Print..
หน้าหลัก P A G E - D A T A

I T A     คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

ลำดับ รายการ จำนวน การเข้าชม รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด
1 แนวทางการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 86 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-22 10:28:54
2 คู่มือการใช้งานการเชื่อมต่อระบบ Wireless LAN 585 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-22 11:14:08
3 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 208 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-22 02:00:32
4 คู่มือปฏิบัติงานการเงินของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 556 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-23 01:16:26
5 คู่มือการทำสอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 310 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-22 23:24:30
6 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 287 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-22 16:21:37
7 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 157 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-22 00:23:39
8 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 120 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-21 18:02:24
9 แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 116 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-20 15:05:51
10 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 239 รายละเอียด เพิ่มเติม... 2023-03-21 20:51:39