Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 คู่มือ ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 2 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 09:31:14
2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 239 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 21:09:38
3 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูล (สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด) 221 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 21:09:37
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 242 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 01:44:49
5 แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 265 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 21:09:37
6 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 221 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 21:09:36
7 คู่มือข้อมูลบริการของหน่วยงานสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 247 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 21:09:36
8 คู่มือแนวทางการรับชำระภาษีรถประจำปี (พ.ร.บ.รถยนต์) 220 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 21:09:36
9 แนวทางการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 331 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 03:36:16
10 คู่มือการใช้งานการเชื่อมต่อระบบ Wireless LAN 819 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 21:09:35
11 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 531 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 21:09:35
12 คู่มือปฏิบัติงานการเงินของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 1392 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 09:39:35
13 คู่มือการทำสอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 803 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 21:09:34
14 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 994 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 08:21:12
15 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 427 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 21:09:34
16 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 343 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-22 03:30:17
17 แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 328 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 21:09:33
18 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 1045 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2024-04-21 21:09:33