063 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 12-24 เม.ย.49 2,436,800.- ยื่นเอกสารประมูล
26 เม.ย.49
สนง.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  โทร.0-4356-9222 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาถมดินบริเวณสองข้างของพนังกั้นแม่น้ำชี หมู่ 8 ต.ธงธานี 7-26 เม.ย.49 420,000.- 7-26 เม.ย.49 ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมารางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.อมรเวศน์ หมู่ 8 ต.ธงธานี 7-26 เม.ย.49 480,000.- 7-26 เม.ย.49 ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมารางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.ธานี หมู่ 1 ต.ธงธานี 7-26 เม.ย.49 550,000.- 7-26 เม.ย.49 ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมารางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.โยธาธิการ หมู่ 4 ต.ธงธานี 7-26 เม.ย.49 480,000.- 7-26 เม.ย.49 ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมารางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองดู่ หมู่ 9 ต.ธงธานี 7-26 เม.ย.49 640,000.- 7-26 เม.ย.49 ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมารางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.สุขสวัสดิ์ หมู่ 3 ต.บึงนคร 7-26 เม.ย.49 480,000.- 7-26 เม.ย.49 ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมารางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.โยธาธิการ หมู่ 1 ต.บึงนคร 7-26 เม.ย.49 745,000.- 7-26 เม.ย.49 ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมารางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.อมรเวศน์ หมู่ 10 ต.ธงธานี 7-26 เม.ย.49 556,000.- 7-26 เม.ย.49 ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมารางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.ธานี หมู่ 8 ต.ธงธานี 7-26 เม.ย.49 530,000.- 7-26 เม.ย.49 ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7-26 เม.ย.49 200,000.- 7-26 เม.ย.49 ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7-26 เม.ย.49 200,000.- 7-26 เม.ย.49 ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7-26 เม.ย.49 250,000.- 7-26 เม.ย.49 ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4363-1016,0-4363-1034 ในวันและเวลาราชการ 18 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถ.ปัทมานนท์ ซ.8/1 17 เม.ย.-1 พ.ค.49 307,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถ.รณชัยชาญยุทธ ซ.5 17 เม.ย.-1 พ.ค.49 379,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถ.คุ้มศรีสุวรรณ ซ.3 17 เม.ย.-1 พ.ค.49 205,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถ.รัชชูปการ(ช่วงสุดท้าย) 17 เม.ย.-1 พ.ค.49 1,600,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ถ.ราชการดำเนิน ซ.6 17 เม.ย.-1 พ.ค.49 550,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนลำห้วยเหนือ ซอย 11 17 เม.ย.-1 พ.ค.49 230,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาปรับปรุงมุมเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดสี่แยก ถ.ปัทมานนท์ตัด ถ.รณชัยชาญยุทธ(มุม ร.ร.เมืองร้อยเอ็ด) 17 เม.ย.-1 พ.ค.49 720,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถ.คุ้มศรีสุวรรณ ซอย 1 12-28 เม.ย.49 190,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถ.รณชัยชาญยุทธ  ซอย 1 12-28 เม.ย.49 880,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถ.รณชัยชาญยุทธ  ซอย 12/1 12-28 เม.ย.49 430,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถ.เพลินจิต  ซอย 4 12-28 เม.ย.49 200,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถ.ปัทมานนท์ ซอย 8 แยก 3 12-28 เม.ย.49 118,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถ.ลำห้วยเหนื  ซอย 5 12-28 เม.ย.49 600,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ถ.เทวาภิบาล  ซอย 5 12-28 เม.ย.49 1,570,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถ.ปัทมานนท์  ซอย 8 แยก 7 12-28 เม.ย.49 163,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถ.รณชัยชาญยุทธ  ซอย 24/1 12-28 เม.ย.49 338,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนทองทวี   ซอย 1 แยก 1 17 เม.ย.-1 พ.ค.49 369,000.- 3 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
จำหน่ายสิ่งปลูกสร้างโดยวิธีขายทอดตลาด - - 25 เม.ย.49 ฝ่ายพัสดุ อาคารคลังพัสดุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-8200 ต่อ 311 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรCape Seal สาย รอ.3093 6-26 เม.ย.49 1,990,000.- 27 เม.ย.49 อบต.เมืองหงส์ อ.จตุรฯจ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4356-1318,0-4361-2007 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 7-25 เม.ย.49 3,000,000.- 7-25 เม.ย.49 อบต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
ในวันและเวลาราชการ
20 เม.ย.2549
สอบราคาื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร 29มี.ค.-24 เม.ย. เม.ย.49 140,000.- 29มี.ค.-24 เม.ย.49 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-3600,0-4351-8310  ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคาื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11-26 เม.ย. เม.ย.49 750,000.- 27 เม.ย.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141  ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคาื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโณงเรียนในเขตรับผิดชอบ จำนวน 4 โรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง 20 เม.ย.-3 พ.ค.49 - 4 พ.ค.49 อบต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-4639,0-1873-1410  ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคา้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมโรงพยาบาลพนมไพร 7-26 เม.ย.49 697,457.- 27 เม.ย..49 โรงพยาบาลพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4359-1321-2 ต่อ 120 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคาโครงการ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 10-26 เม.ย.49 241,200.- 27 เม.ย.49 อบต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4350--8019 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคาโครงการ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยทราย หมู่ที่ 3 บ้านก่อ 10-26 เม.ย.49 160,100.- 27 เม.ย.49 อบต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4350--8019 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคาโครงการ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 10-26 เม.ย.49 153,900.- 27 เม.ย.49 อบต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4350--8019 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
สอบราคาโครงการ้างเหมาต่อเติมอาคารตลาดสด หมู่ที่ 10 บ้านศรีสมเด็จ 10-26 เม.ย.49 187,500.- 27 เม.ย.49 อบต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4350--8019 ในวันและเวลาราชการ 20 เม.ย.2549
การ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อโดยวิธีสอบราคา( 2 แห่ง) 18 เม.ย.-2 พ.ค.49 - 3 พ.ค.49 สนง.สาธารณสุข จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4351754  ต่อ231  ในวันและเวลาราชการ 21 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถ.รณชัยชาญยุทธ ซอย 29 17-30 เม.ย.49 1,700,000.- 1 พ.ค.49 สนง.ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-6063 ในวันและเวลาราชการ 21 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดงช้าง ม.2 ต.โนนสง่าไปประปาเขตเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ฯ 10-26 เม.ย.49 1,940,000.- 10-26 เม.ย.49 กองคลัง เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7122 ในวันและเวลาราชการ 21 เม.ย.2549
สอบราคาโครงการ้างเหมายกร่องพูนดินถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ( 2 โครงการ) 10-26  เม.ย.49 - 27 เม.ย.49 อบต.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4350-8019 ในวันและเวลาราชการ 21 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีประปา 17-26  เม.ย.49 200,000.- 27 เม.ย.49 อบต.กู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4361-2125 ต่อ 805 ในวันและเวลาราชการ 24 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด ม.21 บ.กู่น้อยพัฒนา โครงการ)( 19 เม.ย.-3 พ.ค.49 - 4 พ.ค.49 อบต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4361-2125 ต่อ 805 ในวันและเวลาราชการ 24 เม.ย.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กฯก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ.โนนเหลี่ยม ม.6 24เม.ย.-8 พ.ค.49 3,000,000.- 16 พ.ค.49 อบต.โนนตาล อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-5745,0-4354-5790 ในวันและเวลาราชการ 24 เม.ย.2549
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 20-28 เม.ย.49 2,980,000.- 9  พ.ค.49 อบต.รอบเมือง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7968 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ 25 เม.ย.2549
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 1 โครงการ 24 เม.ย.-2 พ.ค.49 3,000,000.- 16  พ.ค.49 อบต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4356-3168 ในวันและเวลาราชการ 25 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างประจำปีงบฯ2549 (6 โครงการ) 20 เม.ย.-4 พ.ค.49 - 8  พ.ค.49 อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4359-0143  ในวันและเวลาราชการ 25 เม.ย.2549
ยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้าง - - - อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4357-4567  ในวันและเวลาราชการ 25 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.หนองบึง ม.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯลฯ(4 โครงการ) 12 เม.ย.-1 พ.ค.49 - 2 พ.ค.49 อบต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7458 ในวันและเวลาราชการ 26 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านฯลฯ (12 โครงการ) 18 เม.ย.-2 พ.ค.49 - 3 พ.ค.49 อบต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-7384 ในวันและเวลาราชการ 26 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน( 3 โครงการ) 12 เม.ย.-1 พ.ค.49 - 2 พ.ค.49 อบต.พระธาตุ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-7227-8082 ในวันและเวลาราชการ 26 เม.ย.2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กฯ การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.บึงนคร คสล.2 ชั้น 24 เม.ย.-3 พ.ค.49 4,000,000.- 16  พ.ค.49 อบต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-5738,0-6222-2314 ในวันและเวลาราชการ 26 เม.ย.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 7 ต.โพธิ์ใหญ่ 11-27  เม.ย.49 679,000.- 28 เม.ย.49 อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-8379  ในวันและเวลาราชการ 26 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาCeftriaxone sodium) 18 เม.ย.-15 พ.ค.49 - 18 เม.ย.-15 พ.ค.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาAtorvastatin) 18 เม.ย.-15 พ.ค.49 - 18 เม.ย.-15 พ.ค.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาGabapentin) 18 เม.ย.-15 พ.ค.49 - 18 เม.ย.-15 พ.ค.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาRosiglitazone) 18 เม.ย.-15 พ.ค.49 - 18 เม.ย.-15 พ.ค.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาMoxifloxacin) 18 เม.ย.-15 พ.ค.49 - 18 เม.ย.-15 พ.ค.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาIsophane Insulin) 18 เม.ย.-15 พ.ค.49 - 18 เม.ย.-15 พ.ค.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างเหมาก่อสร้างบ้านอยู่อาศัย คสล.1 ชั้น จำนวน 7 หลัง 27 เม.ย.-15 พ.ค.49 1,750,000.- 17 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคาื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 ตู้ 27 เม.ย.-15 พ.ค.49 200,000.- 17 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคาื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 10 เครื่อง 27 เม.ย.-15 พ.ค.49 120,000.- 17 พ.ค.49 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 141 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7 26 เม.ย.-10 พ.ค.49 339,500.- 16 พ.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองส่วย หมู่ที่ 8 26 เม.ย.-10 พ.ค.49 265,500.- 16 พ.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการก่อสร้างขยายถนนดิน บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 26 เม.ย.-10 พ.ค.49 188,000.- 16 พ.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการปรับปรุงขยายถนนดิน สายบ้านโนนทัน ต.โนนสง่า-บ้านหนองบัวแดงน้อย ต.สระบัว 26 เม.ย.-10 พ.ค.49 553,000.- 16 พ.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล 26 เม.ย.-10 พ.ค.49 160,000.- 16 พ.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 3 26 เม.ย.-10 พ.ค.49 252,000.- 16 พ.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองส่วย-บ้านเขวาทุ่ง หมู่ที่ 8 26 เม.ย.-10 พ.ค.49 155,000.- 15 พ.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.โนนสง่า(โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพเดิม) 26 เม.ย.-10 พ.ค.49 600,000.- 15 พ.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ บ้านขนวน หมู่ที่ 6 26 เม.ย.-10 พ.ค.49 283,000.- 15 พ.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ที่ทำการ อบต. 26 เม.ย.-10 พ.ค.49 243,000.- 15 พ.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน ที่ทำการ อบต. 26 เม.ย.-10 พ.ค.49 353,000.- 15 พ.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการขุดลอกคลองดงช้าง-บ้านโนนจาน 26 เม.ย.-10 พ.ค.49 150,000.- 15 พ.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการขุดลอกคลองโนนทัน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 4 26 เม.ย.-10 พ.ค.49 220,700.- 15 พ.ค.49 อบต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4358-7378 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาบขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ 21 เม.ย.-4 พ.ค.49 - 8 พ.ค.49 อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4357-4567 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคาื้ออาหารเสริม(นม)งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2549 26 เม.ย.-10 พ.ค.49 500,000.- 15 พ.ค.49 อบต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-6547 ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
สอบราคา้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้ว อบต.เมืองหงส์พร้อมป้ายแสดงชื่อสถานที่ราชการบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ฯ 19 เม.ย.-3 พ.ค.49 480,000.- 4 พ.ค.49 อบต.เมืองหงส์ อ.จตุรฯ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4361-2007  ในวันและเวลาราชการ 28 เม.ย.2549
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27เม.ย.-4 พ.ค.49 5,116,000.- 15 พ.ค.49 สนง.ทางหลวงชนบท จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-5807 ในวันและเวลาราชการ 2 พ.ค.2549
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26เม.ย.-4 พ.ค.49 4,390,000.- 15 พ.ค.49 สนง.ทางหลวงชนบท จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-5807 ในวันและเวลาราชการ 2 พ.ค.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาOctreotide) 27 เม.ย.-22 พ.ค.49 - 27 เม.ย.-22 พ.ค.49 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4352-7017 ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ม.1 บ้านโคกกลาง 1-17 พ.ค.49 186,692.- 18 พ.ค.49 อบต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด   ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ม.11 บ้านโนนมาลี 1-17 พ.ค.49 191,620.- 18 พ.ค.49 อบต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด   ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.ผาน้ำย้อย 1-17 พ.ค.49 350,000.- 18 พ.ค.49 อบต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด   ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 28เม.ย.-9 พ.ค.49 - 10 พ.ค.49 อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด  โทร 0-4358-8509 ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
สอบราคาซื้อพัสดุโครงการอาหาร(นม)โรงเรียน 25เม.ย.-9 พ.ค.49 - 10 พ.ค.49 อบต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด  โทร 0-4359-9339 ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ.หนองผือน้อย ม.4 ถึง บ.เหล่ายูง ม.6 20เม.ย.-8 พ.ค.49 486,000.- 9 พ.ค.49 อบต.โคกล่าม อ.จตุรฯ  จ.ร้อยเอ็ด   ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
สอบราคาโครงการลงหินลูกรัง บ.เล้า ม.4 จำนวน 1 โครงการ 24เม.ย.-8 พ.ค.49 155,000.- 9 พ.ค.49 อบต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-5720  ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25 เม.ย.- 9 พ.ค.49 - 10 พ.ค.49 อบต.ดงสิงห์ อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-4702  ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียน 25 เม.ย.- 9 พ.ค.49 - 10 พ.ค.49 อบต.ดงสิงห์ อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-4702  ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาดี 25 เม.ย.- 9 พ.ค.49 202,000.- 10 พ.ค.49 อบต.ดงสิงห์ อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-4702  ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านกอกแก้ว 25 เม.ย.- 9 พ.ค.49 325,800.- 10 พ.ค.49 อบต.ดงสิงห์ อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-4702  ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตอ 25 เม.ย.- 9 พ.ค.49 403,800.- 10 พ.ค.49 อบต.ดงสิงห์ อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-4702  ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทพประทาน 25 เม.ย.- 9 พ.ค.49 361,800.- 10 พ.ค.49 อบต.ดงสิงห์ อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-4702  ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านแพง 25 เม.ย.- 9 พ.ค.49 205,600.- 10 พ.ค.49 อบต.ดงสิงห์ อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-4702  ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา 2-11 พ.ค.49 - 2 -11 พ.ค.49 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด   ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงนึ่งกลาง 1-17 พ.ค.49 1,330,800.- 18 พ.ค.49 ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  โทร.0-4351754 ต่อ 231  ในวันและเวลาราชการ 3 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบครึ่งท่อน 26เม.ย.-15 พ.ค.49 420,000.- 16 พ.ค.49 อบต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4361-1046  ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.พรสวรรค์ 26เม.ย.-15 พ.ค.49 198,000.- 16 พ.ค.49 อบต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4361-1046  ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 26เม.ย.-15 พ.ค.49 435,000.- 16 พ.ค.49 อบต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4361-1046  ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง
