Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8) 218 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-18 10:10:45
2 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 7) 308 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 13:37:58
3 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6) 139 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-18 10:08:10
4 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5) 326 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 01:17:39
5 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4190-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4) 221 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-18 10:07:10
6 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่1431-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) 352 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-18 10:06:48
7 คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่1431-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) 478 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 11:47:12
8 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 766/2566 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/955 591 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-20 20:10:26
9 คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งที่ 5000 ตามหนังสือ ที่ รอ 0017.3/6429 1896 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 06:18:38
10 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 3) 11 ส.ค.2565 1863 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-18 09:19:56
11 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2) 592 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-17 12:17:17
12 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 1) 687 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-17 12:17:07
13 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (ฉบับเต็ม) 672 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-17 12:16:58
14 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 503 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 09:02:49
15 การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดดูแลหน่วยงาน 422 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 09:25:16
16 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คำสั่งที่ 2732564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 712 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 16:40:40
17 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 159/2564 ลว 15 มกราคม 2564 591 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-17 13:54:41