สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
 

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | เข้าระบบ | แผนผังเว็บไซต์ |   

ฝ่ายอำนวยการ   |   กลุ่มงานยุทธศาสตร์   |   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   |   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
นายปานทอง  สระคูพันธ์
หัวกน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
  เมนูหลัก
   หน้าแรก
   ประวัติสำนักงาน
   โครงสร้างสำนักงาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ทำเนียบผู้บริหาร
   รายชื่อบุคลากรในสำนักงาน
   ทำเนียบส่วนราชการ(โทรศัพท)์ )
   ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
  
  Calendar
Counters
  ฝ่ายอำนวยการ
   นายคมกริช  อิฐรัตน์  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


หน้าที่รับผิดชอบ
     .การบังคับบัญชา กำกับ ดูแล ควบคุมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ ข้าราชการในฝ่ายอำนวยการและกลั่นกรองงานในฝ่าย
    
.งานพิจารณาความดีความชอบประจำปีของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ ของสำนักงานจังหวัด 

     ๓.งานการรับส่งงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดและหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
     ๔.งานการควบคุมภายในของสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
     .งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย     

   นางสาวอาลักษณ์  พรหมวงศานนท์  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หน้าที่รับผิดชอบ
     ๑.
งานเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนในพื้นที่ ๕  อำเภอ  ได้แก่ 
อำเภอสุวรรณภูมิ  อำเภอจังหาร อำเภอเสลภูมิ  อำเภอธวัชบุรี  และอำเภอเมืองสรวง
     .งานการข่าวความมั่นคง  งานแก้ไขปัญหาของกลุ่มพลังมวลชน  NGO  การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๑๗และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    
.งานแรงงานต่างด้าวและผู้อพยพหลบหนีเข้าเมือง
     .งานผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน
     .งานเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือรัฐสภา
     .งานรับนักศึกษาฝึกงาน  การออกค่ายนักศึกษา  การอำนวยความสะดวกการจัดการสอบของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
     .งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและผู้ทำคุณประโยชน์ และการขอพระราชทานเพลิงศพในส่วนภูมิภาค
     .งาน  พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐
     .งานจัดระบบและควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานจังหวัด
     ๑๐.งานประสานการต้อนรับและสนับสนุนการศึกษาดูกิจการของวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร
     ๑๑.งานคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง            
     ๑๒.งานตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
     ๑๓.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  นางสาวสมัย  วิชัด   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

หน้าที่รับผิดชอบ
     ๑.งานรัฐพิธี งานราชพิธี ของจังหวัด 
     ๒.งานคัดเลือกพ่อตัวอย่าง
     ๓.งานประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
     ๔.งาน/โครงการเฉลิมพระเกียรติ  และงาน/โครงการที่รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยขอ ความร่วมมือ
     ๕.งานบริหารงานบุคคล/ควบคุมสมุดประวัติ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
     ๖.งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานจังหวัด
     ๗.งานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. 2544


คลิกหน้าต่อไป
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด


                       


กลุมงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (ศาลากลางชั้น2)
ถนนเทวาภิบาล  ตำบลในเมือง  อำเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด
  โทรศัพท์/โทรสาร.๐-๔๓๕๑-๑๖๖๐  มท.๔๒๓๒๙
E-mail:
roiet@moi.go.th
   ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : panu-101@hotmail.com