( 6 โครงการ)
26เม.ย.-15 พ.ค.49 291,920.- 16 พ.ค.49 อบต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4361-1046  ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ งวด 2 ประจำปี 2549 26 เม.ย.- 10 พ.ค.49 430,760.- 15 พ.ค.49 อบต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4361-2022  ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) 27 เม.ย.- 15 พ.ค.49 208,725.- 16 พ.ค.49 อบต.แคนใหญ่ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-4423  ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 - 17 พ.ค.49 - 1- 17  พ.ค.49 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4353-1360  ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 29เม.ย.-15 พ.ค.49 - 29เม.ย.-15พ.ค.49 งานพัสดุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-8200-5 ต่อ 202  ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายหัว) 3 - 14 พ.ค.49 773,115.- 15  พ.ค.49 การศึกษา/กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  โทร.0-4351-1222 ต่อ 128,129  ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ 3 - 22 พ.ค.49 150,000.- 23  พ.ค.49 อบต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด  โทร.0-4354-7389 ,0-1799-4838  ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาจัดซื้อชุด อปพร. 3 - 19 พ.ค.49 139,500.- 22  พ.ค.49 อบต.หนองหิน อ.เมืองสรวง  จ.ร้อยเอ็ด   ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเค็ง หมู่ 7 3 - 19 พ.ค.49 173,000.- 22  พ.ค.49 อบต.หนองหิน อ.เมืองสรวง  จ.ร้อยเอ็ด   ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักน้ำบ้านข่อย หมู่ 2 3 - 19 พ.ค.49 494,000.- 22  พ.ค.49 อบต.หนองหิน อ.เมืองสรวง  จ.ร้อยเอ็ด   ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหิน หมู่ 1 3 - 19 พ.ค.49 164,900.- 22  พ.ค.49 อบต.หนองหิน อ.เมืองสรวง  จ.ร้อยเอ็ด   ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3 - 19 พ.ค.49 520,000.- 19  พ.ค.49 อบต.หนองหิน อ.เมืองสรวง  จ.ร้อยเอ็ด 
โทร.0-4357-4118  ในวันและเวลาราชการ
9 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรัง 3 - 18 พ.ค.49 200,000.- 19  พ.ค.49 อบต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4354-6547 ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรัง 3 - 18 พ.ค.49 180,000.- 19  พ.ค.49 อบต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4354-6547 ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3/2549 ลงวันที่ 11 เมษายน 2549 - - - อบต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4354-6547 ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มแสนสุข(ช่วงจากถนนท่านคร-ถนนคุ้มวัดป่าเรไร) 4 - 22 พ.ค.49 1,950,000.- 23  พ.ค.49 สนง.ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด   โทร.0-4351-6063 ในวันและเวลาราชการ 9 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างโครงการศาลาเอนกประสงค์หนองบัว หมู่ที่ 9 8 - 17 พ.ค.49 200,000.- 8-17  พ.ค.49 อบต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4363-2125 ต่อ 804 ในวันและเวลาราชการ 15 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายแก้วลา หมู่ที่ 9 8 - 17 พ.ค.49 494,400.- 8-17  พ.ค.49 อบต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4363-2125 ต่อ 804 ในวันและเวลาราชการ 15 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งทอง ต่อจากถนน คสล.เดิมไปตามแนวถนนหมู่ที่ 4 8 - 17 พ.ค.49 1,495,700.- 8-17  พ.ค.49 อบต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4363-2125 ต่อ 804 ในวันและเวลาราชการ 15 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านราษฎ์ถาวร 4 - 23 พ.ค.49 172,700.- 24  พ.ค.49 อบต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4361-1091 ในวันและเวลาราชการ 16 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกทา 4 - 23 พ.ค.49 172,700.- 24  พ.ค.49 อบต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4361-1091 ในวันและเวลาราชการ 16 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านพลไทย 4 - 23 พ.ค.49 172,700.- 24  พ.ค.49 อบต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4361-1091 ในวันและเวลาราชการ 16 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 1 บ้านรุ่งแสงทอง 4 - 23 พ.