ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

รายนามเจ้าเมืองผู้ว่าราชการเมือง และ ข้าหลวงบริเวณร้อยเอ็ด

ลำดับ พระนาม ระยะเวลา
1 พระขัติยะวงษา ( ธน ธนสีลังกูร ) 2318 – 2326
2 พระขัติยะวงษา ( สีลัง ธนสีลังกูร ) 2326 – 2389
3 พระขัติยะวงษา ( อินทร์ ธนสีลังกูร ) 2389 – 2392
4 พระขัติยะวงษา ( จันทร์ ธนสีลังกูร ) 2392 – 2408
5 พระขัติยะวงษา ( สาร ธนสีลังกูร ) 2408 – 2419
6 พระขัติยะวงษา ( เสือ ธนสีลังกูร ) 2420 – 2425
7 พระขัติยะวงษา ( เภา ธนสีลังกูร ) 2429 – 2434
8 พ.ท.พระยาพินิจสารา (ทับทิม บุญยรัตพันธุ์) 19 ก.พ.2443 – 2446
9 พระยาขัติยะวงษาเอกธิกะสตานันท์ (เหลา ณ ร้อยเอ็ด) 14 เม.ย.2448 – 2451
  รายพระนามและนามสมุหเทศาภิบาลมณฑลร้อยเอ็ด  
10 มหาอำมาตย์โท ม.จ.ธำรงศิริ ศรีธวัช 27 มิ.ย.2455 – ก.ค.2457
11 มหาเสวกโทพระยารณชัยชาญยุทธ (ถนอม บุญยเกตุ)        ก.ค.2457 – 16 เม.ย.2464                  


รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ม.อ.ต.พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ทศทิศวิชัย (จาบ สุวรรณฑัต) 2451–2464 **
2 อ.ท.พระยาแก้วโกรพ (ทองสุข ผลพันธ์ทิน) 2464 – 2469 **
3 อ.อ.พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) 2469 – 2470 **
4 อ.ค.พระนรินทร์ ภักดี (สุข ทังศุภูดิ) 2471 – 2472 **
5 อ.ท.พระวิจารย์ภักดี (เอี๋ยน โอวาทสาร) 2472 – 2476 **
6 อ.ท.พระชาติตระการ (ม.ร.ว.จิตร คเณจร ณ อยุธยา) 2476 – 2478 **
7 หลวงพำนักนิกรชน (อุ่น สมิตตามร) 2478 – 2480 **
8 พ.อ.พระศรีราชสงคราม (ศรี สุขวาที) 2480 – 2481 **
9 พระบริบูรณ์วุฒิราษฎณ์ (ชุบ ศรลัมภ์) 2481 – 2486 **
10 พระบรรณศาตร์สาธร (สง่า คุปตารัตน์) 2487 – 2490 **
11 หลวงเดิมบางบริบาล (ไชยศรี กุลฑลบุตร) 2490 – 2490 **
12 นายยุทธ จรัญยานนท์ 2490 – 2494 **
13 นายสง่า ศุขรัตน์ 2494 – 2495 **
14 นายสวัสดิ์ พิบูลย์นครินทร์ 2495 – 2496 **
15 ขุนบำรุงรัตนบุรี (กุหลาบ จูฑะพุทธิ) 2496 – 2496 **
16 นายสนิท วิไลจิตต์ 2496 – 2497 **
17 ขุนอักษรสารสิทธิ์ (พินิต อักษรสารสิทธิ์) 2497 - 2500 **
18 นายกิตติ โยธการี 2500 – 2501 **
19 นายสมบัติ สมบัติทวี 2501 – 2502 **
20 นายสมาส อมาสตยกุล 2502 – 2507 **
21 นายวิญญู อังคณารักษ์ 2507 – 2509 **
22 ร.ต.ต.ชั้น สุวรรณทรรภ 2509 – 2512**
23 นายประจักษ์ วัชรปาน 2512 – 2514 **
24 นายประมูล ศรัทธาทิพย์ 2514 – 2516 **
25 พลตรีชาย อุบลเดชประชารักษ์ 2516 – 2516 **
26 นายประมวญ รังสีคุต 2516 – 2517 **
27 นายประมูล จันทรจำนง 2517 – 2520
28 นายเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ 2520 – 2520 **
29   นายศักดา อ้อพงษ์ 2520 – 2522
30 นายปราโมทย์ หงสกุล 2522 – 2524**
31   นายธวัชชัย สมสมาน 2524 – 2526
32 นายปรีชา คชพลายุกต์ 2526 – 2528 **
33  นายปราโมทย์ แก้วพรรณนา 2528 – 2531
34   นายปรีชา พงศ์อิศวรานนท์ 2531 – 2532
35   นายดำรง รัตนพานิช 2532 – 2533
36   นายสุพร สุภสร 2533 – 2534
37   นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์ 2534 – 2537
38   นายมานิต ศิลปะอาชา 2537 – 2538
39   นายวีระ เสรีรัตน์ 2538 – 2541
40   นายอัครพงศ์ พยัคฆันตร 2541 – 2543
41   นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช 2543 – 2544
42   นายกวี มินวงษ์ 2544 – 2546
43   นายนพพร จันทรถง 2546 – 2549
44   นายพินิจ พิชยกัลป์ 2549 - 2551
45   นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ 2551 - 2552
46   นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ 2552 - 2552
47   นายธวัชชัย ฟักอังกูร 1 ตุลาคม 2552 - 2553
48   นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม 2553 - 2555
49   นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ 27 เม.ย.2555 - 7 ต.ค.2555
50   นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม 8 ต.ค. 2555 - 1 มิ.ย.2557
51   นายสมศักดิ์ จังตระกุล 2 มิ.ย.2557 - 30 ก.ย.2558
52   นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล 1 ต.ค.2558 -2559
53   นายสฤษดิ์์ วิฑูรย์ 1 ต.ค.2559 - 2560
54   นายวันชัย คงเกษม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2563
55   นายชยันต์ ศิริมาศ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
56   นายภูสิต สมจิตต์ 1 ต.ค. 2564 - 30  ก.ย. 2565
57   นายทรงพล ใจกริ่ม 1 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน

 


แก้ไขล่าสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

โดย นายวิชัย ผิวเงิน