ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ชื่อ : นายภูสิต สมจิตต์

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร : 043511706

   

 ประวัติ

ชื่อ – นาสกุล นายภูสิต สมจิตต์
วัน เดือน ปีเกิด 25 สิงหาคม 2507
ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรม

 • หลักสูตรปลัดอำเภอ (ปอ.) รุ่นที่ 103 ปีงบประมาณ 2533 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 55 ปีงบประมาณ 2546 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีของส่วนราชการ รุ่นที่ 68 ปีงบประมาณ 2549 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 ปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรกฎหมายปกครอง สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สานักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า

 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 
 ประวัติการรับราชการ

 • เริ่มรับราชการปี 2532 ตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ กองคลัง กรมการปกครอง ปีงบประมาณ 2535
 • เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2546
 • เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง ปีงบประมาณ 2548
 • เลขานุการอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2548
 • เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2551
 • ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2551
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2556
 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย รักษาราชการแทน เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2557
 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2559
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 2559 – 2560
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 2560 – 2561
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 2561 – 2562
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 2563-2564
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 2564-ปัจจุบัน