สำนักงานจังหวัด - PROVINCIAL OFFICE

โครงสร้างสำนักงานจังหวัด

อำนาจหน้าที่

1)  แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
2)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่าย สารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
3) จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
5)  ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
6)  อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ  จำนวน  27  ราย

ลูกจ้างประจำ  จำนวน  5  ราย

พนักงานราชการ  จำนวน  5  ราย

ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  20  ราย

รวมบุคลากรทั้งสิ้น   จำนวน  57  คน

เพื่อให้การบริหารงานและการแบ่งงานภายในสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับบทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2553  จึงเห็นสมควรกำหนดภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายอำนวยการ  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  พร้อมทั้ง  มอบหมายให้กลุ่มงาน/ฝ่าย พิจารณามอบหมายงานตามภารกิจให้บุคลากรในกำกับดูแลทุกคนรับผิดชอบตามความเหมาะกับตำแหน่งหน้าที่


โครงสร้างภารกิจและการแบ่งงาน


update : นายวิชัย ผิวเงิน : 23/01/2567