กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : Human Resource Management Unit

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ITA)

    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ITA) รองผู้ว่าราชการจังหวัด

      บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

    • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    • รายงานความคืบหน้าการนำเข้าข้อมูลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    • รายงานความคืบหน้าการนำเข้าข้อมูลการประเมิน ITA ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    • แนวทางและมาตรการในการยกระดับผลการการประเมิน ITA ของส่วนราชการระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

     การขับเคลื่อนและส่งเสริมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITAจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    • การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการประเมิน ITA เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

    • การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    • การประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Working Team) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

    • ประชาสัมพันธ์ส่วนราชการภูมิภาคจัดเก็บแบบข้อมูลการประเมิน IIT และ EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    • แผนการออกตรวจ กำกับ ติดตาม และให้คำแนะนำการประเมิน ITA ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

    • การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ITA) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 

     • การมอบหมายภารกิจแบบการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลของจังหวัดร้อยเอ็ด รองรับการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

     • การขับเคลื่อนและส่งเสริมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     • การประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Working Team) ของจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2567

      การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     • การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค)

      แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด

      รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 

     • รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  (จังหวัดร้อยเอ็ด) รอบ 12 เดือน ประจำปี 2566

     • แจ้งหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

       การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

        การพัฒนาบุคลากร

       การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

        การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของจังหวัด 

คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

 งานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของจังหวัด และงานด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

อำนาจหน้าที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
 • งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล
 • จัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด วางแผนพัฒนาบุคลากร ในจังหวัด
 • งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตและประเทศไทย ใสสะอาด
 • ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจังหวัด
 • งาน อ.ก.พ.จังหวัด และงาน ก.ธ.จ.
 • งานบริหารงานบุคคลของสำนักงานจังหวัด
 • เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
 • การพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
 • การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากร
 • ข้าราชการ               จำนวน  2  คน
 • พนักงานราชการ      จำนวน  2  คน
 • เจ้าหน้าที่                จำนวน  2  คน

       รวมทั้งหมด  6  คน

โครงสร้าง

 

 


อัพเดต : 23/01/2567