หน้าหลัก  

   

โครงสร้างศูนย์ POC  

   

Login Form  

   

สถิติผู้เยี่ยมชม  

0145154
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
87
276
144445
73
2345
145154

Your IP: 3.235.75.196
Server Time: 2020-04-01 21:12:21
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2557

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดร้อยเอ็ด

{{{{{{{{{{{{{{{{

จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ของจังหวัด  

เป็นผู้นำการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล พัฒนาคนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1.      พัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล 

2.      พัฒนาและปรับปรุง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร การท่องเที่ยว และบริการให้ได้มาตรฐาน

3.      พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกภาคการเกษตรและบริการ

4.      พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ

3. เป้าประสงค์รวม

“ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

4. ค่านิยมจังหวัด

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน บูรณาการความร่วมมือ ยึดถือหลักคุณธรรม

5. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์  

5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าภาคการเกษตรให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

     ¡ เป้าประสงค์ :

­ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

­ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าภาคการเกษตร

     ¡ ตัวชี้วัด :

     ­ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อหน่วยการผลิตในพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ 10 ต่อปี

­ ร้อยละของจำนวนแปลงฟาร์มเป้าหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิได้รับรองมาตรฐาน GAP ร้อยละ 80 ต่อปี

­ ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ผลิตข้าวหอมมะลิได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 80 ต่อปี

­ จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใช้ในภาคการเกษตร จำนวน 20 แห่ง ต่อปี

­ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนมูลค่าการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ ร้อยละ 2 ต่อปี

­ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตพืชเศรษฐกิจทางเลือก (ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา) ร้อยละ 10 ต่อปี

­ ร้อยละของสินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาในเชิงการค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูป ร้อยละ 20 ต่อปี

­ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายพืชเศรษฐกิจ (ข้าวเหนียว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา) ร้อยละ 5 ต่อปี

­ จำนวนของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ที่เข้ามาส่งเสริมกระบวนการผลิต การตลาดภาคการเกษตร จำนวน 2 แห่งต่อปี

­ ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรแผนใหม่ ร้อยละ 80 ต่อปี

­ ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเกษตรแบบครบวงจร ร้อยละ 80 ต่อปี

¡ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

      กลยุทธ์ที่ 1 :  การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                    ­ การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ การพัฒนาระบบกักเก็บน้ำและคลองส่งน้ำ การพัฒนาระบบการส่งน้ำและกระจายน้ำ การพัฒนา  แหล่งน้ำแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง การพัฒนาดินให้มีคุณภาพ การส่งเสริมกระบวนการผลิตตามวิธี การเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice) การทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรแผนใหม่ พร้อมทั้งการพัฒนาปรับปรุงและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีให้กับเกษตรกร

                             ­ การส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิ โดยเน้นมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ การสร้างตราสัญลักษณ์ (Brand) สำหรับข้าวหอมมะลิที่มีเอกลักษณ์และข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมทั้งการส่งเสริมการแปรรูปข้าวหอมมะลิ โดยการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำแป้งข้าวหอมมะลิมาทำเครื่องสำอาง ขนมเค้ก ขนมจีน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดร้อยเอ็ด

                             ­ พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิโดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิอย่างสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตข้าวหอมมะลิ พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งในด้านการผลิตและการจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ

                   กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                             ­ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก ได้แก่ ข้าวเหนียว ยางพารา มันสำปะหลัง และอ้อย โดยการพัฒนาระบบชลประทานให้ครอบคลุมแหล่งเพาะปลูก การพัฒนาและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพด้วยการทำการเกษตรที่ดี การสนับสนุนพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการผลิตแบบมีสัญญากับโรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่สำคัญของจังหวัด          

­ ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น (Cash crop) ควบคู่กับการปลูกพืชหลัก เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยเน้นการส่งเสริมการผลิตในระบบการเกษตรแบบผสมผสาน ที่ประกอบด้วย พืช สัตว์ ประมง โดยวิธีเกษตรดีที่เหมาะสม ในพื้นที่ของเกษตรกรที่มีความต้องการปรับโครงสร้างการผลิต

                             ­ ส่งเสริมการตลาด พืชและสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกโดยเน้นการทำเกษตรที่ดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าภาคการเกษตรที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดในรูปแบบของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าและการจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตร

 

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง

¡ เป้าประสงค์ : มูลค่าการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการลงทุนเพิ่มขึ้น

     ¡ ตัวชี้วัด :

­ จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรได้รับการส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขัน จำนวน 10 รายต่อปี

­ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ OTOPร้อยละ 10 ต่อปี

­ จำนวนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  จำนวน 20 แห่ง ต่อปี

­ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน จำนวน 2 แห่ง ต่อปี

­ จำนวนผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 20 ราย ต่อปี

­ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือนร้อยละ 2 ต่อปี

­ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้อยละ 80 ต่อปี

 

     ¡ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการผลิต การค้า และการลงทุนโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                             ­ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคการผลิต การค้า การลงทุน ให้เข้มแข็ง โดยมีแนวทางในการพัฒนา ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งส่งเสริมระบบเทคโนโลยีการผลิต เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน  

                             ­ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้น  การพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ ที่เชื่อมโยงเส้นทางขนถ่ายสินค้า จากพื้นที่การเกษตร พื้นที่การผลิตของจังหวัดสู่ภูมิภาคอื่นและต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