ค.49 170,400.- 24  พ.ค.49 อบต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4361-1091 ในวันและเวลาราชการ 16 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 16-29 พ.ค.49 408,000.- 30  พ.ค.49 อบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4357-5328  ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกพัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 16-29 พ.ค.49 - 30  พ.ค.49 อบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4357-5328  ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน หมู่ 4 และ หมู่ 12 16-29 พ.ค.49 - 30  พ.ค.49 อบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4357-5328  ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยลงหินลูกรังในช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในเขตตำบลและจ้างเหมารถเกรดฯ 16-29 พ.ค.49 - 30  พ.ค.49 อบต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4357-5328  ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 8-24 พ.ค.49 330,000.- 25  พ.ค.49 อบต.หนองแวงควง  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4361-1076  ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 8-24 พ.ค.49 388,000.- 25  พ.ค.49 อบต.หนองแวงควง  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4361-1076  ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 3-29 พ.ค.49 330,000.- 3-29  พ.ค.49 งานพัสดุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   โทร.0-4351-8200 ต่อ 202  ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) 16-29 พ.ค.49 172,691.20.- 30  พ.ค.49 อบต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4357-5411 ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ใหญ่ (ครั้งที่ 2) 4-22 พ.ค.49 679000.- 23  พ.ค.49 อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4358-8379  ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) 10-25 พ.ค.49 270,882.60.- 26  พ.ค.49 อบต.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด   ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
เรียกสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 2/2549 16-29 พ.ค.49 - 30  พ.ค.49 อบต.หนองตาไก้  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4354-5687 ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
เรียกสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 3/2549 16-29 พ.ค.49 148,200.- 30  พ.ค.49 อบต.หนองตาไก้  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4354-5687 ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง 15-19 พ.ค.49 9,943,643.80.- 26  พ.ค.49 สนง.บำรุงทางร้อยเอ็ด   โทร.0-4361-1084  ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4,19 ต.รอบเมือง (ครั้งที่ 2)ด้วยระบบอิเล็กฯ 10-31 พ.ค.49 3,000,000.- 7 มิ.ย.49 อบต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4357-9433  ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง 16-29 พ.ค.49 153,800.- 30  พ.ค.49 อบต.โนนรัง  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4352-7313 ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. 16-29 พ.ค.49 644,600.- 30  พ.ค.49 อบต.โนนรัง  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4352-7313 ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 7 15-26 พ.ค.49 160,000.- 29  พ.ค.49 อบต.กำแพง  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4354-7223 ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 15-29 พ.ค.49 204,106.- 30  พ.ค.49 อบต.แคนใหญ่  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4354-4423 ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 15-29 พ.ค.49 191,572.- 30  พ.ค.49 อบต.แคนใหญ่  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4354-4423 ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549
สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2549 16-29 พ.ค.49 267,729.20.- 30  พ.ค.49 อบต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด   โทร.0-4353-2535 ในวันและเวลาราชการ 17 พ.ค.2549


หมายเหตุ  ผิด/ตก/ยกเว้น ขอให้ทุกท่านที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานผู้ออกประกาศ
.....................................................................
Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 4.0 or better @ 800x600 Resolution High Color
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
webmaster : roiet@moi.go.th โทร. 0 4351 1660