Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวกับรับสินบน 12 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 23:17:48
2 การสร้างวัฒนธรรม?สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด" และ "งดรับ งดของขวัญ" 14 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 02:43:49
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 13 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-20 03:29:36
4 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จ.ร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 15 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-20 03:33:55
5 แจ้งส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2567 9 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 01:51:07
6 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 44 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 18:54:22
7 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 59 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 09:55:18
8 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 39 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-20 15:26:04
9 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITAจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 และมาตรการยกระดับ ITA ประจำปี 2567 125 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 19:04:44
10 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 75 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-17 12:31:26
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 148 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-17 12:31:37
12 คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 130 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-17 12:31:46
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 194 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-17 12:31:55
14 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด 202 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 20:44:45
15 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 213 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 09:55:03
16 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 193 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 00:12:36
17 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 201 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-17 12:32:34
18 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 199 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-17 12:32:44
19 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6เดือน) 209 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-20 14:18:01
20 แจ้งมติที่ประชุม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 197 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 23:56:21
21 ชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 218 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 01:08:51
22 แจ้งส่วนราชการมติที่ประชุม "มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต" 185 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 22:45:47
23 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 233 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-17 12:33:30
24 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนมกราคม 2566 205 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-19 12:21:52
25 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 254 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-20 20:15:04
26 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 301 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 02:26:05
27 การคัดเลือกโครงการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 228 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-20 20:22:40
28 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 236 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-20 20:01:04
29 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 265 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-20 20:07:33
30 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 238 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-20 20:27:00
31 รายงานข้อมูลการดำเนินการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 262 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 00:28:54
32 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านารป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด 352 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-20 20:11:52
33 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 377 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-20 20:05:23