Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่1431-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) 143 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-20 13:37:46
2 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่1431-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) 266 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-19 10:59:05
3 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 766/2566 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/955 296 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-19 10:59:15
4 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 5000 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/6429 1060 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 18:13:21
5 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 3) 11 ส.ค.2565 1459 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 03:56:43
6 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2) 429 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-18 10:26:00
7 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 1) 502 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 20:58:24
8 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (ฉบับเต็ม) 515 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-18 22:36:24
9 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 309 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-16 06:29:57
10 การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดดูแลหน่วยงาน 272 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-21 11:07:53
11 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คำสั่งที่ 2732564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 500 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-17 20:21:21
12 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 159/2564 ลว 15 มกราคม 2564 396 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-20 08:20:10