• 14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • 17. E-Service

 • 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

 • 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 • 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 • 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน