ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด

รายนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
 

ลำดับ รายนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายอมร เวชการวิทยา 18 พ.ย.2545 - 1 ส.ค.2549
2 นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ 1 ธ.ค.2545 - 1 ต.ค.2547
3 นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ 1 ต.ค.2547 - 1 ธ.ค.2549
4 นายประวัติ ถีถะแก้ว 20 มี.ค.2548 - 25 ต.ค.2552
5 นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน 28 ส.ค.2549 - 17 ต.ค.2551
6 นายกฤษเพชร ศรีปาน 4 ธ.ค.2549 - 5 ต.ค.2550
7 นายสุรชัย ลิ้นทอง 8 ต.ค.2550 - 19 มิ.ย.2552
8 นายประจักษ์จิตต์ อภิวาท 20 ต.ค.2551 - 19 มิ.ย.2552
9 นายธานี ปลูกเจริญ(ช่วยราชการ) 22 มิ.ย.2552 - 26 ต.ค.2552
10 นายเพิ่มศักดิ์ สีทองสุรภณา มิ.ย.2552 - 30 ก.ย.2552
11 นายพิทยา สุนทรวิภาค ต.ค.2552 - 30 ก.ย.2553
12 นายณฐพล วิเชียรเพริศ 26 ต.ค.2552 - 30 ก.ย.2553
13 นายธานี ปลูกเจริญ 2 พ.ย.2552 - 3 เม.ย.2554
14 นายชโลธร ผาโคตร 29 พ.ย.2553 - 8 ม.ค.2555
15 นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล 29 พ.ย.2553 - 27 มี.ค.2554
16 นายสถาพร ศิริภักดี 4 เม.ย.2554 - 8 ม.ค.2555
17 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ 4 เม.ย.2554 - 6 ธ.ค.2555
18 นายณรงค์ พลละเอียด 9 ม.ค.2555 - 6 ธ.ค.2555
19   นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ 30 ม.ค.2555 - 2560
20   นายธัชชัย สีสุวรรณ 7 ธ.ค.2555 - 2560
21   นายพศิน โกมลวิทย์ 7 ธ.ค.2555 - 2560
22   นายวิรุฬ พรรณเทวี  
23   นายชยันต์ ศิริมาศ