Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 No Gift Policy 2567 157 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 13:19:41
2 เจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 51 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 00:53:10
3 ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 230 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:16:54
4 ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 216 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:17:12
5 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิด 559 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 11:47:37
6 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 318 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:21:27
7 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศการสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 301 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:21:29
8 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 392 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 12:50:31
9 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ ประจำปี 2565 296 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:21:51
10 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 306 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:21:53
11 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 306 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:22:05
12 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 258 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 11:53:30
13 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 275 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:22:18
14 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 732 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 12:03:13
15 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 392 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 13:03:43
16 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 479 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:22:43
17 หนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 267 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:22:46
18 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 307 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:22:58
19 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 284 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:23:10
20 ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 272 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:23:13
21 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 301 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:23:25
22 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน 321 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:23:34
23 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง 296 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:23:42
24 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 287 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 13:11:17
25 ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 276 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:23:58
26 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 307 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-27 23:24:02
27 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 407 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-02-28 08:07:46