­ พัฒนา ปรับปรุง และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ประกอบด้วย พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บึงเกลือ บึงพลาญชัย บ่อพันขัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด (ท้องฟ้าจำลอง) โดยการปรับปรุงและบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีความสมบูรณ์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอสู่มาตรฐานสากล

                             ­ พัฒนาสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารให้ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและชุมชน และพัฒนาของฝากของที่ระลึกที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดร้อยเอ็ด หรือเป็นสินค้าประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือคิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่มีลักษณะเป็นของฝากของที่ระลึกที่สะดวกต่อนักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาและนำติดตัวไปได้

                             ­ ยกระดับคุณภาพโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร การให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยวอีก โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและชุมชน

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาอาชีพ ทักษะฝีมือ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

     ¡ เป้าประสงค์ :

                ­ ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

                   ­ ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน

     ¡ ตัวชี้วัด :

              ­ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการใช้ภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 10 ต่อปี

              ­ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ภาคประชาสังคม ร้อยละ 80 ต่อปี

              ­ ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 25 ต่อปี

              ­ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยของประชาชน (GPP) ร้อยละ 5 ต่อปี

              ­ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 80 ต่อปี

              ­ ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 80 ต่อปี

              ­ จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาฝีมือแรงงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 200 คน ต่อปี

              ­ ร้อยละของชุมชน ท้องถิ่นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนร้อยละ 80 ต่อปี

 

 

 

 

     ¡ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา :          

                   กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                           ­ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกด้านสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตคู่ชุมชน โดยการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้ในทุกๆด้าน ส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับชุมชน/ตำบล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกโรงเรียนทุกกลุ่มวัย พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษา การพัฒนาระบบ การเรียนการสอน เพื่อยกระดับสติปัญญาของเด็กและเยาวชน โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการสร้างโอกาส ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในทุกระดับ เช่น จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน สภาองค์กรชุมชนตำบล สภาภาคประชาสังคม ในทุกตำบล/เทศบาล โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                             ­ พัฒนาคนให้เข้มแข็งโดยการส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมถ้วนหน้า  ทั้งกายและใจ มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพตลอดจนการพัฒนาคนให้ดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สนับสนุนระบบป้องกันและรักษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมโดยการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยให้ภาคประชาสังคมและท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน

                        กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับการพัฒนาอาชีพและฝีมือแรงงานโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                           ­ การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนผู้มีรายได้ต่ำ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ การผลิต การจำหน่าย และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าภาคการเกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน การบริการ ให้เป็นมืออาชีพ โดยการสนับสนุนการเรียนรู้ ฐานข้อมูลที่สำคัญ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพทางเลือกและการสนับสนุนช่องทางการตลาด เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพ

                ­ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ โดยเน้นกลุ่มแรงงานเพื่อสาขาการผลิตที่มีศักยภาพของจังหวัด ภูมิภาค กลุ่มประเทศอาเซียน เช่น สาขาอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ตรงตามความ ต้องการของตลาด ระหว่างภาครัฐ (หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ)  ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ) และแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานการสนับสนุนให้แรงงานท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

 

 

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ

¡ เป้าประสงค์ :    

­ เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยและเกื้อกูล หมู่บ้าน ชุมชน มีความสุขมวลรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

­ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 ¡ ตัวชี้วัด :

          ­ ร้อยละของจำนวนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการซ่อมแซม สร้างเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี

          ­ ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ (PMQA) ร้อยละ 5 ต่อปี

          ­ ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้บริการประชาชนและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 80 ต่อปี

          ­ จำนวนของหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวมีความสุขมวลรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80 ต่อปี

          ­ ร้อยละที่ลดลงของคดีอาชญากรรม ร้อยละ 10 ต่อปี

          ­ จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู จำนวน 2 แห่ง

 

                   ­ จำนวนของพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและพื้นที่สาธารณประโยชน์ได้รับการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 แห่ง

          ­ ร้อยละขององค์กรภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 20 ต่อปี

 ¡ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา :     

กลยุทธ์ที่ 1 :  เพิ่มประสิทธิภาพ ในการยกระดับการบริการและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                              ­ ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยการสร้างเสริม ปรับปรุง

การคมนาคม (ถนน ท่าอากาศยานฯ) ที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัดและกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้คลอบคลุมในทุกพื้นที่ (ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท ฯลฯ)        

                              ­ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนโดยการพัฒนาองค์กรทุกหน่วยงานภายในจังหวัด     ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนและรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชน ให้เข้าถึงระบบสวัสดิการของหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดให้มากขึ้น

                        กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างชุมชนและสังคมให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                              ­ ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยการสร้างมาตรการระวัง ป้องกัน และช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน ปัญหาภัยพิบัติ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและการกระทำที่รุนแรงในทุกรูปแบบ

                        ­ สร้างความเข้มแข็ง ภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันครอบครัวเพื่อสังคมสงบสุข ส่งเสริมให้ชุมชน/สังคมเป็นสังคมแห่งความมั่นคง ปลอดภัยและสังคมแห่งการเกื้อกูลกันโดยใช้สถาบันหลักที่สำคัญของชาติได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

                       ­ พัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยการบูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคีภาคประชาชนเครือข่ายภายนอกภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกรับผิดชอบ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้

                        ­ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ในทุกระดับ โดยการจัดให้มีภาคีเครือข่ายชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหามลพิษภายในชุมชนมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

 

                    

   
© ROIET OPERATION CENTER (R-POC)