Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 72 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-30 19:28:01
2 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศการสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 50 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-28 16:26:08
3 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 69 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-29 13:17:23
4 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ ประจำปี 2565 64 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-28 16:25:36
5 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 58 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-29 14:51:03
6 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 60 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-29 14:49:21
7 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 53 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-29 14:50:17
8 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 58 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-30 15:27:31
9 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 105 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-30 19:37:33
10 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 59 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-30 15:08:17
11 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 89 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-29 03:29:49
12 หนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 58 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-28 16:24:23
13 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 64 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-28 16:24:14
14 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 58 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-28 16:24:02
15 ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 59 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-28 16:23:54
16 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 57 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-30 11:38:35
17 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน 67 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-28 16:51:27
18 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง 66 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-28 16:23:25
19 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 56 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-28 16:23:11
20 ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 55 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-29 10:15:30
21 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 68 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-30 11:37:18
22 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 63 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-30 11:36:49