รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ชื่อ : นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร : -

 

 

   

ชื่อ-สกุล นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 16 พฤษภาคม 2505


 ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ.2524-2528 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง         
 • พ.ศ.2544-2544 หลักสูตรนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง (รุ่นที่ 50)
 • พ.ศ.2545-2546 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา

 ประวัติการอบรม

 • พ.ศ.2553 ฝ่ายอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน (เสธ.อส.) ชุดที่ 18
 •  พ.ศ.2554 นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 57 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 ประวัติรับราชการ

 • พ.ศ.2531-2534 ปลัดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พ.ศ.2543-2544 เจ้าพนักงานปกครอง 6 กรมการปกครอง
 • พ.ศ.2544-2546 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ.2548-2550 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ.2550 นายอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ.2550 นายอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
 • พ.ศ.2551-2554 นายอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
 • พ.ศ.2555-2556 นายอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ.2556-2557 นายอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
 • พ.ศ.2557-2558 นายอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
 • พ.ศ.2558-2561 นายอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ.2561-2562 ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ.2562-2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ.2563-2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
 • พ.ศ.2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด