ระบบเตือนภัยงบประมาณของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560
FusionCharts.
งบประมาณทั้งสิ้น
17,177.44 ล้านบาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น
16,084.86 ล้านบาท
FusionCharts.
งบประมาณทั้งสิ้น
14,439.65 ล้านบาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น
14,402.91 ล้านบาท
FusionCharts.
งบประมาณทั้งสิ้น
2,737.79 ล้านบาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น
1,681.95 ล้านบาท


ที่มาข้อมูล : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ข้อมูล ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2560
จัดทำระบบโดย : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด