Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 แนวทางการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 8 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-30 15:03:17
2 คู่มือการใช้งานการเชื่อมต่อระบบ Wireless LAN 27 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-30 15:36:16
3 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 82 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-28 16:56:44
4 คู่มือปฏิบัติงานการเงินของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 118 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-30 15:41:05
5 คู่มือการทำสอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 108 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-30 13:04:41
6 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 99 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-30 13:35:13
7 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 73 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-29 02:13:44
8 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 65 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-28 16:28:31
9 แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 60 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-28 16:28:23
10 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 123 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2022-11-30 18:16:52