Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 79 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:39:21
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 87 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:39:31
3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 103 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:39:43
4 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 82 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-27 13:43:02
5 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 88 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:40:24
6 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 95 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:40:44
7 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6เดือน) 109 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:40:11
8 แจ้งมติที่ประชุม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 92 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:40:02
9 ชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 93 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:39:53
10 แจ้งส่วนราชการมติที่ประชุม "มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต" 84 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:41:38
11 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 107 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:45:58
12 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนมกราคม 2566 92 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 15:23:31
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 123 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:41:28
14 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 183 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:42:00
15 การคัดเลือกโครงการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 134 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:41:49
16 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 121 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:41:05
17 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 141 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:41:16
18 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 127 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:40:54
19 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 140 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:42:43
20 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านารป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด 242 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:42:31
21 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 231 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-09-26 10:42:53