Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 142 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 01:19:03
2 ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 129 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-16 11:54:25
3 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิด 229 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 15:21:55
4 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 215 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-14 16:37:11
5 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศการสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 202 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-18 08:38:54
6 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 284 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-15 02:49:32
7 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ ประจำปี 2565 199 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-11 04:02:21
8 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 213 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 09:31:28
9 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 192 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-14 08:51:52
10 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 188 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-16 12:38:25
11 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 188 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-11 01:19:38
12 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 456 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 04:05:47
13 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 257 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-18 10:26:49
14 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 364 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-18 04:05:53
15 หนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 193 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 22:34:58
16 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 213 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-20 13:24:26
17 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 190 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-16 05:53:53
18 ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 197 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-18 23:40:43
19 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 196 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 15:05:35
20 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน 231 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 22:40:45
21 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง 212 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 09:19:20
22 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 195 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 18:43:05
23 ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 183 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-19 07:16:26
24 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 201 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-16 12:00:17
25 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 227 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-11 05:16:34