ข้อมูลทั่วไป จังหวัดร้อยเอ็ด


ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างละติจูดที่ 15 องศา 24 ลิปดาเหนือ ถึง 16 องศา 19 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 103 องศา 16 ลิปดาตะวันออก ถึง 104 องศา 21 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 512 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร่ มีเขตแดนติดต่อกับจังหวัดอื่นดังนี้
-  ทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ จรดจังหวัดกาฬสินธุ์
-  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จรดจังหวัดมุกดาหาร
-  ทิศตะวันออก จรดจังหวัดยโสธร
-  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จรด จังหวัดศรีสะเกษ
-  ทิศใต้ จรดจังหวัดสุรินทร์
-  ทิศตะวันตก จรดจังหวัดมหาสารคาม
 


ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 120-160 เมตร มีภูเขาทางตอนเหนือซึ่งติดต่อจากเทือกเขาภูพาน บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่น บริเวณตอนล่างมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมูลและสาขา ได้แก่ ลำน้ำชี ลำน้ำพลับพลา ลำน้ำเตา เป็นต้น บริเวณที่ราบต่ำอันกว้างขวาง เรียกว่า ทุ่งกุลาร้องไห้ มีลักษณะเป็นที่ราบแอ่งกระทะ ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของ 5 จังหวัด รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ปัจจุบัน มีจำนวน 2,107,690 ไร่
  1. จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน   986,807 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  46.82
  2. จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้  จำนวน   575,993 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  27.33
  3. จังหวัดศรีษะเกษมีพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน   287,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  13.62
  4. จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน  193,890 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  9.20
  5. จังหวัดยโสธรมีพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน   64,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  3.04

 


ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ สภาพภูมิอากาศอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,196.8 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ฝนตกชุกในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม อากาศร้อนแห้งแล้งในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
 


การคมนาคมภายในจังหวัด
ระยะทางจากตัวจังหวัดไปอำเภอต่างๆ
โดยอำเภอที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ อำเภอธวัชบุรี ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช้เวลา 18 นาที ส่วนอำเภอที่อยู่ไกลที่สุดคือ อำเภอโพนทราย ระยะทาง 84 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที ต่อไปเป็นระยะทางของแต่ละอำเภอ
อำเภอธวัชบุรี 12 กิโลเมตร
อำเภอจังหาร 14 กิโลเมตร
อำเภอเชียงขวัญ 21 กิโลเมตร
อำเภอศรีสมเด็จ 26 กิโลเมตร
อำเภอจตุรพักตร์พิมาน 27 กิโลเมตร
อำเภอเมืองสรวง 28 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งเขาหลวง 29 กิโลเมตร
อำเภอเสลภูมิ 32 กิโลเมตร
อำเภออาจสามารถ 36 กิโลเมตร
อำเภอโพธิ์ชัย 40 กิโลเมตร
อำเภอเกษตรวิสัย 49 กิโลเมตร
อำเภอโพนทอง 49 กิโลเมตร
อำเภอสุวรรณภูมิ 54 กิโลเมตร
อำเภอปทุมรัตต์ 66 กิโลเมตร
อำเภอพนมไพร 67 กิโลเมตร
อำเภอเมยวดี 73 กิโลเมตร
อำเภอหนองฮี 74 กิโลเมตร
อำเภอหนองพอก 75 กิโลเมตร
อำเภอโพนทราย 84 กิโลเมตร
 


การปกครองส่วนภูมิภาค
แบ่งออกเป็น 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,446 หมู่บ้าน
1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
2. อำเภอเกษตรวิสัย
3. อำเภอปทุมรัตต์
4. อำเภอจตุรพักตรพิมาน
5. อำเภอธวัชบุรี
6. อำเภอพนมไพร
7. อำเภอโพนทอง
8. อำเภอโพธิ์ชัย
9. อำเภอหนองพอก
10. อำเภอเสลภูมิ
11. อำเภอสุวรรณภูมิ
12. อำเภอเมืองสรวง
13. อำเภอโพนทราย
14. อำเภออาจสามารถ
15. อำเภอเมยวดี
16. อำเภอศรีสมเด็จ
17. อำเภอจังหาร
18. อำเภอเชียงขวัญ
19. อำเภอหนองฮี
20. อำเภอทุ่งเขาหลวง