เมนู

บุคลากร

ข้อมูล

รวมลิ้งค์เว็บไซต์

แบบสำรวจเว็บไซต์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000008
วันนี้ 000429
วานนี้ 000254
เดือนนี้ 007367
เดือนก่อน 003520
ปีนี้ 015892
ปีก่อน 000000
นายวันชัย คงเกษม

นายวันชัย คงเกษม
ชื่อ : นายวันชัย คงเกษม

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร : 043511706

เว็บไซต์ : เว็บไซต์

ประวัติ
ชื่อ - นามสกุล  :  นายวันชัย คงเกษม
วันบรรจุ  :  6 มิถุนายน 2531
วันเกิด  :  12 กรกฎาคม 2507
ภูมิลำเนา  :  จังหวัดชลบุรี
 
โทรศัพท์
0-4351-1706
09-2592-5555
 
การศึกษา
-  ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง)  :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาโท รป.ม.  :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
หลักสูตร
-  หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย(บ.มท.) 7 รุ่นที่ 1/2546
-  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 55
-  ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7
-  Executive Training Program on Provincial and Local Administration ณ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2557
-  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 57)
-  นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
-  หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human Resource Officer : CHRO)
    รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2561
-  หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level)
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.) พ.ศ. 2558
 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
-  11 ธ.ค. 2551  ผู้อำนวยการกองกลาง สป.
-  16 ก.พ. 2552  ผู้อำนวยการกองคลัง สป.
-  14 ธ.ค. 2552  ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ สป.
-  28 ก.ย. 2554  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
-  30 ม.ค. 2555  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
-  28 ต.ค. 2556  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
-  15 ธ.ค. 2557  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
-  20 มี.ค. 2558  ที่ปรีกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ)
-  20 มิ.ย. 2559  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
-  1 ต.ค. 2560  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด