Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     ประกาศเจตจำนงผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 45 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-23 07:29:16
2 ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 46 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-21 20:43:32
3 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิด 65 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-22 17:59:35
4 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 139 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-20 15:00:03
5 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศการสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 117 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-20 14:59:36
6 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 160 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-23 06:15:33
7 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ ประจำปี 2565 120 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-20 14:58:17
8 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 125 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-22 18:31:48
9 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 112 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-20 14:57:23
10 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 108 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-22 18:37:07
11 หนังสือแจ้งส่วนราชการรับทราบประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 114 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-20 14:56:29
12 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 250 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-22 05:32:54
13 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ อำเภอ 151 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-23 02:18:23
14 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 208 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-23 05:10:15
15 หนังสือแจ้งประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด 113 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-20 14:54:42
16 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 116 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-21 15:14:29
17 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 117 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-21 04:57:38
18 ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ 118 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-20 14:53:21
19 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564" จังหวัดร้อยเอ็ด 113 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-21 04:15:44
20 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน 139 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-20 14:52:28
21 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง 124 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-20 14:52:02
22 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 121 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-20 14:51:36
23 ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 106 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-20 14:51:09
24 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 121 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-22 18:42:06
25 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 131 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-22 04:18:20