กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : Human Resource Management Unit

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

       การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

        การพัฒนาบุคลากร

       การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

        การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของจังหวัด 

คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

 งานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของจังหวัด และงานด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

อำนาจหน้าที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
 • งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล
 • จัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด วางแผนพัฒนาบุคลากร ในจังหวัด
 • งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตและประเทศไทย ใสสะอาด
 • ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจังหวัด
 • งาน อ.ก.พ.จังหวัด และงาน ก.ธ.จ.
 • งานบริหารงานบุคคลของสำนักงานจังหวัด
 • เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
 • การพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
 • การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากร
 • ข้าราชการ               จำนวน  2  คน
 • พนักงานราชการ      จำนวน  2  คน
 • เจ้าหน้าที่                จำนวน  2  คน

       รวมทั้งหมด  6  คน

โครงสร้าง

 

 


อัพเดต : 23/01/2567