รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ชื่อ : นายชนาส ชัชวาลวงศ์

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร : 089 203 4014

 

   

 ประวัติ
ชื่อ - นามสกุล  :  นายชนาส  ชัชวาลวงศ์
วันบรรจุ  :  
วันเกิด  :  27  สิงหาคม 2506  อายุ 57 ปี

 
 โทรศัพท์
089 203 4014
 
 การศึกษา
-  ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ( รัฐประศาสนศาสตร์ )สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 การศึกษาอบรม
-  อบรมหลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 48 
-  อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง  รุ่นที่ 54
-  อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา“หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62”
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)
 
 ประวัติการดำรงตำแหน่ง

-  เริ่มรับราชการ วันที่  6  มีนาคม  2532 รวมอายุราชการ 31 ปี 7 เดือน (นับถึง เดือน ตุลาคม 2563)
-  9 ต.ค.2563 - ปัจจุบัน รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 ดำรงตำแหน่งสำคัญ

-  ปลัดอำเภอ

-  ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น

-  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ( 4 ปี )

-  นายอำเภอ  9  ปี

-  ปลัดจังหวัด 2  ปี

-  รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2  ปี